ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 07:51
ވިލިމާލޭ ކައުންސިލް މެމްބަރު ނަހުލާ އަލީ
ވިލިމާލޭ ކައުންސިލް މެމްބަރު ނަހުލާ އަލީ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
އިއުލާން ނުކޮށް، ބިޑުނުކޮށް، ކޮމިޓީ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރަން ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރޭ: ނަހުލާ
 
ރެޑްވޭވަށް އެގްރީމެންޓް ހެދިފައިވާ ބިމުގެ ސީދާ ލޮކޭޝަން ކަނޑައަޅަން ކައުންސިލްގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާފައެއްނުވޭ
 
ޝީޝިއާ ރެސްޓޯރެންޓް ހުރި ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރީ ބިޑުކުރުމަކާނުލައި
 
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އެ ޒާތުގެ ގޮތް ނޭނގޭ އިތުރު ކަންކަން ހިނގުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން، އިއުލާން ނުކޮށް އަދި ބިޑުނުކޮށް، ކޮމިޓީ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ނަހުލާ އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަހުލާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، އޭނާއާމެދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތްތައް ހާމަކުރައްވައި ހުކުރު ދުވަހު ނެރުއްވި ބަޔާނުގައެވެ. މި ބަޔާނުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ގާނޫނުން، ކައުންސިލަށް އަހަރަކު ދެ ފަހަރު ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި، ވިލިމާލެއާ ގުޅިގެން ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރާ ކުރެވުނު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ވެސް އެ ފުރުސަތު ދީފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ނަހުލާ ވިދާޅުވީ އެފަދަ ބައްދަލުވުންތަކަކީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ކައުންސިލުން ބާއްވަން ޖެހޭ ބައްދަލުވުމަކަށްވާއިރު، ރައްޔިތުން ކުރާ ސުވާލަށް އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކަށް ޖަވާބު ނުދެވޭނެ ފަދަ ހަރުކަށި އުސޫލެއް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިލިމާލެއާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރިއިރު، ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ގަސްތުގައި އަޑު ކަނޑާލާފައިވާކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ކުރި ބައެއް ސުވާލަށް ކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅޭގޮތަށް ޖަވާބު ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް އޮޅޭގޮތަށް ދިން ޖަވާބުތައް ފާހަގަކުރައްވައި ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، ޝީޝިއާ ރެސްޓޯރެންޓް ހުރި ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނިނަމަވެސް، އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ އިއުލާނު ކުރެވިގެން، ބިޑުކުރުމަކާނުލައި ކަމަށެވެ. ވިލިމާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް އޮންނައިރު، ވަކި ބިމެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލްގެ ތަޅުމަށް ގެންނަންޖެހޭއިރު، ޝީޝިއާ ބިމުގެ މައްސަލަ ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނަހުލާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބޮޑު އީދަށް ވިލިމާލޭގައި ފާޚާނާ ބަރިއެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް އޭނާ ހުށަހެޅުމުން، އެކަން ކުރަން ބަޖެޓު ނެތްކަމަށް ބުނެ، ކައުންސިލުން އެ ފާޚާނާ ބަރި އެޅުމަށް އެއްބަސްވެ ޝިޝީއާ ރެސްޓޯރެންޓް ހުރި ބިމުގެ މުއްދަތު ބިޑު ކުރުމަކާނުލައި އަވަސް އަރުވާލައިގެން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިލިމާލެއިން ރެޑްވޭވަށް ބިމެއް ދީފައިވޭތޯޯ ރައްޔިތަކު ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަވެސް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި ރެޑްވޭވާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައިވާކަން އޭނާއަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިވަނީ މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން މޭޔަރު ވިދާޅުވުމުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރެޑްވޭވަށް އެގްރީމެންޓް ހެދިފައިވާ ބިމުގެ ސީދާ ލޮކޭޝަން ކަނޑައަޅަން ކައުންސިލްގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރެޑްވޭވަށް ބިމެއް ދޭން ނިންމީ ނަހުލާއަށް އެނގިވަޑައިގަތުކާނުލައި، އޭނާގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި ކަމަށާއި، އެއްބަސްވުން ފެނިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަހުލާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމުން އޭނާ ވަކިކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުގެ ވިލިމާލެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން އޭނާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވެސް އުސޫލުން ބޭރުން ކަމަށާއި، އޭނާ ވަކިކުރީ އެ ކޮމިޓީ ބޭނުން ގޮތަކަށް އެކުލަވާލައި ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރަށް ނާންގައި އުސޫލުން ބޭރުން ކަންކަން ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކަކީ ލައިވްކުރާ ޖަލްސާތަކެއް ކަމުން، އެ ޖަލްސާއަށް ހުށަނާޅައި ބައެއް ކަންކަން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ނިންމުމަށް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން، އިއުލާން ނުކޮށް، ބިޑު ނުކޮށް ކަންކަން ކުރަން މަސައްކަތްކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އެ ޒާތުގެ ގޮތް ނޭނގޭ އިތުރު ކަންކަން ހިނގާނެކަމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ނަހުލާ ނެރުއްވި މިބަޔާނާ ގުޅޭގޮތުން، "ރާއްޖެޓީވީ"ން ސިޓީ ކައުންސިލާ ސުވާލު ކުރުމުން އެ ކައުންސިލުން ބުނީ، ބަޔާން ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި އެއަށްފަހު ރަސްމީ ޖަވާބެއް ދޭނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް