ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 17:25
ވިލިމާލެ
ވިލިމާލެ
ފޭސްބުކް
ވިލިމާލޭ ފްލެޓުތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މައާފު ކުރުން
ވިލިމާލޭ ފްލެޓްތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މައާފުކޮށް، އަމިއްލަ ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
 
ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އަލުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަން ޖެހޭ

ވިލިމާލޭގައި ހުރި ސިނަމާލެ 4ގެ ފްލެޓްތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މައާފްކޮށް އަމިއްލަ ކުރެވޭނެ ގޮތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް، އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމީ ވިލިމާލޭ ފްލެޓްތައް އަމިއްލަކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭން އެދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ނިންމުމާއެކު ފްލެޓް އަމިއްލަ ކުރެވެނީ ފްލެޓަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމުން ކަމަށް ވެސް އެ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ،

އެ ކައުންސިލުން ބުނީ މާލެއާއި ވިލިމާލޭގައި ކުރިން ބިނާކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެތެރެއިން ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަކީ އެކި ދުވަސްވަރު އެކި މުއައްސަސާއިން ކުރަމުން އައިކަމަކަށްވެފައި ބައެއް ދުވަސްވަރު އިދާރީ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ފައިސާ ބަލައިގަތުން މަޑުޖައްސާލައި އެކަމުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި ބައެއްފަރާތްތަކުން ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑަތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާވެފައިވާ ތަންތަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ވިލިމާލޭ ފްލެޓްތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައި އެ ޖޫރިމަނާ މިހާރު ވަނީ މައާފުކޮށްފައެވެ.

ފްލެޓް ޖޫރިމަނާ މައާފްވެފައިވުމާއެކު އަމިއްލަކުރުމާބެހޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ދައުވަތު ފްލެޓްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދިނީ ކުރިން އޮތް އެއްބަސްވުމަށް މައިގަނޑު ދެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އަލުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުން އަމިއްލަ ވާގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ގެނައި ބަދަލުގެ ތެރޭގައި ފްލެޓްގެ ޖުމްލަ އަގު ދެއްކުމުން ފްލެޓް މިލްކުކުރެވޭ ބަދަލާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މައާފްކުރުމުގެ ބަދަލު ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

މި ބަދަލާއެކު ވިލިމާލޭގެ ފްލެޓްތަކުގެ ވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެެއްގެ ބަޔަކު މިހާތަނަށް ފްލެޓް މިލްކުކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ސޮއިނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުންވެސް ސިޓީ ކައުންސިލާ ވާހަކަދެއްކުމުން ސޮއިކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފްލެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތައް ކުރިން ހަދާފައިވާގޮތުން މިލްކުކުރެވޭނެ މާއްދާއެއް ނެތުމުން މިހާތަނަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ފްލެޓް މިލްކުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންޖެހެއެވެ.

މާލޭގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެތެރެއިން ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާ ސިނަމާލޭ އަދި މާލޭ ހިޔާ ފްލެޓްތައް މި އުސޫލުން މިލްކުކުރުމާއި ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް