ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 07:39
ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ރޮއިޓާރސް
ޓޮޓެންހަމް
ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންނަމަ ޖެހޭނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން، އެކަން އެބަ ފެނޭ: ކޮންޓޭ
 
އޭނާ ބުނީ އުންމީދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ނަމަ، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެ، އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް

ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންނަމަ ޖެހޭނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ކަމަށާއި، ޓޮޓެންހަމުން މިހާރު އެކަން އެބަ ފެންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

ކޮންޓޭ މިހެން ބުނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ފުލަމް ބަލިކޮށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުންމީދު އައުކުރި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ކޮންޓޭ ބުނީ، އޭނާގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ލިބެނީ ރަނގަޅު ޖަވާބެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ އެކީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންޓޭ ބުނީ އަނެއްކާ ވެސް ޓޮޓެންހަމުން ސާބިތުކޮށްދިނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެފި ނަމަ، އިދިކޮޅު ޓީމަށް ޓޮޓެންހަމާއެކު ކުޅެން އުނދަގޫވާނެކަން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުލަމް މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި، ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ޓީމުގެ ކުޅުން ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދެ ބައްޔަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

ކޮންޓޭ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް، ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ވާސިލްވުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޓާގެޓުތަކެއް އޮތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަންތައްތައް ހާސިލް ކުރެވޭނީ އެންމެން ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ނަމަ، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެ، އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަން މިހާރު ޓޮޓެންހަމްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓޮޓެންހަމާއެކު ކުޅެން އިދިކޮޅު ޓީމަށް އުނދަގޫ ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ކޮންޓޭ ބުނީ މިވަގުތު ވެސް ރަނގަޅު ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ތާވަލްގެ ފަސް ވަނައިގައިކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، އަދިވެސް ޓާގެޓަށް ހާސިލްވެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް ވެސް މަސައްކަތްކޮށް، ހާސިލްކުރެވޭ މިންވަރު ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބުން ވެސް، އަހަރަމެންނަށް ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ. އަހަރަމެން މިއޮތީ ޓޭބަލްގެ ފަސް ވަނައިގައި، އަދިވެސް އުންމީދުތަކާއެކު ކުރިއަށް ގޮސް، އެކަން ހާސިލުކުރެވިދާނެ. އަހަރަމެން ޖެހޭނީ އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމަ އަށް މަސައްކަތްކޮށް، ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ބަލަން.
އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ / ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޮންޓޭ ބުނީ ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އޭނާ އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި، އެކަން އެންމެނަށް ވެސް ސާފުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފެށުނީއްސުރެ ނިމެންދެން، ހުއްޓައި ނުލާ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ ވެސް އެއީ ކަމަށެވެ.

ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމަށް ދެން އޮތީ އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އޭގެ ކުރިން މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެފްއޭ ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ ޕްރެސްޓަނާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް