ކ. މާލެ
|
16 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 13:17
ރައީސް ޔާމީނާއި އެއިރު ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނާއެކު ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް ޔާމީނާއި އެއިރު ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނާއެކު ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން
ޑީޑީކޮމް
ރިޟްވާނުގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ރިޟްވާނުގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ރައީސް ޔާމީނާއެކު ރަސްމީ ހަރަކާތްތަކުގައި
 
އެއިރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުށްކުރާ ގޭންގުތަކަށް ފަންޑުކުރި
 
މި މީހުން ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ކުށްކުރާ ގޭންގެއްގެ ހަރަކާތްތެެރިވެފައިވޭ
 
ކުށްކުރާ ޒުވާނުންނާއި، ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުން ރިހިބިލިޓޭޓް ކުރުމަކާއި ނުލައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސި

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާން އަބްދުﷲގެ މައްސަލައިގައި، ކުރީ ސަރުކާރުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންކުރި މީހުން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު ރަސްމީ އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް މަރު ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ނޫސްވެރިޔާ ރިޟްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަރު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފަރީޝާ އަބްދުﷲ ވަނީ ކުރި ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ގޭންގުތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި، ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ގޭންގުތަކަށް ފައިސާ ދިީފައިވާ ގޮތް ތަފްސީލުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ފަރީޝާ ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އިސް ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ގޭންގުތައް ނެތްކަމަށާއި، ޒުވާނުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް އެއީ ގޭންގުތަައްކަމަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ނުބުނެވޭނެކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުމާއި ގުޅިގެން ގޭންގުތަކަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދިޔަކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ނަމުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން ވަޒީފާގެ ބޭނުމުގައި ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޮހެދީފައިވާ ކަމަށް ފަރީޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިގޮތަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ތެރޭގައި ކުށްކުރާ ޒުވާނުންނާއި، ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުން ރިހިބިލިޓޭޓް ކުރުމަކާއި ނުލައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުގެ ތެރެއިންނާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން އަދި ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސި ކަމަށެވެ.

ބައެއް ފަހަރު މި މީހުން ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ކުށްކުރާ ގޭންގެއްގެ ހަރަކާތްތެެރިވެފައިވޭ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސްފަރާތްކަމުގައިވާ އެއިރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުށްކުރާ ގޭންގުތަކަށް ފަންޑުކުރާ ކަމާއި، އަދި އެ ފައިސާ ދީފައިވަނީ ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާތަކާއި، ޒުވާނުންގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ނަމުގައި. މިއީ އެއިރުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތަކުން ދީފައިވާ މައުލޫމާތެއް.
މަރު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފަރީޝާ އަބްދުﷲ

ފަރީޝާ ވިދާޅުވީ ފައިސާ ދިނުމުގައި އަމަލުކުރީ ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕުތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަވްތާ ގްރޫޕުތައް ކްލަބް ޖަމިއްޔާގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް އެހީތެރިވެދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ގޮތުގައި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އިރު، މިއީ ކްރިމިނަލް ގޭންގުތައް އެކިގޮތްގޮތަށް އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާއިރު، މި ގްރޫޕުތައް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ކޮންމެވެސް ކުޅިވަރުގެ އިވެންޓެއް ބާއްވާފައި އެއަށް އެމީހުންނަށް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން އަދި ކުންފުނިތަކުން ސްޕޮންސަރޝިޕު ދީ އެމީހުންނަށް އެކިގޮތްގޮތުން މާލީ ތަނަވަސްކަން ލިބޭނެގޮތް މަގުފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

އަދި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އެކިގޮތްގޮތުން ފޯރުކޮށްދިން އެހީތަކުގެ ބަދަލުގައި ކުށްކުރާ ގޭންގުތަކުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ސަޕޯޓްކޮށްގެން ސިޔާސީ ކެމްޕޭންތަކަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި، ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެމީހުން ސަޕޯޓްކުރާ ބަޔަކު ނޫން އެހެން ބަޔަކު ނުވަތަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުންތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ރޫޅާލުމުގައި އެހީތެރިކަން ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެކިއެކި އެއްޗެއްސަށް ގެއްލުންދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި، ފަނޑިޔާރުންނާއި އަދި ފުލުހުންނާއި ވެސް ގުޅުންތަކެއް ބާއްވާފައިވޭ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި، ފުލުހުންގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ކުށްކުރާ ގޭންގުތަކުގެ މީހުންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން މަގުފަހިކޮށްދީފައިވޭ. މައްސަލައެއްގައި ދައުރެއް އޮތްކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެކަމުގައި ހިމެނޭ މީހާއަކީ ކުށްވެރިއާކަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ހ. ހިލްޓަން އަޒްލީފް ރައޫފް 2013 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ހައްޔަރުކުރި. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވަނިކޮށް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރެވުނު. ގޭ ބަންދުގައި ހުރި އިރު، އެ ގޭ ބަންދު އަމުރާ ހިލާފަށް ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެފައިވާ އިވެންޓެއްގައި އޭނާ ބައިވެރިވެފައިވޭ.
މަރު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފަރީޝާ އަބްދުﷲ

ފަރީޝާ ވިދާޅުވީ ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގައި ރިޟްވާނަށް ފާރަލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ސ. ހުޅުދޫ އަތިރިއާގެ މުހައްމަދު ސުވައިދު ވެސް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ އިރު އޭނަ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ، އާންމުތަނަކަށް ނުކުމެ، އަދި އެއަށްވުރެވެސް ރަސްމީކަމެއްގައި، ރައީސް ބައިވެރިވާ އިވެންޓެއްގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި ހުރި ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ވެސް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އޮންނަ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން މި މީސްމީހުން ސަލާމަތްވާ ކަމަށާއި، އަޒްލީފް ރައުފް މުޅިން ސަލާމަތްވެ، އޭނާގެ ބަންދުގެ އަމުރު ބާތިލުވުމުން އޭނާ ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން މަގުފަހިވެގެން ފުރައިގެން ގޮސްފައި ކަމަށް ފަރީޝާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިކަމުން އެނގެނޭ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި އެ އޮންނަ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަ ނުރަނގަޅު ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކިތައްމެ ކަމެއް ހިނގާފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ރިޟްވާން ގެއްލުވާލުމުގެ ހާދިސާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވަނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން. އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަ ދޫކޮށްލުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތަކަށް އެމީހުން މެސެޖްކުރީމަ، އެ މެސެޖް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިގެން އެ މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފައިވޭ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ ނުފޫޒު ވަރުގަދަކުރަމުން ދިޔައިރު، ކުށްކުރާ ގޭންގުތަކާއި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންވެސް ދިޔައީ އެމީހުންގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރަމުން. އެގޮތުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އައިސިސްގެ ދިދައާއި ލިޔުންތައް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭނުންކޮށްގެން މާލޭގައި މުޒާހަރާތަކެއް ކޮށްފައިވޭ. އެ މުއްދަތުގައި ސީރިއާ އަދި ބައެއް އެހެން ގައުމުތަކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ރެކްރޫޓްކޮށް ބައިވަރު މީހުން ސީރިއާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވޭ.
މަރު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފަރީޝާ އަބްދުﷲ

2013 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ވެސް އަދި އޭގެ ފަހުން ވެސް ގޭންގުތައް ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފަރީޝާ ވިދާޅުވީ، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގޭންގުތަކާއި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނާ ދެމެދުގައި އޮތް ކޯޅުން ބޮޑުވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބިރުދެއްކުމާއި އެފަދަ އިތުރު ކަންކަމުގައި އޭރު އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު ބަޔަކީ މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަހުމަދު އިސްމާއިލް (އަހަނދު)އާއި، އަހުމަދު މުއާޒް (ގަޓު މުއާ)ކަން ފަރީޝާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭރު އަހުމަދު މުއާޒް (ގަޓު މުއާ) އޭރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރާއި، މ ފުސްތުޅާގޭ މުޙައްމަދު ހާނިމް (ހޯމް މިނިސްޓްރީ) އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކެއްގެ ފޮޓޯތަކެއް ވެސް މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ދައްކާފައެވެ. އޭނާގެ ފަރާތުން ބިރު ދެއްކުމާއި އިންޒާރު ދިނުމުގެ ކަންކަން އިތުރުވެގެން ދިޔައީ ވެސް އެ ބައްދަލުވުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ފަރީޝާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފަރީޝާ ވިދާޅުވީ، އޭނާއަކީ އޭރުގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ވަހީދާ ވެސް ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް މީހެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް