ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 14:21
ކ. މާލެ، ވ. ދެލްވައްތަ، ހޫދު މުޙައްމަދު ޒާހިރު
ކ. މާލެ، ވ. ދެލްވައްތަ، ހޫދު މުޙައްމަދު ޒާހިރު
ރާއްޖެ އެމްވީ
އައިސިސް ޖަމާއަތަށް ތާއީދުކުރުން
ހޫދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ސިއްރުކުރުމަށް ނިންމައިފި
 
އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް
 
ހޫދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތައް މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ރާވައި ހިންގައިފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދެމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކ. މާލެ، ވ. ދެލްވައްތަ، ހޫދު މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ސިއްރު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ މުޙައްމަދު މިސްބާޙުއެވެ. ގާޒީ މިސްބާޙު ވަނީ ހޫދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތައް މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ހޫދުގެ ބަންދާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވެދާނެކަމަށް ބަލައި އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ގާޒީ މިސްބާޙު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި 5 ދައުވާއެއް ވަނީ އުފުލާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ފޯނުން ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި އެކައުންޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ހިތްވަރުދީ، މީހުންނަށް އަނިޔާ ދިނުމަށާއި، މީހުން މެރުމަށާއި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ ޢުދުވާނީ ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ގޮވާލާފައިވާކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި ގާޒީ މިސްބާޙު ވަނީ މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ސިއްރުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވެސް ނިންމަވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެދައުވާތައްހުށަހެޅިއިރު ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، އޭނާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި، އެކި އެކައުންޓްތަކުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާޢަތައް ތާޢީދުކޮށް، އެ ޖަމާޢަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ފަތުރައި ޝާއިޢުކޮށް، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ރާވައި ހިންގައިފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދެމުންދާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް މި ދައުވާތައް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 18 އޭޕްރީލް 2022 ގައެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ހޫދު މުޙައްމަދު ޒާހިރު އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިރާއްޖެ އާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވަނީ ބޭރުގެ އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީތަކުންނެވެ. މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ބޭރުގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީތަކާއި، ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާކަމަށް ވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގްރޫމްކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލުމުން ޕީޖީ ހައިކޯޓަށް
އަރުޝަދުގެ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ އަސްލަމް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު
ވަޅިއަކުން ބިރުދައްކައި، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ރިމޯޓު ކާރުގެ ޖޮއިސްޓިކް ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ޑްރަގް ގެންގުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގި މައްސަލައެއް ސާބިތުވި މީހަކު 18 އަހަރަށް ޖަލަށް
ދެ ފަނޑިޔާރަކަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ
6 އަހަރަށްފަހު އަނަސްގެ މަރުގެ ޙުކުމް: އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި!