ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 23:13
ރައީސް ޞާލިހަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މެމްބަރު ރޮޒައިނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައީސް ޞާލިހަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މެމްބަރު ރޮޒައިނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ޔާމީންގެ ޖަލު ހުކުމް
ރައީސް ޔާމީން އަށް ކުރި ވަރުގެ ހަލާލު ހުކުމެއް ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ނުކުރޭ: ރޮޒޭނާ
 
ރައީސް ޔާމީން އަށް ކޮށްފައި ވަނީ ހަރާމް ހުކުމެއް ކަމަށް ބުނާތީ ރޮޒޭނާ ވަނީ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ
 
ރޮޒޭނާ ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ވެރިއަކަށް ހުންނަވާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމަކީ ޖަލަށް ލާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދު ﷲ ޔާމީން އަށް ކުރި ވަރުގެ ހަލާލު ހުކުމެއް ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒޭނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޮޒޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަށް އެރުވުމަށްޓަކާ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ރިޝްވަތު ހިފުމާއި މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައީސް ޔާމީން އަށް ކޮށްފައި ވަނީ ހަރާމް ހުކުމެއް ކަމަށް ބުނާތީ ރޮޒޭނާ ވަނީ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރޮޒޭނާ ވަނީ އެއީ ބޮޑު ޖޯކެއް ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ރޮޒޭނާ ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ވެރިއަކަށް ހުންނަވާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމަކީ ޖަލަށް ލާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކުދި ވަގުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ އެފަދަ ޚިޔާނާތް ވާ މީހުން ހޯދާ ޖަލަށް ލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރޮޒޭނާ ވަނީ ރައީސް ޔާމީން އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރޮޒޭނާ ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ލައިގެން ޕީޕީއެމް އިން ވެސް ހަގީގަތުގައި ކަންބޮޑުވެގެން ނޫޅޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ލަދެއް، ބިރެއް ނެތި މެމްބަރުން ގަންނަން ލާރި ދިނީމޭ، ވައްކަން ކުރިޔަސް ތަރައްޤީ ގެންނަމޭ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅަކަށް ކުރާ ހުކުމެއް ހަރާން ވާނެ ގޮތެއް ވިސްނިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ރޮޒޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރޮޒޭނާ ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލާ ކުރާ މުޒާހަރާ އަކީ ޕާޓީގެ ރޫހު ރަނގަޅުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވެސް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިޔާސީ ވެރިން ހައްޔަރުކޮށް މެމްބަރުން މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަށް ވެސް ރޮޒޭނާ ފާޑު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއާއި ޚިލާފަށް މިއަދު ރައީސް ޞާލިހު ކުރައްވަނީ ރީތި ވެރިކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްވެސް ސިޔާސީ ވެރިއަކު ހައްޔަރު ކުރި މަންޒަރު މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ނުފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރޮޒޭނާ ވަނީ މިހާރު ސަރުކާރު ޖަވާބު ދާރީކުރުވަން ވެސް މަޖިލީހަށް ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ކައުންސިލްތަކާއި އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީނު 11 އަހަރަށް ޖަލަށް ލައި، 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އެ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލު ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
93 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން އެންމެ 3 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ލިބުން ލަދުވެތި، ކޯޓާ ސިސްޓަމްގެ ބޭނުން ބޮޑު - ރޮޒައިނާ
އެދެނީ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުން - އެމްޑީޕީ
ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭތަން ފެނޭ: ރައީސް ޞާލިހު
ކެމްޕެއިންގައި އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން އޮތް މިންވަރު: ފައިސަލް
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ކުރާ ތުހުމަތުތަކުގެ އިންކުއަރީއެއް ހަދަން މަޖިލީހަށް ގޮވާލާނަން: އަލީ ވަހީދު
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި