ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 16:47
އިންޑޮނީޝިޔާގެ ޖާވާގެ އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވުން
އިންޑޮނީޝިޔާގެ ޖާވާގެ އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވުން
ރޮއިޓަރސް
އިންޑޮނީޝިޔާގެ ޖާވާގެ އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވުން
އިންޑޮނީޝިޔާގެ ޖާވާގެ އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވުން: ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތް
 
މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން 2،000އެއްހާ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
 
ފަރުބަދައިން ނުކުންނަމުންދާ އަލިފާނާއި ދުމުގެ ސަބަބުން އާންމުން މި ފަރުބަދައާ 8 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި ތިބުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސްކުރޭ

އިންޑޮނީޝިޔާގެ ޖާވާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ކަަމަށްވާ މައުންޓް ސެމެރޫ ގޮވިނަމަވެސް، އެ ސަރަހައްދުން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަަމަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނެފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 5.7ގެ ބާރުމިނުގައިއެވެ. އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބަން، މި ފަރުބަދައިން ކަޅު ދުން އަރައި އެ ސަރަހައްދުގެ ވައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުސާފުވެފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދަށް ދިޔާ އަލިފާންވެސް ވަނީ ފައިބަންފަށާފައެވެ. އެެހެންނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދުގެ މަތިން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް އަދި ހުރިހެއް ނެތް ކަަމަށް އިދާރާތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދުގައި ނުރައްކާތެރިކަމުގެ އިންޒާރު ނެރެފައިވާއިރު، އެތައް ބަޔަކު ވަނީ އެފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަމުގައެވެ. މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ފަރުބަދަ ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، ބައެއް އަވަށްތަކުން މީހުން ވަނީ އެއްކޮށް ހުސްކޮށްފައެވެ.

އުސްމިނުގައި 3,676 މީޓަރު ހުންނަ މައުންޓް ސެމެރޫ ގޮވުމުގެ މި ހާދިސާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން އެނގޭކަށްނެތެވެ. މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން 2،000އެއްހާ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ފަރުބަދައިން ނުކުންނަމުންދާ އަލިފާނާއި ދުމުގެ ސަބަބުން، އާންމުން މި ފަރުބަދައާ 8 ކިލޯމީޓަރު ފަރުބަދައާ 8 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި ތިބުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް