ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:42
ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރު
މިސަރުކާރުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރައްޔިތުންގެ އުންމީދާ އެއްގޮތަށް ކޮށްދީފި: މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް
 
ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދެވިފައިވަނީ ރައީސް ޞާލިހުގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން
 
ނާމާން ބިރުވެރި ދުވަސްތަކަކަށްފަހު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އުންމީދީ ވެރިކަމެއް ފެނިގެންދިޔަކަމަށް ވިދާޅުވި

މިސަރުކާރުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ކޮށްދީފިކަމަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ނ ވެލިދޫގައި އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަކީ އެތައް ބައިވަރު ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރި މިންނަތް މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ. އެއީ އެކަކު ކުރި މަސައްކަތެއް ނޫންކަމަށާއި އެތައް ބަޔެއްގެ ގުރުބާނީއެއްކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި ކަޅު ހުކުރުގެ އެއްވުމާއި އެންމެ ބޮޑު މުޒާހަރާ އާއި މޭޑޭގެ އެއްވުމާއި މިހެން ގޮސް ކުރި އެތައް މަސައްކަތްތަކެއްގެ ނަތީޖާ އަކީ އައު ގާނޫނު އަސާސީ ވުޖޫދުވުންކަމަށެވެ. އަދި އައު ގާނޫނު އަސާސީ އައުމުގެ ކުރިން އެމްޑީޕީ ރަޖިސްޓްވެގެން އައީ އޭރު އެމްޑީޕީއަށްޓަކައި ރާއްޖެ އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި އެތައް ބަޔަކު ކުރި މިންނަތް މަސައްކަތުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ. އޭރު އޮތް ބިރުވެރި ހާލަތު މިއަދު އިހުސާސްކުރަން ވެސް އުނދަގޫވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެދުވަހުގެ ހާލަތުން މިންޖުވެ އެމްޑީޕީ ކުރިއަރަމުން އައި މަރުހަލާތަކުގައި އެކި ކަހަލަ އިހުސާސްތައް އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނަށް ކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ނާމާން ބިރުވެރި ދުވަސްތަކަކަށްފަހު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އުންމީދީ ވެރިކަމެއް ފެނިގެންދިޔަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ވެރިކަމަށް ފެނިގެންދިޔައީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާގޮތަށް، ޖުމްލަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފަައިދާ ހުރި ގޮތަށް ވެގެންދިޔަކަން. ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރައްޔިތުންގެ އުންމީދާ އެއްގޮތަށް ވެގެންދިޔަކަން. އެކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮރުވެން ހުރި ކަންކަމެއް ނޫން. އެކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި. އެކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވާ ކަމަށްވަނީނަމަ މިނިމަމް ވޭޖު ކަށަވަރުވުމާއި ސަރވިސް ޗާޖު ޔަގީންވުމާއި ވިހެއުމުންދޭ ހަމަސް ދުވަހުގެ ލީވް އާއި ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ފަހިވުމާއި. މިހެން ގޮސް އެތައް ކަމެއް ކިއިދާނެ. އެކަންތައްތަކީ ސަރުކާރުން ރައީސް ޞާލިހު ކުރެއްވި ޖުމްލަ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް. އެކަން ފޮރުވޭކަށް ނެތް.
ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު

މީގެއިތުރުން 2020 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ކޮވިޑުގެ ވަބާއިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދެވިފައިވަނީ ރައީސް ޞާލިހުގެ މިންނަތް މަސައްކަތްޕުޅުގެ ސަބަބުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ އިޚުލާސްތެރި ލީޑަރެއްގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ ކަންކަމަށާއި އޯގާތެރި ސަރުކާރެއްގެ ތެރެއިން ފެނިގެންދިޔަ ކަންތައްތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހުރިހާ ކަމެއް ނިންމުމުގަޔާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ އިސް މޭސްތިރިއަކީ ރައީސް ޞާލިހުކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކެއް ހުރިކަން ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށާއި އެކަންކަން ރައީސް އައްސަވައިފިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަންކަން ވީއެންމެ އަވަހަށް ހާސިލުވެގެންދިޔުމަކީ އުންމީދެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް