ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 23:58
ސޫދާންގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން 2019 ވަނަ އަހަރު ޢުމަރު އަލް-ބަޝީރު ދުރު ކުރެވުމާއެކު، އެ ޤައުމުގައި ވަނީ އަންހެނުންގެ ފުޓުބޯޅަ ލީގެއްވެސް ތަޢާރަފު ކޮށްފައި
ޤަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022
އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި މެޗުތައް ބެލުމުގައި ސޫދާންގެ އަންހެން ސަޕޯޓަރުން ވަރެއް ހަމަ ނެތް!
 
ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން އަލް-ހަރީސާތުން ކުރިއަށް މިގެންދާ ހަރަކާތުގެ ޝިޢާރަކީ، ހިނގާ އެކުގައި ބަލަމާ
 
އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރަމުންދާ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނީ ބޭނުމަކީ ހަމަ ޖެހިލައިގެން އަރާމުގައި ތިބެގެން މެޗުތައް ބަލާލެވޭނެ ފަދަ ތަނެއް، އަންހެނުންނަށްވެސް ހޯދާދިނުން ކަމަށް
 
އަންހެނުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކަށް މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދާ، އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ކުރޭ

ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ އެންމެ ވަރުގަދަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ ހިސާބަށް އާދެވިފައި ވާ އިރު، އެއްވެސް މީހަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ މި ޢީދުން ބާކީ ކުރެވިފައި ނުވާ މީހެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް، ހެޔޮ އެދޭ އެކި ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު މަސައްކަތެއް ކުރި އެއް ބަޔަކީ، ހަނގުރަމައާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ނުތަނަވަސް އެތައް ކަމަކުން ފަޒާ ބަނަކޮށްފައި ވާ ސޫދާންގެ ގުރޫޕެއް ކަމަށް ވާ "އަލް-ހަރީސާތު"އެވެ.

"އަލް-ހަރީސާތު"އަކީ، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަކާލާތު ކުރަމުންދާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ، ސޫދާންގެ ވެރިރަށް ޚާރްތޫމްގައި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗުތައް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު، ސޫދާންގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުދިންނަށް ހޯދާ ދީފައެވެ. ސޫދާންގެ އާދަކާދައާއި ޘަޤާފަތް އޮންނަ ގޮތުން، ކެފޭތަކާ އެނޫންވެސް އާންމު ތަންތަނުގެ ބޮޑު ކޮންޓްރޯލެއް ނަގާފައި ވަނީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތައް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމު، "އަލް-ހަރީސާތު"އިން ހަމަޖެއްސީ، އަންހެނުންނަކީވެސް، ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބި ކުރާ ބައެއްކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން އަލް-ހަރީސާތުން ކުރިއަށް މިގެންދާ ހަރަކާތުގެ ޝިޢާރަކީ، ހިނގާ އެކުގައި ބަލަމާ. އަހަރަމެން ބޭނުންވީ، ހަމަ ޖެހިލައިގެން އަރާމުގައި ތިބެގެން މެޗުތައް ބަލާލެވޭނެ ފަދަ ތަނެއް، އަންހެނުންނަށްވެސް ހޯދާދޭން. އަންހެނުންނަށް އެކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ނެތް ވިއްޔަ. އެއްވެސް ހާސް ކަމެއް ނެތި މެޗު ބަލާލެވޭނެ ކަހަލަ ތަނެއް ހޯދާ ދިނުން ބޭނުމަކަށް ވީ. އަދި އަންހެނުންގެ ތެރޭގައިވެސް ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންނާއި، ފުޓުބޯޅައަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން އެނގޭ މީހުންވެސް ތިބިކަން އަންގައިދޭން ބޭނުންވީ.
ސަމާރު ތާގް އަލް-ސީރް؛ އަލް-ހަރީސާތުގެ މެންބަރެއް

ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފޯރި މި ފަހަރު އެންމެ ގަދަވެފައި މި ވަނީ، ޖިންސީ ތަފާތު ކުރުންތަކާއެކު އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާ 16 ދުވަހުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްވެސް ކުރިއަށް ދާ ދަނޑިވަޅުގައެވެ. "އަލް-ހަރީސާތު"އިން ދަނީ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާ، އަންހެނުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކަށް މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދާ، އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންނެވެ.

އަހަރަމެންނަކީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ އަންހެނުންތަކެއް. އަހަރަމެންގެ ޙައްޤުތަކުގައި ދިފާޢުގައި އަހަރަމެން ތެދުވީ. ފީފާއާއި ހިސާބަށް ދިޔައިން. އަދި، އަހަރަމެން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ލީގެއް ހަދަން ޕްރެޝަރު ކުރިން. ޤައުމީ ޓީމަށް އަހަރަމެންގެ ތެރެއިން މީހުން ހޮވަން ޕްރެޝަރު ކުރިން. ބައެއް އަންހެން ކުދިންނަށް މިހާރު ވަރަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއްވެސް އެބަ ލިބޭ. ނަޞީބަކުން ވަރަށް ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަހަރަމެންނަށް އެޅެމުން މިދަނީ. އަހަރަމެންގެ ޓީމުތަކުގެ ޢަދަދުވެސް އިތުރުވެއްޖެ.
ސަލްމާ އަވާދު؛ ސޫދާންގެ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއް

ނޮވެމްބަރު 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ބްރެޒީލްއާ ދެކޮޅަށް ސުވިޓްޒަލަންޑް ކުޅުނު މެޗު ބަލަން ތިބި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ އަތުގައި އޮތީ އެފަދަ ތަސްވީރެކެވެ. އެއީ ސީތު އަލް-ނުފޫރުގެ ތަސްވީރެކެވެ. ސީތު އަލް-ނުފޫރަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ސޫދާންގައި، އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައިވާ އެކްޓިވިސްޓެކެވެ.

ސޫދާންގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން 2019 ވަނަ އަހަރު ޢުމަރު އަލް-ބަޝީރު ދުރު ކުރެވުމާއެކު، އެ ޤައުމުގައި ވަނީ އަންހެނުންގެ ފުޓުބޯޅަ ލީގެއްވެސް ތަޢާރަފު ކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު، އަންހެން ކުޅުންތެރިން ބަލައިގަންނަ ގަތުމަށްވެސް ވަނީ އެދެވޭ ބަދަލެއް އައިސްފައެވެ. ޢުމަރު އަލް-ބަޝީރުގެ ވެރިކަމުގައި، އެ ކަންކަމީ ވަޅުޖެހިފައި އޮތް ކަންކަމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް