ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:16
އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޒިންޗެންކޯ
އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޒިންޗެންކޯ
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
އެސްޓަން ވިލާ މެޗުން ޚާއްސަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބުނު: ޒިންޗެންކޯ
 
ހުރިހާ އެންމެން ވެސް އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް އުންމީދު ކަނޑާނުލައި ތިބެން ވާނެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޚާއްސަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޔޫކްރެއިންގެ އޮލެކްސަންޑާ ޒިންޗެންކޯ ބުނެފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެސްޓަން ވިލާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 4-2 އިންނެވެ. އެ މެޗުގައި އާސެނަލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިން ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ވެސް ޒިންޗެންކޯ އެވެ. މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒިންޗެންކޯ ބުނީ، މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ބުނަން ބޭނުންވަނީ ދެ ވާހަކަ އެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެޗުގައި ނެގީ ޤަބޫލު ކުރަން ވެސް ދަތި ފިލާވަޅެއް ކަމަށާއި، ހުރިހާ އެންމެން ވެސް އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް އުންމީދު ކަނޑާނުލައި ތިބެން ވާނެ ކަމަށެވެ. ޒިންޗެންކޯ ބުނީ ކުރިން ވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އާސެނަލްގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުންތެރިން ތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ހާސިލް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެއީ އުންމީދު ގެއްލުވާ ނުލައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަ ވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނުނު ކުޅުމަކީ ކުރިއަށް ދާން ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޒިންޗެންކޯ ބުނީ މިއީ ޕްރިމިއާ ލީގު ކަމަށާއި، އެ ލީގަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ވާދަވެރި ލީގު ކަމަށެވެ. އަދި އެސްޓަން ވިލާ މެޗު ވެގެންދިޔައީ ވަރަށް މުހިންމު މެޗަކަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މެޗުގެ ފެށުން ދިޔައީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށެވެ. ޒިންޗެންކޯ ބުނީ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެންމެ ބޭނުންވާ ގޭމު ވެސް ނުކުޅެވުނު ކަމަށާއި، އެކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ހާފް ޓައިމްގައި ކުޅުންތެރިން ދެކެވުނު ވާހަކަ އާއި، ކަނޑައެޅި އަޒުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ދެ ވަނަ ހާފަށް ނުކުމެ އެތައް ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަޒުމު ކަނޑައެޅި ކަމަށާއި، އެކަން ފެންނަން ވެސް ފެނުނު ކަމަށެވެ.

ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ ކުޅުނު 23 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް