ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 16:45
ޠާލިބާނުން "ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން" އެމެރިކާ ވަނީ އަނެއްކާވެސް އަތުކުރި އޮޅާލާފައި
ޠާލިބާނުން
ޠާލިބާނުން "ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން" އެމެރިކާ އަނެއްކާވެސް އަތުކުރި އޮޅާލައިފި
 
ޠާލިބާނުންގެ ނިންމުމަކީ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުން އެ ޖަމާޢަތް އިތުރަށް އެކަހެރިވެގެންދާނެ ނިންމުމެއް

އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޔުނިވަރިސިޓީތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި، އަފްޣާނިސްތާނުގައި މިހާރު ވެރިކަން ހިންގަމުންދާ ޠާލިބާން ޖަމާޢަތް ޖަވާބުދާރީކުރުމަށްޓަކައި، ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް ބަލަމުންދާކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ.

ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެން، އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޔުނިވަރސިޓީތައް ބަންދުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަޔާނެއް ޢާންމުކުރީ ޑިސެމްބަރު 20 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ، އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޮތް ޠާލިބާން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުކޮށް، ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު ނެޑް ޕްރައިޒް ވިދާޅުވީ، ބަލައިގަނެވެން ނެތް މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން، އެކަމުގެ ބަދަލާ ޠާލިބާނުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޠާލިބާނުންގެ އެ ނިންމުމަކީ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުން އެ ޖަމާޢަތް އިތުރަށް އެކަހެރިވެގެންދާނެ ނިންމުމެއްކަން ޕްރައިޒް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޕްރައިޒް ވިދާޅުވީ، އަންހެނުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ހާޒިރު ނުވެވޭގޮތަށް ޠާލިބާނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ދިފާޢަށް ޙުއްޖަތެއް ދެއްކެން ނެތް ނިންމުމެއް ކަމަށާއި، އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން، އެމެރިކާއިން އެ ނިންމުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށެވެ.

އަންހެނުންނަށް ޔުނިވަރިސީޓިތަކަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް، އަންހެން ކުދިންނަށް ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ހާސިލު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް، އަދި އަފްޣާނިސްތާނުގެ އަންހެނުންނާ، އަންހެން ކުދިންނަށް ޙައްޤުވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ލިބިގަތުމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ޠާލިބާނުން ނިންމަމުންދާ، ޙުއްޖަތެއް ނެތް ނިންމުންތައް އެމެރިކާއިން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަން. އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ޘާނަވީ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަން މާޗް މަހު ނިންމި ނިންމުމަކީ، ޠާލިބާން މަންދޫބުންނާ އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް އެޅުނު ހިޔަންޏެއް. ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވާނެކަމަށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމައާ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޠާލިބާނުން ވަޢުދުވި. އެ ނިންމުމަކީ ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖައްސަންވެގެން ނިންމި ވަގުތީ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނި. އަދި ވީހާވެސް އަވަހަށް، އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށްވެސް އޭރު ބުނި. އެކަމަކު، މިހާރު މި އިވެނީ ދިމާ މުޅިން އިދިކޮޅު އަޑެއް.
ނެޑް ޕްރައިޒް؛ އެމެރިކާ ޚާރިޖިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނު

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ތަރުޖަމާނަކުވެސް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވާފަދައިން، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް، މިހިނދުން ފެށިގެން އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ބަޔާން ނެރެފައި ވަނީ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެމެރިކާގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތާއި އދ.ން ވެސް ވަނީ ޠާލިބާނުންގެ ނިންމުން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައަށް ކުއްލި ނިމުމެއް ގެނެސް، އޯގަސްޓް 2021ގައި އެ ޤައުމުން ފައިބައިގެން ދިއުމާއެކު، އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޭރު އޮތް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށްފަހު ޠާލިބާނުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވީ، އަފްޣާނިސްތާނަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދޭނެކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ޠާލިބާނުން ހިންގި ހަރުކަށި ވެރިކަމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް، ޒަމާނީ ވެރިކަމެއް ހިންގާނެ ކަމުގެ ވަޢުދުވަމުންނެވެ. ވެރިކަމަށް އެރިތާ ކުރީކޮޅު، އުއްމީދީ ބަދަލުތަކެއް ހިސާބަކަށް ފެނުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ދެން ފެންނަންފެށީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، އަންހެނުންގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅިގެން ޠާލިބާނުން ތަންފީޒުކުރަންފެށީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް