ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:13
ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ
ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ހަފްތާއެއް ނުވަނީސް ޗައިނާ މާކެޓު ގަދަ 10ށް
 
މިހާރު އެ ޤައުމު އޮތީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ލިސްޓުގެ ނުވަ ވަނައިގައި

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުުރުވެރިން އަންނަ 10 ޤައުމުގެ ލިސްޓަށް ޗައިނާ އަރައިފިއެވެ.

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިހާރު އެ ޤައުމު އޮތީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ލިސްޓުގެ ނުވަ ވަނައިގައެވެ.

ކޮވިޑުގެ ކުރިން ޗައިނާއަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރި ޤައުމެވެ. އެ ޤައުމުން 2019 ވަނަ އަހަރު ވެސް 284،029 ފަތުުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ. މިއަހަރު ވެސް އެ ޤައުމުން ދަތުރު ފެށިތާ ހަފުތާއެއް ނުވާނީސް 2،239 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް 115،177 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 28 އިންސައްތަ އަދި 2022 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއި 22 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެ ޤައުމުން 16،974 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާއިރު ދެވަނައިގައި 11،764 ފަތުރުވެރިންނާއެކު އޮތީ އިޓަލީއެވެ. އިންޑިއާ އޮތީ 11،163 ފަތުރުވެރިންނާއެކު ލިސްޓުގެ ތިންވަނައިގައެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް