ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:40
ސަސްޓެއިނަބަލް ޓޫރިޒަމް ފޯރަމް
ސަސްޓެއިނަބަލް ޓޫރިޒަމް ފޯރަމް
އައިއެމްޓީއެމް
ސަސްޓެއިނަބަލް ޓޫރިޒަމް ފޯރަމް
ސަސްޓެއިނަބަލް ޓޫރިޒަމް ފޯރަމް ފަށައިފި
 
މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރާނެ
 
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެ
 
މިއީ ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ ފޯރަމެއް

އިންޓަރނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް މާކެޓް (އައިއެމްޓީއެމް) އިން ބާއްވާ ސަސްޓެއިނަބަލް ޓޫރިޒަމް ފޯރަމްގެ ތިންވަނަ އެޑިޝަން ފަށައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު މި ފޯރަމް ފަށާފައިވަނީ މާލޭގެ މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައެވެ. ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ފޯރަމްގެ ތީމެއްްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ "ވަޓް އިޒް ޓޫރިޒަމް ސަސްޓެއިނިބިލިޓީ؟ އިންޓަޕްރެޓޭޝަންސް އެންޑް ޑިސްކޯސަސް އޮފް ޓޫރިޒަމް ސަސްޓެއިނިބިލިޓީ އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" މިއެވެ.

މި ފޯރަމްގައި މަޝްވަރާކުރާނީ ރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މި ފޯރަމް ފަށާފައިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންޑަސްޓްރީ ޕާޓްނަރުންނާއެކުގައެވެ.

މި ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އައިއެމްޓީއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޝިއުނާ ޚާލިދު ވިދާޅުވީ 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ފޯރަމްއަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އަމާޒުގައި ފަށާފައިވާ ފޯރަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ސިނާއަތަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށެވެ.

ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ އެކި ގައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ތަފާތުު ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މި ފޯރަމްގެ ކީ ފޯކަސްއެއް ކަމަށާއި، އަދި އެކި ފަރާތްތަކުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ދެކޭ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތުގެ ކްރައިޓީރިއާ ތަކެއް އެކުލަވާލެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ، އަދި މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ މުހިންމު މަޝްވަރާތަކަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޝިއުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި ފޯރަމްގެ ހޯދުންތަކާއި، ލަފާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔުމެއް ޕަބްލިޝްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުން ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ވެވޭ އެހީއަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ޝިއުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތްތަކުން ސާފު ސަސްޓެއިނަބަލް ޓޫރިޒަމް ޕޮލިސީއެއް ނެރެން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަމަށް މަގުފަހިވާ ގާނޫނުތައް ފެންނަން ބޭނުންވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެސްޓީއެފްގެ ފުރަތަމަ ފޯރަމް 2019 ގައި ބާއްވާފައި ވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއިން ތަރައްގީ ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އަދި، އެންމެފަހުން 2020 ގައި މި ފޯރަމް ބޭއްވި ރޫރަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް