ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 09:24
ސަންގެލި ރިސޯޓު
ސަންގެލި ރިސޯޓު
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ތިލަދުންމަތީގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ތިލަދުންމަތީގައި އިތުރު 3 ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރަން ބިޑަށް ހުޅުވާލަނީ
 
އަންނަ ހަފުތާގައި ބިޑް ހުޅުވާލާނެ
 
އެ ސަރަހައްދަށް 8،000 އެނދު ބޭނުންވޭ

ތިލަދުންމަތީގައި އިތުރު 3 ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރަން ބިޑަށް ހުޅުވާލަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، މިއީ ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް އިގްތިސާދީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ގެނުވާނެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އަންނަ ހަފުތާ ތެރޭގައި އެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 3 ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރަން ބިޑަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތްނިމި އެތަން ރަނގަޅަށް ހިނގައިގަތުމަށް، އެ ސަރަހައްދަށް 8،000 ޓޫރިސްޓު އެނދު، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖެނުއަރީ 18 ވަނަ ދުވަހު ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ.

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި، މާލެއިން ބޭރުގައި މިހާތަނަށް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީ ޕްރޮޖެކްޓްސް ލިމިޓެޑާއެވެ.

އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން ހިންގާ މި މަޝްރޫއަށް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ހަނިމާދޫގައި 2.46 ކިލޯމީޓަރުގެ އާ ރަންވޭއަކާއި، އަހަރަކު 1.3 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ޖާގައިގެ ޓަރމިނަލެއް އިމާރާތްކުރާނެއެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މަޝްރޫއު ނިމުމުން، ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެއަރބަސް A320 އާއި ބޮއިންގ 737 މަރުކާގެ ބޯޓުފަހަރަށް ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުން ޚިދުމަތް ދެވޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އަދި މެދުއިރުމައްޗާއި، ދެކުނު އޭޝިއާއާއި، ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ، އަދި އިރުމަތީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުން ސީދާ ފްލައިޓްތައް ހަނިމާދޫއަށް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ގާބިލުކަންވެސް ލިބޭނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނީ، މި މަޝްރޫއާއެކު، އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ވިޔަފާރިއާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި، ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން އެތައްހާސް ވަޒީފާއެއް އުފެދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ވައިގެ ބަނދަރު މެދުވެރިކޮށް، ސީދާ އުތުރަށް މުދާ އެތެރެކުރުމަށް ފަސޭހަވެ، އުތުރުގެ ރަށްރަށުގެ ވިޔަފާރިއާއި އިގްތިސާދަށް އާރޯކަން ލިބޭނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް