ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 17:42
ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއުގެ 42 ވަނަ ސެޝަންގައި ރާއްޖެ
ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއުގެ 42 ވަނަ ސެޝަންގައި ރާއްޖެ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއު
ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއުގެ 42 ވަނަ ސެޝަން ގައި ރާއްޖޭ
 
މިސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް 3 ފެބްރުއަރީ އަށް

އ.ދ.ގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ވަޒަންކޮށް އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޤައުމުތަކަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއު (ޔޫ.ޕީ.އާރު) ގެ 42ވަނަ ސެޝަން 23 ޖަނަވަރީ 2023ގައި، ޖެނީވާގެ ޕަލައީ ޑި ނޭޝަންސްގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

2 ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ބާއްވާ މިސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3 ފެބްރުއަރީ 2023 އާ ހަމައަށެވެ.

ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއު އަކީ، އ.ދ.ގެ ހުރިހާ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން އެޤައުމުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަލައި އެމަސައްކަތްތައް ވަޒަންކޮށް ހެދުމަށްޓަކައި ޤައުމުތަކުން އިސްކޮށް ތިބެ ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ޤައުމުތަކުން އެޤައުމުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަރުވައި އެޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ އަދި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިޢުލާނުކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި އެހެން މެމްބަރު ޤައުމުތަކަށް އެމަސައްކަތްތައް ވަޒަންކޮށް އެމަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާމެދު ލަފާދެވޭނެއެވެ. މިޕްރޮސެސް ރޭވިފައިވަނީ ހުރިހައި ޤައުމަކަށް ވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އެޤައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ވަޒަން ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދީ، ހުރިހައި ޤައުމެއްގައި ވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއެޅޭނެ ގޮތަށެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ރާއްޖެއަށް މުހިއްމު ކަންކަމަށް ރިޢާއަތްކޮށް ޖެނީވާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަނުން ޔޫ.ޕީ.އާރު.ގެ މިސެޝަނުގައި ވެސް ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވަމުން ދެއެވެ. މިސެޝަނުގައި ރިވިއު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 13 ޤައުމުކަމަށްވާ އާޖެންޓީނާ، ބެނިން، ޗެކިއާ، ގަބޯން، ގާނާ، ގުއަޓަމާލާ، ޖަޕާން، ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރިއާ، ޕާކިސްތާން، ޕެރޫ، ސްރީ ލަންކާ، ސްވިޓްޒަލަންޑް، އަދި ޒެމްބިއާ އަށް ވެސް އެޤައުމުތަކުން ކުރަމުންދާ އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބިނާކުރުވަނިވި ހުށަހެޅުންތަކާއި ލަފާ ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅާނެއެވެ.

އެގޮތުން، މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ އާޖެންޓީނާ، ގަބޯން، ގާނާ، ޕެރޫ، ގުއަތަމާލާ، ބެނިން، ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރިއާ، އަދި ސްވިޓްޒަލަންޑުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއަށް ފެންނަ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ރާއްޖެއިން ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ.ގެ އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދާއީމީ މަންދޫބު، ޑރ. އާސިމް އަޙުމަދު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން، މިސެޝަންގެ ބައެއް ރިވިއު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައެވެ.

ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއުގެ 42 ވަނަ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ އިސް މަންދޫބަކީ، ރާއްޖެއިން ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ.ގެ އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދާއީމީ މަންދޫބު، ޑރ. އާސިމް އަޙުމަދެވެ. ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގައި ދެން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ، ރާއްޖެއިން ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ.ގެ އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދާއީމީ މަންދޫބުގެ ނައިބު، އަލްފާޟިލާ ޙައުލާ އަޙުމަދު ދީދީ؛ ކައުންސެލަރ، އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙުސައިން ޝިހާބު؛ ކައުންސެލަރ، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާޔާ އިބްރާހީމް؛ އަދި ސެކަންޑް ސެކަޓްރީ، އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފާތިކާ ފަޔާޒްއެވެ.

ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއުގެ ވޯކިންގ ގްރޫޕުން ކޮންމެ އަހަރަކު ތިން ފަހަރު ސެޝަނެއް ބާއްވައެވެ. މިޕްރޮސެސްގެ ހަތަރުވަނަ ބުރު ނޮވެމްބަރު 2022އިން 2027ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް