ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 16:03
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ގައުމީ ލެބޯޓްރީ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ގައުމީ ލެބޯޓްރީ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ގައުމީ ލެބޯޓްރީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ގައުމީ ލެބޯޓްރީ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރަނީ
 
މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް "ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ ސަސްޓެއިނަބަލް އެގްރިކަލްޗަރ އިކޮނޮމީ"ގެ ދަށުން، ޖަޕާނާއި ޔޫއެންޑީޕީން ހަމަޖައްސައިދީފައިވޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ގައުމީ ލެބޯޓްރީ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި ލެބޯޓްރީގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަންއާއި، ޔޫއެންޑީޕީން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އެންރީކޯ ގަވޭލިއާއާއި، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާީލް ރަފީގެވެ.

މި ލެބޯޓްރީ ފެސިލިޓީގެ އިމާރާތް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) ގުޅިގެން، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން ތަންފީޒުކުރާ "ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ ޑިވެލޮޕިންގ ސަސްޓެއިނަބްލް އެގްރިކަލްޗަރަލް އިކޮނޮމީ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުންނެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމަން ދީފައިވަނީ 390 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

Advertisement

މި ލެބޯޓްރީން ވެލި ތަހުލީލުކުރުމާއި، ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުމާއި، އަދި ގަސްތަކުގެ ޓިޝޫ ނަގައިގެން ކަލްޗަރކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް "ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ ސަސްޓެއިނަބަލް އެގްރިކަލްޗަރ އިކޮނޮމީ"ގެ ދަށުން، ޖަޕާނާއި ޔޫއެންޑީޕީން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިތަނަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް