ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 15:11
އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރާ ދެމެދު ވީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، އަބޫ މުޙައްމަދުގެ އަމިއްލަ އަވަށަށް އަނބުރާ ދެވޭ ގޮތްވީ އޭގެ 4 އަހަރު ފަހުން
ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތެއްގެ ދިރިއުޅުން
ދައްކާނީ ކޮން އުޒުރެއް ހެއްޔެވެ؟ ފައި ބުރިވުމުންވެސް ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ތެދުވީއެވެ!
 
ސޫރިޔާގެ ކޮންމެ 2 މީހަކުން އެކަކު އުޅެމުން ދަނީ މައިންއާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ގޮވާތަކެތިން "ތަޣައްޔަރު" ވެފައި ސަރަޙައްދުތަކުގައި
 
2019 އާއި އޭޕްރިލް 2022 އާ ދެމެދު، މައިންއާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެތި ގޮވުމުގެ 12350 ހާދިޘާއެއް ވަނީ ރެކޯޑް ކޮށްފައި

ސޫރިޔާގައި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ފެށުނު ހިސާބުން، އޭނާގެ އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި، އަބޫ މުޙައްމަދަށް އަހުލުވެރިވާން ޖެހުނު ކަންތައްތައް ގިނައެވެ.

އިރުމަތީ ޣޫތާގެ ކަފްރް ބަތުނާއޭ ކިއުނު އަވަށުގައި، ވަޑާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު އަބޫ މުޙައްމަދަށް، 2014 ވަނަ އަހަރު، ވަގުތީ ގޮތުން ދިމިޝްކަށް ބަދަލުވާން މަޖުބޫރުވިއެވެ. އެއީ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސޫރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެމެދު ބަދަލު ކުރަމުން ދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގެ ތެރެއިން، އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކާ ހުވާޅި ހަނި ފުރުޞަތެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރާ ދެމެދު ވީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، އަބޫ މުޙައްމަދުގެ އަމިއްލަ އަވަށަށް އަނބުރާ ދެވޭ ގޮތްވީ އޭގެ 4 އަހަރު ފަހުންނެވެ. އެއީ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން، ޤައުމުގެ އިރުމައްޗަށް ފަހާލި ހިސާބުންނެވެ. އޭރު، އަބޫ މުޙައްމަދުގެ ވަޑާންގެ އޮތީ މުޅިން ސުންނާފަތިކޮށްލާފައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ދެކޮޅު ޖެއްސުމަށްޓަކާ، އަބޫ މުޙައްމަދަށް މަޖުބޫރުވީ، ބައިސްކަލެއްގައި މެޓާ ވިއްކަން ނުކުންނާށެވެ.

އެއް އަވަށުން އަނެއް އަވަށަށް މެޓާ ވިއްކަން ދުއްވި ދުއްވުމުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލި ހާދިޘާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. އެއީ ބިމުގައި ވަޅުލާފައި އޮތް މައިނެއްގެ ޝިކާރައަކަށް އޭނާ ވީ ހިސާބުންނެވެ.

އަހަރަމެން ދެން މެޓާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ. ބައިސްކަލުގައި ވަށިގަނޑެއް ހަރުކޮށްގެން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރު ކުރަން ފެށީ. ޒަމަލްކާއިން އިލުން ތަރްމާއިން ހައްޒީއަށް. ކުއްލިއަކަށް ޒަމަލްކާގަ.... މަށަކަށް ނޭނގެ ވީ ގޮތެއްވެސް. ބަލާލިއިރު ވަށައިގެން ފެންނަން އޮތީ މަރުވެފަ ތިބި މީހުން. ބައެއް މީހުންގެ ފައެއް ނެތް. އަނެއް ބައި މީހުންގެ އަތެއް ނެތް. އަހަރެންގެ ފައިވެސް ހަމަ އެ ވަގުތު ބުރިވެއްޖެ.
އަބޫ މުޙައްމަދު؛ ސޫރިޔާގައި މައިންގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހެއް

އެ ހާދިޘާގައި އަބޫ މުޙައްމަދުގެ ފައި ބުރިވުމާއެކު، އަނެއްކާވެސް، އެހެން ގޮތަކުން ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރުމަށް އަބޫ މުޙައްމަދަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ.

މި ފަހަރު އޭނާ މަސައްކަތް ފެށީ ޕިކަޕް ކާރެއްގައެވެ. އޭނާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލާ، ޕިކަޕަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައްވެސް ގެނެސްގެންނެވެ. މިއަދު އަބޫ މުޙައްމަދު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ޑެލިވަރީ ޑްރައިވަރެއގެ ގޮތުގައެވެ.

ޚަރަދުތައް ވަރަށް ބޮޑު. ފެންނަން މިހުރީ. އެހެންވެ، އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތެއް އަހަރަމެން ވިސްނީ. އެހެންވެސް، މި ކާރު ބަދަލުކޮށްލީ މަށަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް. އެއް ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރިއްޔާ، އަނެއް 10 ދުވަހު އަހަރަމެން މި ތިބެނީ މަސައްކަތެއް ނުކޮށް.
އަބޫ މުޙައްމަދު؛ ސޫރިޔާގައި މައިންގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހެއް

އަބޫ މުޙައްމަދަކީ، ސޫރިޔާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވަޅުލާފައިވާ މައިނަށް އެރި، ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖެހެމުންދާ ސޫރިޔާގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނެއްގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ. ސޫރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އދގެ ޓީމުން އާންމު ކޮށްފައި ވާ ބަޔާނެއްގައި އަންދާޒާ ކޮށްފައި ވާ ގޮތުގައި، ސޫރިޔާގެ ކޮންމެ 2 މީހަކުން އުޅެމުން ދަނީ މައިންއާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ގޮވާތަކެތިން "ތަޣައްޔަރު" ވެފައި ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ.

2019 އާއި އޭޕްރިލް 2022 އާ ދެމެދު، މައިންއާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެތި ގޮވުމުގެ 12350 ހާދިޘާއެއް ވަނީ ރެކޯޑް ކޮށްފައެވެ. އެއީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބަލާނަމަ، އެވަރޭޖުކޮށް 5 ހާދިޘާއެވެ.

12 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ހުރީ އެތާ. އަހަރެންވެސް ހުރީ އެތާ. އަހަރެންގެ ދަނބިދަރިފުޅު ހުރީ ބަދިގެ ފާރުތަކަށް ދިމާއަށް ވާ ގޮތަށް ބަލަން. އެމީހުން ހިނގާލިތަނާ ކުޑަކުޑަ ގާކޮޅެއް އަހަރެންގެ ދަތް ދޮޅީގަ ޖެހުނު. ވަށާ ބަލާލިއިރު މަށަށް ފެނުނީ ދުންގަނޑެއް. އޭގެ ފަހުން އެއްވެސް މީހަކު ނުފެނުނު. އަހަރެން ފެށީ ހަޅޭއްލަވަން. މޫނުގަ ލޭވެސް ހުރި. ދުންގަނޑު އޮބުނުއިރު، އަހަރެންގެ އެއް ދަނބިދަރި އޮތީ މިތާ، އަނެއް ދަރި މިތާ... ކުޑަކުއްޖާ ގައިން އޭރު ގަދައަށް ލޭ ބޭރު ވަމުން ދިޔަ.
އުއްމު ޢުމަރު؛ މައިންގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހެއްގެ އަނބިމީހާ

ރައީސް ބައްޝާރު އަލް-އަސަދުގެ ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ދިރިއުޅުން، އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫޢަވެފައި ވާ ކަމަށް ފެނުނު ނަމަވެސް، އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވަޅުލާފައިވާ ގޮވާތަކެތީގެ ސަބަބުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައަށް ވަނީ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

މައިންއާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ގޮވާތަކެއްޗަކީ، ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގެ ކުރިމަތިލުންތައް އެންމެ ގަދަވެގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރު، އާންމު ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ބިންތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވަޅުތާލާފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
0%
50%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް