ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 21:31
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން، ހުއިގެ އަގު އިންތިހާއަށް އަށް ވަނީ އުފުލިފައި
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާއި އިޒްރޭލުގެ ފިއްތުންތަކަށް ނުސިހުނު ފަލަސްޠީނުގެ ދަނޑުވެރިޔާ
 
ފަލަސްޠީނުގައި ނާމްސޫފި ގެންގުޅޭ ދަނޑުވެރިންނަށް މިއަދު ވަނީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި
 
މީގެ ކުރިން މިނިވަން ކަމާއެކު ހުއިހައްޕަން ގޮސް އުޅުނު ބިންތަކަށްވެސް މިއަދު އަތްގަދަ ކުރަނީ ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން
 
1 ޓަނުގެ ހުއިއިން ދޮޅުމަހެއް ނޫނީ 2 މަހެއްހާ ދުވަހު ހިފަހައްޓާލެވޭ 10 ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި

ފަލަސްޠީނަށް ނިސްބަތްވާ، ޢުމުރުން 55 އަހަރުގެ ދަނޑުވެރިޔާ، ޖިހާދު ނަވާޖާ، އޭނާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ނާމްސޫފިތައް ގޮވައިގެން ހުއިހައްޕަން ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ޖަނަވާރުތައް ތިބި ތަނަށް ފެހި ވިނަ ގެނެސްދެނީއެވެ. ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިޒްރޭލުން ވެރިވެގެންފައިވާ މަސާފިރު ޔައްތާގެ ސޫސިޔާއޭ ކިއުނު އަވަށުގައި، ނާމްސޫފި ޖަނަވާރުތައް ގޮވައިގެން ހުއިހައްޕަން ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ގޮތް ފަސޭހަ ވީމައެވެ.

Advertisement

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން، ހުއިގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލިފައި ވާ އިރު، ނަވާޖާ ފަދައިން ފަލަސްޠީނުގައި ނާމްސޫފި ގެންގުޅޭ އެހެން ދަނޑުވެރިންނަށްވެސް މިއަދު ވަނީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ފިއްތުންތަކަށް ކުޑަ ނަމަވެސް ލުޔެއް ލިބިފައި ނުވާ ހާލުގައި ވަނިކޮށެވެ. މީގެ ކުރިން މިނިވަން ކަމާއެކު ހުއިހައްޕަން ގޮސް އުޅުނު ބިންތަކަށްވެސް މިއަދު އަތްގަދަ ކުރަނީ ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުންނެވެ.

އަހަރަމެން މިއުޅެނީ ސޫސިޔާ ސެޓްލްމަންޓް ކައިރީގަ. އަހަރަމެން މި ތަނަށް ރިޢާޔަތް ކުރަނީ ވަޒަންވެރިވުމުގެ ކެންސަރުގެ ގޮތުގަ. ނާމްސޫފިތަކަށް ކާންދެވޭކަށް ނޯވޭ. މި ސަރަހައްދަށް ވަދެނުކުމެ ހެދޭކަށް ނޯވޭ. އަހަރަމެންގެ ދިރިއުޅުން ވަރަށް ދަތި. މީހުން އެކަންޏެއް ނޫން... ކަންބަޅިތައްވެސް މި ތިވެނީ ބަންދުވެފަ މިތަނުގަ. ދެން އޮތީ ޔޫކްރައިންގަ ކުރާ ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކަ. ގިނަ ބަޔަކު މިހާރުވެސް އެމީހުންގެ ނާމްސޫފިތައް ވިއްކާލައިފި. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން މަގޭ އަތުންވެސް މި ހުސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް.
ޖިހާދު ނަވާޖާ؛ ހިބްރޫންގެ ދަނޑުވެރިއެއް

އެއް ގޮތަށް ވުރެ ގިނަ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ނަވާޖާ ޢުއްމީދު ކަނޑައެއް ނުލައެވެ. އޭނާ ބަލަހައްޓަމުންދާ ނާމްސޫފިތަކަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް އަމިއްލައަށް ހައްދަން ފެށީއެވެ. އަދި ހުޔާ އެއްކޮށްގެން ނާމްސޫފިތަކަށް ކާންދޭން ފެށިއެވެ. އެކަން އެހެން ކުރަނީ ފޮޑަރު ނުވަތަށް ހުޔަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ކުޑަ ކުރުމަށާއި، ނާމްސޫފިތަކަށްވެސް ފައިދާ ހުރި އެއްޗެއް ކާން ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ.

މިއަށް ކިއަނީ އަޒޯއްލާ. މިއީ ފެނާ ކައިރީގަ އުޅޭ އެލްގީއެއް. މީގައި 30އާއި35 ޕަސެންޓާ ދެމެދު މިންވަރަކަށް ޕްރޮޓީން އެކުލެވޭ. ނާމްސޫފިތަކަށް ކާންދޭ ހުޔަށް މި އެއްކުރަނީ. 4000 އިޒްރޭލީ ޝެކްލްސްއަށް ނުވަތަ 1169 ޑޮލަރަށް 1 ޓަނުގެ ސޯއީ ގަތުމުގެ ބަދަލުގަ، އަޒޯއްލާ މި ބޭނުން ކުރަނީ. މިއީ އެއްވެސް ޚަރަދަކާ ނުލާ އަހަރަމެން ހައްދާ އެއްޗެއް.
ޖިހާދު ނަވާޖާ؛ ހިބްރޫންގެ ދަނޑުވެރިއެއް

ނަވާޖާގެ މަސައްކަތުގެ ފައިދާ ކިތަންމެހާވެސް ބޮޑެވެ.

ކުރިން އަހަރެން ވަރަށް ގިނައިން ފޮޑަރު ނުވަތަ ހުއި ގަންނާތީ، އެ ހުސްވާން ފެށީމަ ލޯން ނަގާނީއޭ ހިތާ ހުންނަނީ. އެކަމަކު މިހާރު އެކަން ނުކޮށް އެބަ ފަރުޖައްސާލެވޭ. މިހާރު މި ގަންނަ 1 ޓަނުގެ ހުއިއިން ދޮޅުމަހެއް ނޫނީ 2 މަހެއްހާ ދުވަހު ހިފަހައްޓާލެވޭ 10 ދުވަހުގެ ބަދަލުގަ.
ޖިހާދު ނަވާޖާ؛ ހިބްރޫންގެ ދަނޑުވެރިއެއް

ނަވާޖާގެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބެނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރެޑްކްރޮސް ޖަމިއްޔާ (އައިސީއާރްސީ)އިންނެވެ. އައިސީއާރްސީއިން ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން 160 ޢާއިލާއަކަށް އެހީތެރިކަން ލިބެމުން ދެއެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ އިޒްރޭލުގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އާމްދަނީއަށް ސީދާ އަސަރު ފޯރާފައިވާ ޢާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް