ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 09:46
ޔޫކްރައިންއަށް ތާޢީދު ކުރާ ޤައުމުތަކުން އެކުލަވާލި ޤަރާރެއް ފާސް ކުރުމަށް އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އެހުމަށް ތާވަލު ކޮށްފައި ވަނީ ފެބުރުއަރީ 23 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަމަނުޖެހުން
"ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ފުން އަނދަވަޅަށް މުޅި ދުނިޔެ ވައްޓާލަންވެސް ހުޅަނގުން ތައްޔާރު"
 
ޢާންމު މަޖިލީހާ މުޚާޠަބު ކުރައްވަމުން ނިބިންޒިޔާ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހުޅަނގުން އަޅާ ނުލާ ދޫކޮށްލާފައި ވާ ކަމަށް
 
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންގައި ފެށި ހަނގުރާމައަށް ބަރާބަރު 1 އަހަރު ފުރޭއިރުވެސް ރަޝިއާ އޮތީ އިންޗިއެއްގެ މިންވަރުވެސް ފަހަތަށް ޖެހޭ ގޮތަށް ނޫން

އެއީ 24 ފެބުރުއަރީ 2022 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލީ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއަރ ޕޫޓިންގެ ސީދާ ޢަމުރުފުޅަށް، އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގުމުގެ ނަމުގައި، ޔޫކްރައިންއަށް އަރާ، ހަނގުރާމަ ފެށި ފެށުމުންނެވެ. ރަޝިއާއިން އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އޭރު އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން ދިޔައި ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރު ދެމުން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ރަޝިއާއިން ދިޔައީ އެއީ ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. ހުޅަނގުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގައި ޙަޤީޤަތެއް އެކުލެވޭ ކަމަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް ޤަބޫލު ކުރެވިގެން ދިޔައީ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތައް، ސީދާ ގޮތުން ފަށާ، އެތައް ބަޔަކު މަރަން ފެށި ހިސާބުންނެވެ. އޭރު މުޅި ދުނިޔެވެސް އޮތީ، މުޅި ދުނިޔެ އިނދަޖައްސާލި ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19)ގެ ބަލިމަޑުކަމުން މުޅިން އަރައިނުގަނެވި، ހިންދެމިނުލެވިއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންގައި ފެށި ހަނގުރާމައަށް ބަރާބަރު 1 އަހަރު ފުރޭއިރުވެސް ރަޝިއާ އޮތީ އިންޗިއެއްގެ މިންވަރުވެސް ފަހަތަށް ޖެހޭ ގޮތަށް ނޫނެވެ. ފެބުރުއަރީ 22 ވަނަ ދުވަހު، އދގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަމުން، ރަޝިއާއިން އދއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު، ވަސިލީ ނިބިންޒިޔާ ވިދާޅުވީ، ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރައިންއަށް ހުޅަނގުން ދޭ ތަރުޙީބުގެ ވަރުގަދަ ކަމުން، ހަނގުރާމައިގެ ފުން އަނދަވަޅުގެ ތެރެއަށް މުޅި ދުނިޔެވެސް ވައްޓާލުމަށްވެސް ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށެވެ.

ވީ ކޮންމެ ގޮތަކުން ރަޝިއާ ބަލި ކުރަން ހުޅަނގު އޮތީ ކެތްމަދުވެފަ. ހަމައެކަނި ޔޫކްރައިން ޤުރުބާން ކޮށްގެން އެމީހުންނަށް ފުދޭކަށް ނެތް. ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ފުން އަނދަވަޅުގެ ތެރެއަށް މުޅި ދުނިޔެ ވައްޓާލަންވެސް ހުޅަނގުން އޮތީ ތައްޔާރަށް
ވަސިލީ ނިބިންޒިޔާ؛ ރަޝިއާގެ އދ މަންދޫބު

193 މެންބަރުން ހިމެނޭ އދގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރައިނުން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ، އެ ޤައުމެއްގެ ކޮޅަށް ވީހާވެސް ގިނަ ޤައުމެއްގެ ތާޢީދު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވާހަކަދައްކާފައެވެ. ރަޝިއާގެ މަންދޫބު ނިބިންޒިޔާ ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ރަޢުޔު ދިފާއު ކުރައްވާފައެވެ. ޢާންމު މަޖިލީހާ މުޚާޠަބު ކުރައްވަމުން ނިބިންޒިޔާ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހުޅަނގުން އަޅާ ނުލާ ދޫކޮށްލާފައި ވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ހުޅަނގުން ދަނީ ރަޝިއާގެ ބޯޑަރުތަކާ ކައިރިއަށް ނޭޓޯގެ އަސްކަރީ ބާރުވެރިކަން، ފަހަރަކަށް ވުރެ ފަހަރެއް ފުޅާ ކުރަމުން ކަމަށްވެސް ނިބިންޒިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުންދަނީ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް ރަޝިއާއިން ލަފުޒީ ސިފައެއްގައި އިޢުތިރާފެއް ނުވެއެވެ. ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ނިބިންޒިޔާ ވިދާޅުވީ، ޔޫކްރައިންގެ އިރުމަތީގައި ތިބި (ރަޝިއާގެ ތާއީދު ލިބިފައިވާ) މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު، "އަސްކަރީ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަން" ފެށުން ނޫން އިތުރު ގޮތެއް، ރަޝިއާގެ ސަރުކާރަށް ނެތުނީ ކަމަށެވެ. ރަޝިއާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާ، އަސްކަރީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުން ނޫން އެހެން ގޮތެއް، ރަޝިއާގެ ސަރުކާރަށް ނެތުނީ ކަމަށް ބުނެ، ރަޝިއާގެ އދ މަންދޫބު ވަނީ ދިފާޢަށް ކުޅުއްވާފައެވެ.

އެހެން ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވަނީނަމަ، ރަޝިއާއިން މި ހާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ފެށީ، ޑޮނެޓްސްކްއާއި ލުހާންސްގެ ރަށްވެހިންނާ ދެކޮޅަށް ޔޫކްރައިންގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުން ދިޔަ 8 އަހަރުވީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން. އަހަރަމެންގެ އަވަށްޓެރިންގެ ބިމުގަ، ހުޅަނގުގެ ގުޅިފައިވާ އަސްކަރީ ފައުޖުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ އަހަރަމެންނަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގެ އިންޒާރުތައް އަހަރަމެން ވާނީ ދީފަ. މި ކަމަކީ ސީދާ ގޮތުން، އަހަރަމެންގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭ ކަމެއް. ހުޅަނގުން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް، އަހަރަމެންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ފުރަގަސްދީފަ. އަހަރަމެންގެ ބޯޑަރުތަކާ ކައިރިއަށް، ނޭޓޯގެ އަސްކަރީ ބާރުތައް ފުޅާކޮށްފަ.
ވަސިލީ ނިބިންޒިޔާ؛ ރަޝިއާގެ އދ މަންދޫބު

ޔޫކްރައިންއަށް ތާޢީދު ކުރާ ޤައުމުތަކުން އެކުލަވާލި ޤަރާރެއް ފާސް ކުރުމަށް އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އެހުމަށް ތާވަލު ކޮށްފައި ވަނީ ފެބުރުއަރީ 23 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށެވެ.  އެ ޤަރާރަކީ، ދެމިގެންދާ ސުލްޙައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ބާރުދޭ ޤަރާރެކެވެ. ޔޫކްރައިންއާއި ޔޫކްރައިންއަށް އެއްބާރުލުން ދޭ ޤައުމުތަކުން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ރަޝިއާ އެކަހެރި ކުރުމަށެވެ. އާންމު މަޖިލީހުގެ 4 ބައިކުޅަ 3 ބައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ބޮޑު ތާޢީދާއެކު ޤަރާރު ފާސް ކުރުމަށެވެ.

ހިމޭނުން އޮތް ޤައުމަކަށް އަސްކަރީ ބާރާއެކު ރަޝިއާއިން އެރި އެރުމަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމަލެއް ކަމަށާ، އެއީ ހުޅަނގާ ދެކޮޅަށް ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ "ޕްރޮކްސީ" ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް ޔޫކްރައިންއާއި ޔޫކްރައިންގެ ސަޕޯޓަރުން ބުނެއެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް، ޔޫކްރައިންއަށް ހަތިޔާރު ސަޕްލައި ކުރަމުންދަނީ ހުޅަނގުން ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް