ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 15:34
ރައީސް ޞާލިހުގެ ވަފުދުން ގާސިމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --
ރައީސް ޞާލިހުގެ ވަފުދުން ގާސިމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --
ރައީސް ޞާލިހު އާއި އެކު ކޯލިޝަން ހެދުން
ގާސިމް ހުންނެވީ ވަރަށް ޕޮޒިޓިވްކޮށް، ކޯލިޝަންގެ އުންމީދު ބޮޑު: ނިޔާޒް
 
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ނިޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
މިފަދަ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވަނީ ޤާސިމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއި އެކު ކޯލިޝަން ހެއްދެވުމާއި މެދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހިމް ހުންނެވީ ވަރަށް ޕޮޒިޓިވްކޮށް ކަމަށް އެމްޑީޕީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސްގެ ފަރާތްޕުޅުން ޤާސިމް އާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވަނީ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުންނާއި ޤާސިމް އާއި އެކުގައި ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ޤާސިމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯ އެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެ ބައްދަލުވުމަކީ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށާއި ޤާސިމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވަން ވަޑައިގަތީ ރައީސްގެ ފަރާތްޕުޅުން މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މި ފަދަ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގާސިމް އާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވެސް ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު އަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ އެއްބުރުން ކަމަށް ވިދާޅުފައެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައި އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ފޯމިއުލާ އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ހަމަައަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ކޯލިޝަން އަކާއި އެކުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ އެއްވެސް ޕާޓީ އަކަށް އެކަނި ނުކުމެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް ކުރި ނުލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ވެރިކަމަށް ހޮވަންވީ އެހެން ޕާޓީތަކާއި އެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ފަރާތެއް ކަމަށާއި އެ ގޮތަށް އެހެން ޕާޓީތަކާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ވެރިއަކީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން: މެމްބަރު ނިޔާޒް
ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލެމުންދާތީ: ނިޔާޒު
ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ވޯޓުދޭނެ މެންބަރެއް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގައި ނުތިބޭނެ: އަލީ ނިޔާޒު
ސަރުކާރަށް މަހެއް ފުރުނުއިރު ފެންނަމުން މިދަނީ ނޫސްތައް ބްލޮކްކޮށް، ޤައުމު ނުބައި މިސްރާބަކަށް ދާ މަންޒަރު: ނިޔާޒް
ތިނަދޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް މަޖިލީހުން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ޝަރީފަށް މެންބަރު ނިޔާޒުގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް!
ހިޔާ ފްލެޓް ފިނިޝިންގ އަށް ދޭން ސަރުކާރުން ވައުދުވި ފައިސާ ދޭނެ ގޮތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރާ ސުވާލު ކުރައްވަނީ
ގދ.ތިނަދޫއަކީ ސިޓީއެއް ކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް މި ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
އެމްޑީޕީއަކީ މަގުމައްޗަށް ގަދަ ޕާޓީއެއް، ފައްކާކުރި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު މަރުކަޒުކުރުމަށް ޖާގަ ނުދޭނަން: މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު