ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 16:44
ޝިއާއު މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ޝިއާއު މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ފޭސްބުކް
ޝިއާއުގެ މަރު
ޝިއާއުގެ މަރު: ޝާހިލް އިއުތިރާފެއް ނުވޭ، ވާހަކައެއްވެސް ނުދައްކާ
 
ޝިއާއުގެ މަރުގެ ތަހުގީގުވެސް ވަރަށް ދިގުލައިގެން ދިޔަ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ އެޕާޓްމެންޓެއް ތެރޭގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޝިއާއު މުހައްމަދު ސައީދުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ އަލީ ސާހިލް، 23 އެކަމަށް އިއުތިރާފްވެފައި ނުވާކަމަށާއި ޝަރީއަތުގައި ވާހަކަވެސް ނުދައްކާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، ޝިއާއުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ޝާހިލް އެ ކަމަށް އިއުތިރާފްވެފައި ނުވާކަމަށާއި ޝަރީއަތުގައި ވާހަކަވެސް ދައްކާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ އޮތީ އަދި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހ. ޝީރީންވިލާގޭގެ ނުވަވަނަ ބުރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ޝިއާއު ފެނުނުއިރު، ހަމަ އެރޭ ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުކުރީ ޒުވާން ސްކޭޓަރު ސާހިލްއެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ފަސް ދައުވާއެއް ކުރުމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަސްތެރޭގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެއީ، ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުން އަދި ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އާއިލާއަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ، ބާކީ ދެ ދައުވާގެ ތަފްސީލެއް ޕީޖީ އޮފީހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ޝިއާއުގެ މައްސަލައަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެ މައްސަލަ ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވަންވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނެގިއެވެ. ފުލުހުން އޭރު ބުނީ އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ލަސްވީ ޝިއާއު މަރާލި "މޯޓިވް" ނުހޯދިގެން ކަމަށެވެ. ޝިއާއުގެ ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ، އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ހަށިގަނޑަށް ގަސްތުގައި ދީފައި ހުރި އަނިޔާތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި މަރުވި ފަހުންވެސް ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ގިނަ އަނިޔާތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން އޭރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝިއާއުގެ މަރަކީ މި ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގި އެންމެ އަނިޔާވެރި މަރެވެ. އޭނާ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އެ ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޝާހިލްގެ އެޕާޓްމަންޓުންނެވެ. އޭނާ މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނުއިރު އޮތީ ބޮލާއި އަތާއި ފައިވެސް ބުރިކޮށްލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
5%
5%
45%
5%
10%
30%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރަހީނުކޮށް މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލި ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ
ގާސިމްގެ ގާތިލު އަދުހަމް މަރަން ކުރި ޙުކުމުގެ ސައްޙަކަން ކަނޑައެޅުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަދިވެސް ނުލިބޭ، ދައުވާ ސާބިތުނުވި މީހަކު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފި
ނަދީމްގެ މަރު: ތުހުމަތުވާ އެންމެންގެ ކިބައިން މުޖުތަމައަށް އޮތް ނުރައްކާ ވަކިވަކިން ކިޔާދީފި
ޝިއާއުގެ މަރު: ޝާހިލް އަދިވެސް ހަނު، ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެފި
މާފަންނު ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު މަރާލި މައްސަލަ: ފައިހްއާއި އިތުރު މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި
18 އަހަރުނުވާ ކުއްޖަކު ވިހެއުމުން، ވިހެއި ތުއްތު ކުއްޖާ މަރާލި މައްސަލަ: އެކަކު ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި
ޝިއާއުގެ މަރުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ޝާހިލް އޭނާގެ ވަކީލުންނާ ވާހަކަނުދައްކާތީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި