ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 19:31
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑެންމާކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ފުރައްސާރަކުރުން
ޑެންމާކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
އެ އަމަލަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުންގެ ދީނީ އިހުސާސްތަކަށް ގެއްލުން ދިން އަމަލެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ
 
ދާދިފަހުން ޔޫރަޕްގެ ޤައުމެއްކަމަށްވާ ސްވިޑެންގައި ވެސް އެފަދަ އަމަލެއް ހިނގުމުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފަ

ޑެންމާކުގެ ކޯޕަންހޭގަންގައި، ކީރިތި ޤުރުއާނަށް އިހާނެތިކޮން ހިތައި ފާޅުގައި މުސްލިމުންގެ އަގު ވައްޓާލުމަށްޓަކައި މުސްލިމުންގެ މާތްވެގެންވާ ފޮތަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ޑެންމާކުގައި ސްވިޑަން އަށް ނިސްބަތްވާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރު، ރަސްމުސް ޕަލޫދާން ވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައެވެ. އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އޭނާގެ އެ އަމަލަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުންގެ ދީނީ އިހުސާސްތަކަށް ގެއްލުން ދިން އަމަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ނިކަމެތި އަދި އިހާނެތި ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ތަހަައްމަލުުކުރުމުގެ އަސާސްތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ދަތިވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން އާއްމުވާ ކަމަށް ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެފަދަ އަމަލުތަކަކީ އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމަށް ވެސް ބުރޫ އަރާ އަމަލުތައް ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑެންމާކުގެ ކޯޕަންހޭގަންގައި، ސްވިޑަންގެ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކުން ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ޤުރްއާނުގެ ކޮޕީއެއް އަންދާލުމުން އެ އަމަލު ދިވެހި ސަރުކާރުން މިވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދާދިފަހުން ޔޫރަޕްގެ ޤައުމެއްކަމަށްވާ ސްވިޑެންގައި ވެސް އެފަދަ އަމަލެއް ހިނގުމުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި