ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 11:59
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
ރޮއިޓާރސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ޓެން ހާގަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބުގައި
 
އޭނާ ބުނީ މި ސީޒަންގައި އާސެނަލް ދައްކަނީ ތަފާތު ހިތްވަރެއް ކަމަށާއި، އެއް ވަނައިގައި އޮތުން އާސެނަލަށް ހައްޤު ކަމަށް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު މިހާރު އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައިކަން ޤަބުކުރެވޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

ސީޒަން ފެށުނި ކޮޅު ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވި ނަމަވެސް، މިހާރު އެ ޓީމުން އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ. ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެޗަކުން ޔުނައިޓެޑު ބަލިވެފައެއް ނުވެ އެވެ. ވާދަވެރި މެޗެއްގައި އެންމެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑު ބަލިވެފައިވަނީ މިިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެސްޓަން ވިލާ އަތުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް ކުޅުނު ވާދަވެރި އެއްވެސް މެޗެއްގައި ޔުނައިޓެޑު ބަލިވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ލީގުގައި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ޓެން ހާގް ބުނީ، އޭނާ އަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑު މިހާރު އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ އެތައް ކަމެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މަތީ ފަންތީގައި ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ ނަމަ އެކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރިއަށް ދާ ވަރަކަށް ލީގު ވެސް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ރަނގަޅު ކުރަން ހުންނަ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަމުން ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ މިހާރު ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޮތް ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ހަ ޓީމު ނުވަތަ ހަތް ޓީމެއްގެ ކިބައިގައި ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފެންވަރު ހުރި ކަމަށެވެ.

ޓެން ހާގް ބުނީ އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ޔުނައިޓެޑަށް އެ ޓީމު ބަލި ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ފާއިތުވި މެޗުތަކުގައި ޔުނައިޓެޑުން ވާނީ އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ކަމަށެވެ. ޔުނައިޓެޑަކީ މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް ބަލިކުރެވުނު ހަމައެކަނި ޓީމެވެ. އެކަމަަށް އިޝާރަތްކޮށް ޓެން ހާގް ބުނީ އޭރު ޔުނައިޓެޑުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗާ އަޅާބަލާއިރު، އެތައް ކަމެއް މިހާރު ބަދަލިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ސީޒަންގައި އާސެނަލް ދައްކަނީ ތަފާތު ހިތްވަރެއް ކަމަށާއި، އެއް ވަނައިގައި އޮތުން އާސެނަލަށް ހައްޤު ކަމަށެވެ.

ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑުން އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 21:30 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް