ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 10:15
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ސްޓޭޑިއަމް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ސްޓޭޑިއަމް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން ފަހު ވަގުތު ރަސްމީ ބިޑެއް
 
ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ޔުނައިޓެޑު ގަންނަން އޭނާ ކޮށްފައިވަނީ 7.18 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބިޑެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން ފަހު ވަގުތު ރަސްމީ ބިޑެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން ރަސްމީކޮށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގަތަރުގެ މަހުޖަނެއްކަމަށްވާ ޝައިޚް ޖަސީމް ބިން ހަމަދު އާލް ސާނީއެވެ. ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން އޭނާ ކޮށްފައިވަނީ 7.18 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބިޑެކެވެ. ޔުނައިޓެޑް ގަތުމަށް ބިޑުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު، އެ ކުލަބު ގަންނަން ރަސްމީކޮށް ބިޑުކުރިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ނައިން ޓޫ ފައުންޑޭޝަނުންނެވެ. އެއީ ޝައިޚް ޖަސީމްގެ ކުންފުންޏެވެ.

ޔުނައިޓެޑު ގަންނަން ބިޑުކުރުމަށްފަހު އެ ފައުންޑޭޝަނުން ބުނީ، ސަގާފީގޮތުން ޕްރައިވެޓް އިކުއިޓީ ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރިތަކަށް އިންވެސްޓްކުރަނީ ކެޕިޓަލްގެ ދެގުނައާ ހަތަރު ގުނައާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ރިޓަރން ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ތަނުގެ މިސާލަށް ބަލާއިރު، ގްލޭޒަރސްއިން ފުރަތަމަ ރައުސުލްމާލުން 6 ގުނައާ 8 ގުނައާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ބުނީ ފުޓްބޯޅައިން މިވަނީ ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާބެހޭ ބެންޗްމާކް ދައްކަން ފަށާފައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ފައުންޑޭޝަނުން ބުނީ، އުންމީދަކީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މަދުވެގެން ފަސް ބިލިއަން ޕައުންޑަށް ވިއްކާލެވުން ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު ހަތަރު ބިލިއަން ޕައުންޑަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާކަމަށާއި، ބައެއް މީހުން ދައްކަނީ 6 ބިލިއަން ޕައުންޑަށްވުރެ ގިނަ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ ލަފާކުރާގޮތުގައި އެއީ މެދުތެރޭގެ ކޮންމެވެސް އަދަދަކަށް ވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ތަހުލީލުން، ދަ ފޭން ރިލޭޝަންޝިޕް އިންޑެކްސްގެ ތެރޭގައި ދައްކާފައިވާ އެއްޗަކީ، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް މިހާރު ނޭނގޭ 1.1 ބިލިއަން ސަޕޯޓަރުންގެ 95 ޕަސެންޓް ދެނެގަނެގެން، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ އާ ވެރިންނަށް އުފެއްދިދާނެ، މަދުވެގެން 2-2 ބިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އިންކްރިމެންޓަލް ވެލިއުޝަނެއް އެބަ އޮތްކަމަށެވެ. އެ ފައުންޑޭޝަނުން ބުނީ، ހަގީގީ އާމްދަނީގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު އެމީހުން ލަފާކުރާގޮތުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްފަދަ ކުންފުނިތަކަށް ފަސޭހައިން 250 މިލިއަން ޕައުންޑަށްވުރެ މަތީގެ އިތުރު އާމްދަނީއެއް ލިބިދާނެ ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގެ މިހާރުގެ ވެރިންކަމަށްވާ ގްލޭޒާ އާއިލާއިން ވަނީ އެ ކުލަބު ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާކަންވެސް ހާމަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ އުސޫލެއް މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް