ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 14:56
މިދިޔަ ދެތިން ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހަށް ބަލާއިރު، ރޯހިންޏާ ދަރިކޮޅުގެ އެތައް ސަތޭކަ ރެފިއުޖީންނަކާއެކު ގިނަ ބޯޓުތަކެއް އަޗޭ ޕްރޮވިންސަށް ވަނީ ލަފާފައި
ރޯހިންޏާ ރެފިއުޖީން
އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ރޯހިންޏާ ރެފިއުޖީންނަށް ހަދަނީ ކިހިނެއް؟
 
ސަލާމަތީ ގޮތުން އެއްވެސް ކަހަލަ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނެތި ބަންގްލަދޭޝްއިން ފުރާ ރެފިއުޖީންގެ މަންޒިލަކަށް މިހާރު ވަނީ އިންޑޮނޭޝިއާ
 
185 ރެފިއުޖީންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓެއް، ޖެނުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހުވެސް އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަޗޭ ޕްރޮވިންސްގެ އައްސޭރިފަށަށް ވަނީ ލަފާފައި

މިދިޔަ 6 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މާޒީއަށް ބަލާއިރު އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް، އެހެން ބިމެއްގައި ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރުމުގެ ނާމާން ދަތުރަށް ގިނަ ބަޔަކު ފުރި މަންޒަރު ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއް ބަޔަކީ މިޔަންމާގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ރޯހިންޏާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނެވެ.

ބުދިސްޓުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް މިޔަންމާގައި ރޯހިންޏާ މުސްލިމުންގެ ނަސްލު ދޮވެލުމަށް ހިންގި ޤަޠުލުއާންމުން ސަލާމަތް ވުމަށް އެތައް ބަޔަކު އެ ޤައުމުން ފައިބައިގެން ދިޔައީ ފުރާނަ އަތް މައްޗަށް ލައިގެންނެވެ. ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލަކަށް ވީ ބަންގްލަދޭޝް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެތަނުގައިވެސް މާ ގިނަ ދުވަހު އެމީހުންނަށް ތިބެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް ގޮސް، ބަންގްލަދޭޝް ދޫކޮށް ދިއުމަށް ރޯހިންޏާ ރެފިއުޖީންނަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ.

Advertisement

ސަލާމަތީ ގޮތުން އެއްވެސް ކަހަލަ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނެތި ބަންގްލަދޭޝްއިން ފުރާ ރެފިއުޖީންގެ މަންޒިލަކަށް މިހާރު ވަނީ އިންޑޮނޭޝިއާއެވެ. 185 ރެފިއުޖީންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓެއް، ޖެނުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހުވެސް އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަޗޭ ޕްރޮވިންސްގެ އައްސޭރިފަށަށް ވަނީ ލަފާފައެވެ. ދަންވަރު 02:30އާއިރު އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ލެފި އެ ބޯޓުގައި ތިބި ރެފިއުޖީންގެ ތެރެއިން 2 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ ރެފިއުޖީންނަކީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުދިން ކަމަށް، އަޗޭގެ ޑިޒާސްޓަރ އޭޖެންސީގެ އިސްވެރިޔާ ރިދުވާން ޖަމީލް ވަނީ ރޮއިޓަރޒްއަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް އަހަރަމެން ބެލި ބެލުމުން، އިތުރު ބޯޓުފަހަރެއް ނެތް މި ދިމާއަށް މިޞްރާބު ޖަހާފައެއް. އެކަމަކު، މި ބޯޓަކީވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަ ކުރެވިފަ އޮތް ބޯޓެއް ނޫން. މި ބޯޓުގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްވެސް އަހަރަމެންނަށް ލިބުނީ، މިސަރަޙައްދުގެ އާންމުންގެ ފަރާތުން. ދެން އަހަރަމެން އައީ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާ ހަދަން.
ފަހްމީ އިރުވާން ރަމްލީ؛ އަޗޭ ޕޮލީސް ޗީފް

މިދިޔަ ދެތިން ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހަށް ބަލާއިރު، ރޯހިންޏާ ދަރިކޮޅުގެ އެތައް ސަތޭކަ ރެފިއުޖީންނަކާއެކު ގިނަ ބޯޓުތަކެއް އަޗޭ ޕްރޮވިންސަށް ވަނީ ލަފާފައެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހު 174 ރެފިއުޖީންނާއެކު އަޗޭގެ ގޮނޑުދޮށަށް ބޯޓެއް އުރުނު މަންޒަރުވެސް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަޗޭގެ ޕޮލީސް ޗީފް، ފަހްމީ އިރުވާން ރަމްލީ ވިދާޅުވީ، އަލަށް އަންނަ ރެފިއުޖީ އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަޗޭގައި މިހާރުވެސް ހުރި ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ކަމަށެވެ. އެތަނުގައި މިހާރުވެސް އެހެން ގުރޫޕުތައް ދިރިއުޅެމުން ދެއެވެ.

މި ރެފިއުޖީންތައް ކޭމްޕަށް ގެންދާނީ ފަހުން. އެކަން ކުރާނީ ލެންޑޯންގްގެ ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން. އެއީ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ. ދެން އިމިގްރޭޝަންއިން މައޫލޫމާތު އެއްކުރާނެ. ރެފިއުޖީންގެ ޢަދަދުތައް ޖަހާނެ. އެއަށްފަހު ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުން އަންނާނީ. ދެން އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް، ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމިއްޔާއާއި ހިޖުރަވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ އެހީ ލިބޭނެ.
ފަހްމީ އިރުވާން ރަމްލީ؛ އަޗޭ ޕޮލީސް ޗީފް

މިދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހަށް ބަލާއިރު، 2022 ވަނަ އަހަރަކީ، ކަނޑުމަތީގައި، ރޯހިންޏާގެ ރެފިއުޖީޏްނަށް އެންމެ ނާމާން އަހަރު ކަމަށް، ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އދގެ އިދާރާ (ޔޫއެންއެޗްސީއާރް)އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ތައިލޭންޑްގެ އިތުރުން، މެލޭޝިއާއާއި އިންޑޮނޭޝިއާ ފަދަ މުސްލިމު އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ޤައުމުތަކަށް ރޯހިންޏާ ރެފިއުޖީން ހިޖުރަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ.

މިލިއަނެއްހާ މީހުން ބަންގްލަދޭޝްގައި ރެފިއުޖީ ވަޒަންވެރިންގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ގިނަ ބަޔަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް އެ ޤައުމު ދޫކޮށް ފުރަންޖެހުނު އަސްލު ސަބަބެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި، މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ، ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ތަންފީޒު ކުރި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލު ހިންގާ ޤަތުލުޢާންމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، އަހަރަކާ ގާތްވަމުންދާ ހަނގުރާމައެއް ބަރުދާސްކުރާ ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް!
"ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ނިންމީ މުޅި ދުނިޔެއިން، މަޑު އެ ކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށްތަ؟": ޖަވާބަކީ ކޮބާ؟
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ޔަހޫދީ ޤަތުލުޢާންމުގައި ޣައްޒާގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހަފުސްކޮށް، އެތައް ޢާއިލާއެއް ބަނޑަށްޖައްސައިފި!
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ އަދަދު، ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށްވުރެ ހަގުނަ އިތުރު
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަގަށް ނަގާ، މަޖުބޫރުން ކައިވެނި ކުރުވުމުގެ ފަހަތުގައި ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސިފައިން!