ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 12:26
ޕެނަލް ޑިޝްކަޝަން ބާއްވަނީ އ.ދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގައި ރާއްޖޭން އަދާކުރާ މުހިއްމު ދައުރާ، ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށް
ޕެނަލް ޑިޝްކަޝަން ބާއްވަނީ އ.ދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގައި ރާއްޖޭން އަދާކުރާ މުހިއްމު ދައުރާ، ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށް
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން
އ.ދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގައި ރާއްޖޭން އަދާކުރާ މުހިއްމު ދައުރާ ގުޅޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންއެއް ބާއްވަނީ
 
1 ޖެނުއަރީ 2023 އިން ފެށިގެން، ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރުވަނީ އ.ދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ 2023 އިން 2025 ގެ މުއްދަތަށް، މެމްބަރުކަމާ ހަވާލުވެފައި

އ.ދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގައި ރާއްޖޭން އަދާކުރާ މުހިއްމު ދައުރާ، ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި، ދަ ފޮރިން ސާރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ފޮސިމް) އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީއާ ގުޅިގެން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިިފިއެވެ.

1 ޖެނުއަރީ 2023 އިން ފެށިގެން، ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރުވަނީ އ.ދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ 2023 އިން 2025 ގެ މުއްދަތަށް، މެމްބަރުކަމާ ހަވާލުވެފައެވެ. އ.ދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލް އަކީ އ.ދ.ގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ، 47 މެމްބަރު ޤައުމު ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލެވޭ އިންޓަރގަވަންމެންޓަލް ބޮޑީއެކެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން މި ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަމްޞީލުކުރާ ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

އ.ދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގައި ރާއްޖޭން އަދާކުރާ މުހިއްމު ދައުރާ، ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި، ދަ ފޮރިން ސާރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ފޮސިމް) އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީއާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީއާއި، މަތީ ސާނަވީ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އެމް. އެން. ޔޫ. އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ މައިގަނޑު ތީމަކީ "މޯލްޑިވްސް މެމްބަރޝިޕް އެޓް ދަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލް: ހިސްޓްރީ އެންޑް ފިއުޗަރ ޕްރޮސްޕެކްޓްސް" އެވެ.

މި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ޕެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ؛

  • ދިވެހިރާއްޖޭން ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ.ގެ އޮފީސްތަކަށް އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ޑޮކްޓަރ އާސިމް އަޙުމަދު
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޗް އަހްމަދު ސަލީމު
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ސެކްރެޓަރީ ބައިލެޓެރަލް ޑރ. ހާލާ ހަމީދު
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ ޝިއުނީން ރަޝީދު
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޑިރެކްޓަރ ޝާހިޔާ އަލި މަނިކު
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާއިޝަތު ޝަހުލާ

މި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން މޮޑެރޭޓްކޮށްދެއްވާނީ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނީވަރސީގައި ތައުލީމު ހާސިލުރައްވާ ދަރިވަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް