ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:57
އައިޑީ ކާޑް
އައިޑީ ކާޑް
ސިމާހާ ނަސީމް
ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑް
މި މަހުގެތެރޭގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑް ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ
 
ކާޑު ތައްޔާރުކުރަމުން ދަނީ ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ފެންނަ ގޮތަށް

ޑިިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑް މިމަހުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަން ފަށާނެކަމަށް, ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލިޖީ (އެންސީއައިޓީން) ބުނެފިއެވެ.

އެންސީއައިޓީން ބުނީ، ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތައާރަފް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ތާރީޚެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ކާޑު ތައްޔާރުކުރަމުން ދަނީ ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ފެންނަގޮތަށެވެ. އަލަށް ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައި ސެކިއުރިޓީ ގިނަ ފީޗަރތަކެއް ހިމެނޭނެއެވެ.

ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑް ތައާރަފްކުރަނީ އަލަށް ތައާރަފުކުރާ އީފާސް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަންގައި މި މައުލޫމާތު ހިމަނާނީ އެކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާއަކުންނެވެ. އަދި މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

އީފާސް އެޕްލިކޭޝަންގައި 3 ދަފްތަރެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުން ދޫކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ މައުލޫމާތާއި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ބިދޭސީންގެ ވޯކްޕަރމިޓް އަދި ރާއްޖެ އަންނަ މީހުންގެ ވިސާގެ މައުލޫމާތެވެ.

Advertisement

ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ނިޒާމަކީ ނެޝަނަލް ރެޒިލިއަންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ނިޒާމެކެވެ. މި ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި, މި ނިޒާމުގެ ދަށުން އައިޑެންޓިޓީގެ ވެރިފަރާތް ބާރުވެރިކުރުވައި، އައިޑެންޓިޓީގެ ވެރިފަރާތާ ގުޅުންހުރި ރަސްމީ މައުލޫމާތު (އެފަރާތެއްގެ ރުހުމާއެކު) ފޯރުކޮށްދޭ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމްކޮށް, ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށާއި ދައުލަތް ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ(އެން.ސީ.އައި.ޓީ)އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.އެން.އާރް) ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑީއެންއާރުގައި ބޭނުންކުރާ އައިޑެންޓީޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޒަމާނީ ބަޔޯމެޓްރިކް ސިސްޓަމަކަށް އަޕްގްރޭޑްކޮށް, އައު ނަމްބަރިންގ ސިސްޓަމަކާއެކު ކޮންޓެކްޓްލެސް ސްމާރޓް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ނިޒާމެއް, އެންސީއައިޓީއާއި ޑީއެންއާރު ގުޅިގެން ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމާއި, ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ޕްލެޓްފޯމް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ހުޅުވާލުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ހުޅުވާލުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ހާސިލުވާނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި, ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ޕްލެޓްފޯމެއް ގާއިމުކުރުމާއި, ސްމާރޓް ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފުވުމާއި, ބަޔޯ މެޓްރިކް އައިޑެންޓިޓީގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުވުމާއި, ކޮންޓެކްޓްލެސް ސްމާރޓް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑެއް ތައާރަފުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް