ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 19:08
ރިސޯޓު މުއައްޒަފެއް--
ރިސޯޓު މުއައްޒަފެއް--
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން
ތުނބުޅި ބާލަން މަޖުބޫރު ކުރުމަކީ ކުރީގެ ވިސްނުމެއް، މިހާރު ފަތުރުވެރިންވެސް މައްސަލައެއް ނުޖައްސާ!
 
ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގައި ތުނބުޅި ބެހެއްޓޭ
 
97 އިންސައްތަ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ބަހައްޓަން ބޭނުންވޭ
 
ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ތުނބުޅި ބާލަން މަޖުބޫރު ކުރޭ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ޒަމާންވީ އެއް ޝަކުވާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ތުނބުޅި ބާލަން ޖެހުމެވެ. ޑިއުޓީއަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ކްލީން ޝޭވް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު ކުރުމެވެ. ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް އެދެނީ މިކަމަށް ހައްލެކެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާރު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ވަނީ ޕެޓިޝަނެއް ވެސް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އިން ވަނީ ބައެއް ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނާ ވާހަކަދައްކާފައެވެ. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ބުނަނީ މިއީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ޓްރެންޑުތައް ދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ބަދަލު ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން ތުނބުޅި ބާލަން މަޖުބޫރު ކުރަނީ ފަތުރުވެރިންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިދާނެ ކަމަށް ބަލައެވެ. އެއީ ހުޅަނގުގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ތުނބުޅި ބަހައްޓާ މީހުން ސިފަ ކުރަނީ "ޓެރަރިސްޓުން" ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވާތީއެވެ. މިއީ ތުނބުޅިއާ ގުޅޭގޮތުން އެ މުވައްޒަފުން ސުވާލު އުފައްދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މެނޭޖްމަންޓުން އަންނަ ޖަވާބެވެ.

މީގެ ކުރިން މި ހާލަތު އޮތް ނަމަވެސް މިހާރު ހާލަތު މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި މިހާރު ތުނބުޅި ބެހެއްޓުން ވަނީ ފެޝަނަކަށް ވެސް ވެފައެވެ. މިއާއެކު ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ގެންގުޅުނު ވިސްނުން ވެސް އަންނަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ.

ރިސޯޓު މުވައްޒަފަކު ބުނި ގޮތުގައި އޭނާއާ ދިމާވާ ބައެއް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގެ އެހެން ފިރިހެނުން ތުނބުޅި ބަހައްޓާއިރު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ނުބަހައްޓާ ސަބަބު އަހައެވެ. އަދި ސަބަބު ކިޔައިދިނުމުން އެއީ ކުރީގެ ވިސްނުމެއް ކަމަށާއި މިހާރު އެހެންދެކޭ މީހުން ވަރަށް މަދުވާނެ ކަމަށް އެ ފަތުރުވެރިން ބުނާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގައި ތުނބުޅިއާ ގުޅިގެން ހަރުކަށި ގަވާއިދުތަކެއް ގެންގުޅެއެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ އިސްތައްޓެއް ވެސް ފެންނަން ހުރުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ދެކޭ ރިސޯޓުތައް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެ ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ޝިފްޓަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޝޭވް ކުރަން އޮންނަނީ މަޖުބޫރު ކޮށްފައެވެ.

މިފަދަ ރިސޯޓުތައް ރާއްޖޭގައި ގިނަ ނަމަވެސް މަޑުމަޑުން ބަދަލުތައް އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާރު ތުނބުޅި ބަހައްޓަން ހުއްދަ ދޭ ރިސޯޓުތައް ވެސް އެހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ތުނބުޅި ބެހެއްޓޭނީ ވަކި ޝަރުތުތަކާއެކުގައެވެ. އެއީ ތުނބުޅި ރީއްޗަށް ގްރޫމް ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމެވެ. މިއީ ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން ވެސް ގަބޫލު ކުރާ ޝަރުތެކެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ރީއްޗަށް ހެދުންއަޅައިގެން ތިބެން ޖެހޭ ބަޔަކަށްވާއިރު ތުނބުޅިވެސް ހުންނަން ޖެހޭނީ ވަކި ހަމަތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެގޮތުން، މާދިގުނުކޮށް، ރީއްޗަށް ފުނާ އަޅާފައި ބަހައްޓަން ބުނުމަކުން ގޯހެއް ނެތް ކަމަށް ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން ދެކެއެވެ.

ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މި ޝަރުތުތަކާއެކު ވެސް މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ތުނބުޅި ބަހައްޓަން ހުއްދަ ދޭން ޖެހެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބްރޭންޑުތަކުން ހިންގާ ރިސޯޓުތައް ހިމެނެއެވެ. އެ ފަރާތްތަކުން އެގޮތަށް ނިންމާނީ އެފަދަ ފިޔަވަޅަކުން ރިސޯޓަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ކަން ޔަގީނެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ކުންފުނިތަކުގެ ރިސޯޓުތަކުން އިސްވެ ކުރީގެ މި ގަަވާއިދު ބަދަލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ސާވޭއެއްގައި ދައްކާ ގޮތުން 97 އިންސައްތަ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ބަހައްޓަން ބޭނުންވެއެވެ. މި ސާވޭގައި 7000 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
8%
4%
4%
13%
0%
71%
ކޮމެންޓް
14 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 10:56
ޢަލީ
mihaaru ދެން ރިޒޯޓަށް ދެވިދާނެ .ވަރަށް ހެޕީ
28 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 09:14
ާ އަލީ
މިވެސް ރަނގޅު ވާހަކައެއް . ކޮންމެދުވަހަކު ރޭޒަރުން މަށަން ޖެހުމަކީ ވަރައްބޮޱު ތަކުލީފެއް. 3 ދުވަހުން ވިޔަސް ލުޔެއް ބޭނުން އެބަވޭ.