ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 19:18
ަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ރައީސް އަށް މޮޅެއް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި އެކު " އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް"
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއީ ކުޑަކޮށް "ރެސްޓް"ކޮށްލުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތް ފަށަންވީ ވަގުތު ކަަމަށް
 
ގުޅިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ވާދަވެރިންނަށް ގޮވާލައްވާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވި

އެތެރޭގެ އިންތިޚާބެއް ފޯރި އާއި އެކު ނިންމާލުމަށް ފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއްމުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ރަސްމީ ޖަގަހަ، އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުންނެވެ. އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް ޝިއާރުގެ ދަށުން ނުމުގެ ވަޑައިގެން ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ވާދަކުރައްވާ ރައީސް ޞާލިހު ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީ އަށްފަހު ދެއްވި މެސެޖު ވަރަށް ސާފެވެ.

އެއީ މިއީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެން އެކުގައި ކުރިއަށް ދާންވީ ވަގުތުކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއީ ކުޑަކޮށް "ރެސްޓް"ކޮށްލުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތް ފަށަންވީ ވަގުތު ކަަމަށެވެ. އެ ވިދާޅުވި ވާހަކައިގައި އިޝާރާތްކުރެއްވީ އެމްޑީޕީ އިން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އާއި އެކު ސާބިތުކޮށްދިން ކަމަކީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި އެކު ކުރިއަރާ ބަދަލަށް ތައްޔާރު ޕާޓީއެއް ކަމެވެ. ވާދަވެރިކަމާއި އެކު ކެމްޕެއިންކޮށް ދެ ކެނޑިޑޭޓަކު ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި އިންތިޚާބެއްގައި އަޖުމަ ބަލާލަން ލިބުނު އެ ފުރުސަތުގައި ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފެވެ. ރައީސް ޞާލިހު ސާފު ނަތީޖާ އަކުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި އިރު ރައީސްގެ އުންމީދު ވަރަށް ސާފެވެ.

އެއީ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އެމްޑީޕީ ހޮވުމުގެ ތަސައްވުރެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރެއް އަދި އެއްވެސް ވެރިޔަަކަށް ޔަގީންކުރެއްވިފައި ނެތް އިރު މިއީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ދައުރެއް ފުރިހަމަކުރަން ލިބޭ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުވެސްމެއެވެ. އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވި ވާހަކަ އަކީ އިންތިޚާބުގައި ކީ ފާޑުކިޔުމާއި ވާދަވެރިކަމުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ބޭފުޅަކާއި މެދު އެއްވެސް ކަމެއް ހިތްޕުޅުގައި ނެތްކަމުގެ ވާހަކައެވެ.

Advertisement

އަދި ގުޅިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ވާދަވެރިންނަށް ގޮވާލައްވާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މަގްސަދަކަށް ވާންވީ އެމްޑީޕީ އާއި އެކު ކުރިއަށް ދިއުންކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިން ދެއްކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ފުރިހަމަ ކުލަކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް އެދިލެއްވީ އެ ރީނދޫ ޖޯޝުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އަތުކުރި އޮޅާލުމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ފަދައިން އެމްޑީޕީ އަށް އަދި ކިރިޔާ މަސައްކަތް ފެށުނީއެވެ. މިހާރު ވާދަވެރިކަން ނިމުނީކަމަށް ހީކޮށް ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެ ކަމުގެ ފައިދާ ލިބޭނީ އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރިންނަށެވެ. އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކުވެރިކަމުގެ އަތްދިއްކޮށްލައްވާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސް ވަނީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓާއި އެބޭފުޅާގެ ޓީމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. ދެން އޮތީ އެ ގޮވާލުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޓީމުން އިޖާބަދޭ ގޮތެއް ބެލުމެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ނިންމެވިއަސް އެމްޑީޕީގެ ކުރިމަގަށް މި ނިންމުމަކީ މުހިންމު ހަރުފަތަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"