ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 06:11
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުގައި ރާއްޖެއިން ވަކާލާތުކުރުން
ފަލަސްތީނުގެ ޙައްޤުގައި އަޑުއުފުލުމުގައި ރާއްޖެއިން ކުރިއަށްދާނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
 
މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މެދުއިރުމަތީގެ ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
އޯ.އައި.ސީ އިން އދ. ގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުން

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އަޑުއުފުލުމުގައި ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ފަސްނުޖެހި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނީ އިޒްރޭލުގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރ، އަލް އަޤްސާ މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ތެރެއަށް ވަނުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރ، އަލް އަޤްސާ މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ތެރެއަށް މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ވަދެފައިވާތީ، މި ކަމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްވުންތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި މި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން މެދު އިރުމަތީގެ މަސްރަހު އިތުރަށް ހަލަބޮލިވެގެން ހިނގައިދާނެކަމަކަށް ވުމާއެކު، އެކަން ކުށްވެރިކޮށް، އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިސްލާމިކް ކޯރޕަރޭޝަން (އޯ.އައި.ސީ) އިން އދ. ގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އޯ.އައި.ސީ.އިންނާއި އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތީން މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ އިމަރޖަންސީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. އަދި އޯ.އައި.ސީ.ގެ ސްޓޭޓްމަންޓެއް މި ބައްދަލުވުމުގައި ދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މެދުއިރުމަތީގެ ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ބަހުސްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެ، ވާހަކަދައްކާނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް މިނިވަންކޮށް، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ވަކާލާތު ކުރަމުން އަންނަކަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އަޑުއުފުލުމުގައި ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ފަސްނުޖެހި ކުރިއަށްދާނެކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް