ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 22:02
ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ބޭހުން ކުޑަކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އަނެއްކާވެސް ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލައިފި
ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ބޭސް
ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ބޭހުން ކުޑަކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އަނެއްކާވެސް ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލައިފި
 
ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ބޭސް ބޭނުން ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކިޑްނީއަށް ގެއްލުންވެގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން މަރުވި
 
ވިހަ މާއްދާތަކަކުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ކޯފް ސިރަޕްތަކެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، މިދިޔަ އަހަރު އެތައް ސަތޭކަ ކުދިންނެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވޭ

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކީ އިންސާނާއަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތް ކަމާ މެދު ދެބަސްވާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކުގެ ތެރެއިން، ޞިއްޙީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ވޭން އުފުލަން ޖެހެއެވެ. ބައްޔެއް ވުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް، އެމީހަކަށް ވީ އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް އަވަސްވެގަނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ފަރުވާގެ ތެރެއިން، އިތުރު ބިރުވެރިކަމަކާ ކުރިމަތިވެ، ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ފުރާނަ ގެއްލިދާ ފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިޘާތައްވެސް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް، މި މޭރުމުން އިވެމުންދާ އެންމެ ހިތްދަތި އެއް އަޑަކީ، ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ބޭސްތަކެއް ތަޣައްޔަރުވެ، އެ ކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެގެން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުޑަ ކުދިން، މި ދުނިޔެ ދޫ ކުރާ ޚަބަރުގެ އަޑެވެ.

ވިހަ މާއްދާތަކަކުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ކޯފް ސިރަޕްތަކެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، މިދިޔަ އަހަރު އެތައް ސަތޭކަ ކުދިންނެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައި ވާ އިރު، އެ ފަދަ ބޭސްތަކުން ކުޑަކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު  ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން، ޖެނުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޤައުމުތަކާއި، ބޭސް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ސަޕްލަޔަރުންނަށް ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement

ޖެނީވާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޑރ ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް ވިދާޅުވީ، ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ބޭސް ބޭނުން ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކިޑްނީއަށް ގެއްލުންވެގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން މަރުވި ކަމަށް ރެކޯޑް ކޮށްފައި ވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ޢުމުރުން 5 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނެވެ. އެއީ ގެމްބިއާ، އިންޑޮނޭޝިއާ އަދި އުޒްބަކިސްތާނުން މަރުވި ކަމަށް ރެކޯޑް ކުރި  ކުދިންގެ ޢަދަދެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ކޯފްސިރަޕް ތަޣައްޔަރު ވުމާ ގުޅިފައިވާ ހާދިޘާތަކެއް، މިދިޔަ 4 މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފަ. މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވާނީ އިންޒާރުގެ މެޑިކަލް އެލަރޓްތައް ނެރެފަ. ގެމްބިއާއާ ގުޅިގެން. އިންޑޮނޭޝިއާއާ ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރުގަވެސް ނެރުނިން އަދި އުޒްބަކިސްތާނާ ގުޅިގެން މިމަހު ކުރީކޮޅުވެސް ނެރުނިން. މި 3 ޤައުމުގެ ކޭސް ނަމްބަރު 300 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާ. 7 ޤައުމަކަށް އަސަރު ފޯރާފައިވާކަން އަހަރަމެންނަށް އެނގޭ. މަރުގެ ގިނަ ކޭސްތައް ނިސްބަތް ވަނީ ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުންގެ ދަށުގެ ކުދިންނަށް
ޑރ ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް؛ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ގިނަ ފަހަރަށް ޑޮކްޓަރުގެ ބޭސް ސިޓީއަކާވެސް ނުލާ، ބޭސް ފިހާރައިގެ ކައުންޓަރުން ދޫކުރާ ބައެއް ކަހަލަ ކޯފްސިރަޕްތަކަކީ، އެތިލީން ގްލައިކޯލްއާއި ޑައިއެތިލީން ގްލައިކޯލްގެ މާއްދާތައް، މަތީ މިންވަރަކަށް އެކުލެވޭ ބޭސްތަކެކެވެ. 

އޮކްޓޯބަރު 2022 އާއި މި ހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅުވެސް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ވަކި ކަހަލަ އުފެއްދުންތަކަކަށް ސަމާލުވުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ބައެއް ބޭސްތައް ނުވިއްކުމަށްވެސް ޢަމުރު ނެރެފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ގެމްބިއާއާއި އުޒްބަކިސްތާނުގެ މަރުގެ ކޭސްތަކާ ގުޅިފައިވާ، އިންޑިއާގެ މެއިޑަން ފާމަސޫޓިކަލްސްއާއި މެރިއޮން ބައޮޓެކްގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، އިންޑޮނޭޝިއާގެ 4 ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާ ކޯފްސިރަޕްތައް ބޭނުން ނުކުރުމަށްވެސް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އިންޒާރު ކޮށްފައެވެ. އެ ކުންފުނި ތަކަކީ ޕީޓީ ޔަރިންޑޯ ފާމަޓަމާ، ޕީޓީ ޔުނިވަރސަލް ފާމަސޫޓިކަލް، ޕީޓީ ކޮނިމެކްސް އަދި ޕީޓީ އޭފްއެފްއައި ފާމާއެވެ. އެ ކުންފުނިތަކުގެ އުފެއްދުންތަކަކީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ އެތެރޭގެ ބާޒާރުތަކުގައި ދައުރު ކުރާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ.

ބޭސްތަކުގައި އެކުލެވޭ ތަޣައްޔަރު މާއްދާތަކަކީ ވިހަ ކެމިކަލްތަކެއް. ސިނާޢީ ފެންވަރުގަ ބޭނުން ކުރާ. އެންޓި ފްރީޒިންގް އޭޖެންޓްތަކެއް އެއީ، ފުރާނައަށް ގެއްލުންދޭ. ބޭހެއްގެ ތެރެއިން، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރެއްވެސް ފެނިގެން ނުވާނެ. ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ބޭސްތަކާ ގުޅިގެން ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ، އިތުރު ގޯސްތަކެއް ހިނގިޔަ ނުދީ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވާނީ މި ހަފުތާ ތެރޭގަ، ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލާފަ
ޑރ ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް؛ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ތަޣައްޔަރު ވެފައިވާ ބޭސްތަކާ ގުޅިފައިވާ ކުންފުނިތަކުން، އެ ދަޢުވާތަކަށް އިންކާރު ކުރެއެވެ. ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރިއަށްދާ އެ މައްސަލައާ މެދު އެއްޗެއް ބުނަން ދެކޮޅު ހަދައެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ، ކުރިން މި ދެންނެވި އުފެއްދުންތައް ވިއްކުން ހުއްޓުވާ، ބާޒާރުގައި ދައުރު ނުވާނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ގޮވާލި ގޮވާލުން ތަކުރާރު ކޮށްފައެވެ. އަދި ވިއްކަން ހުރި ބޭސްތަކަކީ، އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައި ވާ ބޭސްތަކެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ބޭސް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ބަލާ ފާސް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ދާއިރާގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށާ، ސާވޭލަންސް ހަރަކާތްތައް އިތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ކުރާ ޚަރަދު އިތުރު ކުރުމަށްވެސް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާއި ރެގިއުލޭޓަރުންނަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ބޭސް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ރޯ މެޓީރިއަލް ގަންނަނީ ކަމަށް ކުފޫ ހަމަވާ ސަޕްލަޔަރުންގެ އަތުން އެކަނި ކަމުގައި ހެދުމަށްވެސް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އެ މަރުހަލާގެ ރެކޯޑްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށްވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް މެނުވީ ސަޕްލައި ނުކުރުމަށްވެސް ޑރ ޓެޑްރޯޒް ވަނީ ސަޕްލަޔަރުންނަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް