ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 14:08
ޢުމުރުން 68 އަހަރުގެ މުޞްޠަފާ ބުނާ ގޮތުގައި، އޭނާ އެ މަސައްކަތް ކުރާތާ މިހާރު ބައި ޤަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ
ޤަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022
ފުޓުބޯޅައިގެ ބޮޑު ޢީދު އައި އިރު، ބޯޅަ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައި ޤަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް
 
މުޞްޠަފާގެ ވިޔަފާރީގެ މިޞްރާބު ބަދަލު ކުރުމަށް އޭނާ ނިންމާ، އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ވީ ހަލާކުވާ ބޯޅަ މަރާމާތު ކުރުން
 
އޭނާ ވަނީ މިޞްރުގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުލަބުތަކާ އެކުގައިވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައި
 
ކުލަބުތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އޭނާގެ ގާތުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ވަކިވަކި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭ

ފުޓުބޯޅައިގެ އެކި ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް، މިއަށް ވުރެ ވަކި މުނާޞަބު އެހެން ވަގުތެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. ޤަޠަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށް 22 ވަނަ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅޭ ދަނޑުތައް މަތިން ނުފެނުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ފުޓުބޯޅައިގެ މައިދާނުގައި އަގުހުރި އެތައް ޚިދުމަތަކާއި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކިތަންމެ ބަޔަކު، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބޭނެ ކަމީ، ދެބަސްވެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ދައްކަން މިއުޅެނީވެސް އެފަދަ މީހެއްގެ ވާހަކައެވެ.

މިޞްރުގެ ވެރިރަށް ޤާހިރާގައި ހިންގަމުންދާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާ، ކުޑަކުޑަ ފިހާރައިގެ ތެރޭގައި އިން މުޞްޠަފާ މަޙްމޫދު މުޞްޠަފާ ފުޓުބޯޅަތައް ފަހާ، އެއަށް ވައިޖަހަމުންނެވެ. އެއީ އެ ސަރަޙައްދުގެ މީހުންނަށް ޢާންމު މަންޒަރެކެވެ.

ޢުމުރުން 68 އަހަރުގެ މުޞްޠަފާ ބުނާ ގޮތުގައި، އޭނާ އެ މަސައްކަތް ކުރާތާ މިހާރު ބައި ޤަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން ވާރުތަވީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރާ، ހެޔޮ އަގުގައި މިޞްރަށް ބޯޅަ އިމްޕޯޓް ކުރަން ފެށި ހިސާބުން، މުޞްޠަފާގެ ވިޔަފާރީގެ މިޞްރާބު ބަދަލު ކުރުމަށް އޭނާ ނިންމިއެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ވީ ހަލާކުވާ ބޯޅަ މަރާމާތު ކުރުމެވެ.

އަހަރެންގެ ބައްޕައަކީ ފުޓުބޯޅަ ހަދާ މީހެއް. ހަމަ ސުމަކުން ފަށާނީ. ބައްޕައާއެކު އަހަރެންވެސް މަސައްކަތް ކުރިން. ބައްޕަ ގާތުން އަހަރެންވެސް ދަސްކުރީ. 90 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގަ، ޗައިނާގައި އުފައްދާ ސަޅި ބޯޅަތައް، ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަން ފަށަން ދެން އަހަރަމެން ވިޔަފާރީގައި އެގޮތުގައި ދެމި ތިބިން. ދެން އަހަރެންގެ މަސައްކަތް ބަދަލު ކޮށްލީ ބޯޅަ މަރާމާތު ކުރަން. ކުލަބުތަކުން ދިޔައީ ހަލާކުވާ ބޯޅަތައް ހަދާ ދޭން އަހަރެން ގާތު އެދެމުން. އޭރު އަހަރެން ބުނަމުން ދިޔައީ ނޫނެކޭ. އެކަމަކު ދެން ފަހުން އެ މަސައްކަތް ފެށީ. އެކަމަށް ލޯބި ޖެހުނީ. އެހެންވެ، ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބޯޅަތައް މަރާމާތު ކޮށްދެނީ އަހަރެން.
މުޞްޠަފާ މަޙްމޫދު މުޞްޠަފާ؛ ފުޓުބޯޅަ މަރާމާތު ކުރާ މީހެއް

މުޞްޠަފާ ވަނީ މިޞްރުގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުލަބުތަކާ އެކުގައިވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަލް-އަޙްލީއާއި ޒަމާލިކް ފަދަ ކުލަބުތައް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާގެ ބަލި ހާލަތު މިވަގުތު ހުރި ގޮތުން، މުޞްޠަފާ ވަނީ ކުލަބުތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އޭނާގެ ގާތުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ވަކިވަކި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމާ، ހައްޓަށް ލުއި ކަމެއް ހޯދާފައެވެ.

އަލް-އަޙްލީއާއި ޒަމާލިކް ފަދަ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން އަހަރެންގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ. އެތައް އަހަރަކު އެ ޚިދުމަތްވެސް ދިނިން. އެކަމަކު މިހާރު މާ ބޮޑަށް ބަލިވެއްޖެ. އެހެންވެ، ހަމަ އެކަނި ފިހާރައިގަ އިނދެގެން މިހާރު މި މަސައްކަތް ކުރަނީ. މީހުން އާދޭ މި ތަނަށްވެސް ޚިދުމަތް ހޯދަން. الحمد لله
މުޞްޠަފާ މަޙްމޫދު މުޞްޠަފާ؛ ފުޓުބޯޅަ މަރާމާތު ކުރާ މީހެއް

މިޞްރުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ފުޓުބޯޅައަށް ހާއްސަ ލޯތްބެއް އޮވެއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް މުބާރާތަކީ މިޞްރަށްވެސް ފުޓުބޯޅައިގެ ޢީދެކެވެ. މެޗުތައް ބެލުމަށް ހަދަމުންދާ ސަފުތަކުން އެކަމަށް ހެކި ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
20%
20%
0%
40%
ކޮމެންޓް