ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 23:27
ސައޫދީ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް
ސައޫދީ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް
ސައުދީގެޒެޓް
ސައޫދީގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅުން
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ "ބޯޑަރު ގަވާއިދު"ތަކާ ޚިލާފްވެގެން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 14,800 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
މިވަގުތުވެސް 45،197 މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅެމުން ދާކަމަށް ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތުދޭ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރެޒިޑެންސީ އަދި ބޯޑަރ ސެކިއުރިޓީ ގަވާއިދުތަކާއި ލޭބަރ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެގައުމުގައި އުޅެމުން އައި 14،821 މީހުން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އެގައުމުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެފަރާތުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެތައް ޔުނިޓް ތަކެއް ގުޅިގެން، ޑިސެމްބަރު 8ން 14ށް އެކި ހިސާބުގައި ހިންގުނު އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރެސިޑެންސީ ގާނޫނާ ޚިލާފްވެފައިވާ 8،817 މީހުންނާއި ލޭބަރ ސެކިއުރިޓީ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފްވެފައިވާ 3،879 މީހުންނާއި ލޭބަރ ގާނޫނާ ޚިލާފްވެފައިވާ 2،125 މީހުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސައޫދީއަށް އަލަށް އެތެރެވާން އުޅުނު 676 މީހުންނާއި އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސައޫދީން ބޭރުވާން އުޅުނު 98 މީހުންވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ.

އަދި ރެސިޑެންސީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅުނު މީހުންނަށް ހިޔާވަހިކަން ދީފައިވާ 24 މީހުންވެސް މިއޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައިކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއެކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިގެން މިވަގުތުވެސް 45،197 މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅެމުން ދާކަމަށް ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 43،099އަކީ ފިރިހެނުންނަށް ވާއިރު، 2098އަކީ އަންހެނުންނެވެ.

މީގެތެރެއިން 34،755 މީހުންގެ މައްސަލަ، ޓްރެވެލް ޑޮކިއުމަންޓް ހޯދުމަށްޓަކައި އެމީހުންގެ ގައުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް ހުށައެޅިފައިވާއިރު، 11،305 މީހުން ޑިޕޯޓް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ވެއެވެ. އަދި 2،355 މީހުންގެ މައްސަލަ ޓްރެވަލް ރިޒަވޭޝަން ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ވެއެވެ.

ސައުދީ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ މީހަކަށް ހިޔާވަހިކަން ދީ އަދި އެއްވެސް ޚިދުމަތެއްދީ ހެދިކަން ސާބިތުވާ މީހުންނަށްވެސް 15 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއް މިލިއަން ރިޔާލުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު އެފަދަ މީހަކު އުފުލި އުޅަނދު ނުވަތަ ހިޔާވަހިކަން ދިން ގެއެއް ސަރުކާރަށް ނެގޭނެއެވެ.

މައުލޫމާތު : ސައޫދީ ގެޒެޓް

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް