ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:27
ވެލާނާގެ
ވެލާނާގެ
ރާއްޖެއެމްވީ
އުފަންވުމާ މަރުވުން ރަޖިސްޓްރީކުުރުން
ޤާނޫނުން ލިބޭ މުއްދަތު ކުރުވިޔަސް، އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްގެން ޖޫރިމަނާ ވެދާނެކަމުގެ ބިރެއް އުފެދެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް
 
އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުކޮށްފިނަމަ 10،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ
 
އުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްއެއް ޤާއިމު ކޮށްފައި

އުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އަދި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން މި ޤާނޫނުން ލިބޭ މުއްދަތު ކުރުވެގެން އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްގެން ޖޫރިމަނާ ވެދާނެކަމުގެ ބިރެއް އުފެދެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އިން ބުނެފިއެވެ.

ޑީއެންއާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްއެއް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ޕޯޓަލެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން އަމަލު ކުރަމުން ދިޔަގޮތަކީ ކުއްޖަކު އުފަންވުމުން ޑީ.އެން.އާރް އިން ހޮސްޕިޓަލު ނުވަތަ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ފޫޅުމާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު، ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއާއި ފޫޅުމާ ފޯމުގެ ކޮޕީ (ހުދު ކުލައިގެ ކޮޕީ) ހަވާލުކުރުމުން އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި އެރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުމެވެ.

ޕޯޓަލެއް ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު، މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގޮތަކީ ކުއްޖަކު އުފަންވުމުން އެކުއްޖާ އުފަންވާތަނަކުން އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު އެންޓަކުރުމުން، އެ ޕޯޓަލްއިން ފޫޅުމާ ފޯމު ޕްރިންޓްކޮށް ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއަށް ހަވާލުކުރުމާއި އަދި އެ ފޫޅުމާ ފޯމު އެކުއްޖަކު އުފަންވީ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަކަށް ވަގުތުން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ލިބިގެންދިއުމުން އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނީއެވެ.

ވީއިރު، މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން މި ޤާނޫނުން ލިބޭ މުއްދަތު ކުރުވެގެން އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްގެން ޖޫރިމަނާ ވެދާނެކަމުގެ ބިރެއް އުފެދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ޑީއެންއާރުން ބުނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ކުއްޖެއްގެ އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ލާޒިމުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ މައިންބަފައިން ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެކަން ކުރުމަށް މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ އެހެން ފަރާތަކުން އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ، އެކަން ނުކުރި ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 10,000 (ދިހަހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

އުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާބެހޭ ޤާނޫނަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަރުވާ މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަރުވާ މީހުންގެ މަރުވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

Advertisement

މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރުން މަނާ ކަމެއް ކޮށްފި ނަމަ ޖޫރިމަނާކުރާނެގޮތުގެ ތަފްޞީލު ވެސް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަންވުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި، އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަރުވާ މީހުންގެ މަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، އެ މީހަކު އުފަންވި ނުވަތަ މަރުވި ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމުގެ އަސްލެވެ.

ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކު އުފަންވާތާ ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޫޅުމާ ފޯމާ އެކު، ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން އެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުން ވަނީ ލާޒިމުކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވިހާ ކުދިން، އެ ގައުމެއްގައި އުފަންވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާ އެކު، ރާއްޖެ އަންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކު، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިރައްޔިތަކަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކު، އުފަންވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 6 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ކުއްޖެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށްވެސް ޤާނޫނުގައި ބުނެއެވެ.

މިޤާނޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް (މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުންގެމަތިން) 6 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި ގެޒެޓުކޮށް ޢާއްމު ކުރެވޭނެކަމަށްވެސް ޑީއެންއާރުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގުރުއާން މުބާރާތުން ހޯދި ފުރިހަމަ ނަތީޖާ އާއި އެކު މަންމަގެ ލޭފަވެތި ހުވަފެނުގައި ކުލަ ޖައްސާދިން ޝާޔާގެ ވާހަކަ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުންދޭ އެލަވަންސް އަންނަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ބޮޑުކުރަނީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ ދިރިއުޅޭ ވެށިން ޚިދުމަތްލިބުން: ރައީސް ޞާލިހު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރުގެ ޒަރީއާއިން، އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިވާނެ : ރައީސް
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ދައްކާ އިނާޔަތް ހޯދުމުގައި
ބީއެމްއެލްއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
އެޗްއާރުސީއެމުން ގުރައިދޫ މަރުކަޒާ ގުޅޭގޮތުން ނެރުނު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ އަޅާފައި: ސަރުކާރު
"ރޯޔަލް ޗެލްސީ ހޮސްޕިޓަލުން ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމާއި ތިބެންވި ތަން ދައްކައިދިނީ އިސްރަށްވެހިން"