ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 15:08
މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް
މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް
ކަރެކްޝަން ސަރވިސް
ކަރެކްޝަންސް އަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުން
ކަރެކްޝަންސް އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މި މަގާމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ވަނަވަރު އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު 08 ޑިސެމްބަރ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީގެ ވަޒީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް ކުރި އިއުލާނެއްގައި ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީންނަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް ބޭސިކް ޓްރޭނިންގ ކޯސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަ ކުރާ ޓްރޭނީން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާގެ މައިދާނަށް ނެރޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ޢިއުލާނުގައި އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތަފްސީލު ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުމާއި ސާނަވީ އިމްތިހާނަކުން ދެ މާއްދާއިން ދަށްވެގެން “ސީ” ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި ދިވެހި އަދި އިސްލާމް އިން ދަށްވެގެން ‘ސީ’ ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

އަދި ކަރެކްޝަން ސަރވިސްގެ ހުރިހާ ވަޒިފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް އެއްވެސް އިރެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މަގާމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވަންސްތަކަކީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އަސާސީ ތަމްރީން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އެލަވަންސްތަކެއް ކަމަށް ވެސް އެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން މި މަގާމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ވަނަވަރު އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު 08 ޑިސެމްބަރު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅަން އެ އިދާރާއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް