ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 21:42
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ 152 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ 152 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ 152 ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށިއްޖެ
 
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން، ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގައި، ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަމްސީލްކުރަމުން ގެންދާނެ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ 152 ވަނަ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަހުމަދު ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމަކީ، ދުނިޔޭގެ 34 ގައުމަކުން، ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމާ، އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

8 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހޯމަ ދުވަހު ފެށި މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރޝިޕް އަދި ނޮން-މެންބަރޝިޕް ގައުމުތައް ހިމެނޭހެން، ސްވިޒަރލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން 3 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ އެގްޒެކްޓިވް ބޯޑުގައި، ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަމްސީލްކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ 75 ވަނަ ވަރލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި ނިންމި ނިންމުންތަކާއި، ޕްރޮގްރާމް އަދި ބަޖެޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޕޯޓުތަކާގުޅޭ މަޝްވަރާތަކާއި، މި އަހަރުގެ 76 ވަނަ ވަރލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޖެންޑާތަކަށް މަޝްވަރާކުރެވި، ނިންމުންތައް ނިންމާނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ، ކޮވިޑް-19 ފަދަ ސިއްހަތު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ޕްރިޕެއަރޑްނެސް އަދި ރެސްޕޮންސްއާގުޅޭ މަޝްވަރާތަކެއް ހިންގުމާއި، މިކަމާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަދި، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތައް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެއިތުރުން، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމާގުޅޭ މަޝްވަރާތައްވެސް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް