ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 11:42
ޤަތަރުން މިވަގުތު އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް ކޮޓަރިއެއް ލިބެން ހުރީ ކޮންތާކުން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ޤަތަރުން މިވަގުތު އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ކޮޓަރިއެއް ލިބެން ހުރީ ކޮންތާކުންކަން އެނގޭތަ؟
 
މި ތަނަށް އައިސް-ގޮސް އުޅެން ވަރަށް ފަސޭހަ
 
އަހަރަމެންނަށް މި ލިބެނީ އަހަރަމެން ޚަރަދު ކުރި ވަރަށް ޙައްޤު މިންވަރު
 
މުޅިން އަލަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 1404 އިމާރާތް އެކުލެވިގެން ވަނީ 3 ފަންގިފިލާގެ މައްޗަށް

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ބަލާލުމަށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޤަތަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުންދާ އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ވަގުތީ ހިޔާވައްސެއް ކަމުގައި ވެފައި ވަނީ ޤަތަރުގެ ހަނަފަސް ސަހަރާގެ ހަވާސާގައި، ނާމްސޫފި ކަތިލާ ކާރުޚާނާއަކާއި ހައި ވޯލްޓޭޖް ކަރަންޓު ނަރުތަކަކާ އިންވެގެން އޮތް ކޮންކުރީޓް ފުލެޓްބަރިއެކެވެ.

އެންމެ ދުރުގައިވާ ސްޓޭޑިއަމްތަކުން ފެށިގެން ބަލާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ބަރްވާ ބަރަހަތު އަލް ޖަނޫބްއަށް ދެވެނީ 2 ގަޑިއިރުގެ މެޓްރޯ އަދި ބަސް ދަތުރަކަށް ފަހުގައެވެ. ވޯލްޑްކަޕާ ގުޅިގެން ޤަތަރުން ފެންނަމުން ދިޔަ ކުލަ ގަދަ މަންޒަރުތަކާ ތަފާތެވެ. ނަމަވެސް، މިއިން ތަނެއްގެ އަގަކީ ރެޔަކަށް އެންމެ 84 ޑޮލަރެވެ. ޤަތަރުގެ އަދުގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު، އެއީ އިންތިހާއަށް ހެޔޮ އަގެކެވެ.

މުޅިން އަލަށް އިމާރާތް ކޮށްފައި ވާ 1404 އިމާރާތް އެކުލެވިގެން ވަނީ 3 ފަންގިފިލާގެ މައްޗަށެވެ. އިމާރާތްތަކުގެ މެދުން ހަނި މަގުތަކެއްވެސް އޮތް، މި ކުޑަކުޑަ ޝަހަރަކީ، ދަށް ފަންތީގެ އާމްދަނީއަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޤަތަރަށް ހިޖުރަ ކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެޅި އިމާރާތްތަކެކެވެ. 3 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ޤަތަރުގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ ހިޖުރަވެރި މަސައްކަތްތެރިން ކަމަށް ވާ އިރު، މި އިމާރާތްތަކުން، 67000 އެއްހާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި އިމާރާތްތަކަށް މަސައްކަތްތެރިންގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރަން ފަށާނީ، ވޯލްޑްކަޕް ނިމުމުން ކަމަށްވެސް ބެލެވެއެވެ.

ޤަތަރަށް މިވަގުތު ޒިޔާރަތް ކުރާ ފޭނުން ތިބީ، މި ވަރަށްވެސް ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރި ކަމާ މެދު ހިތް ހަމަޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެފަދަ އެކަކީ އާޖެންޓީނާގެ އެމިލިއާނޯ ކައްރާސްކަލްއެވެ.

އަނެއްހެން ބުނަންޏާ އަހަރަމެން މިތިބީ އެއްވެސް ތާކުންތާކު ލައްވާ ނުލާ ތަނެއްގެ މެދުގަ. އަހަރަމެންނަށް މި ލިބެނީ އަހަރަމެން ޚަރަދު ކުރި ވަރަށް ޙައްޤު މިންވަރު. އެކަމަކު މި ތަނަށް އައިސް-ގޮސް އުޅެން ވަރަށް ފަސޭހަ. އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ
އެމިލިއާނޯ ކައްރާސްކަލް؛ އާޖެނީޓާގެ ފޭންއެއް

ވޯލްޑްކަޕްއާ ދިމާކޮށް ޤަތަރަށް އެތެރެވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މެހެމާނުންނަށް ކޭޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވި ވަގުތީ ކަޑަތަކުގެ ތެރެއިން ކަޑައަކުން ބިރިޔާނީއެއް ގަނެގެން، ކަރުދާސް ތައްޓެއްގައި ކާން އިން ކައްރާސްކަލްއަށް އެވަރުވެސް ފުދެއެވެ. ޤަތަރުގެ އެހެން ހިސާބުތަކުން ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބެން ހުރި އަގުތަކަށް ބަލާއިރު، މިއީ ނަޞީބެކެވެ.

އާޖެންޓީނާ އޮތީ ވަރަށް ހާލުގަ. ބޮޑު ކާރިޘާއެއްގެ ތެރޭގަ. އެހެންވެ، ދޯހާގެ ފަސްތަރީގެ އެކޮމޮޑޭޝަންއެއް އަހަރަމެންނަކަށް އަތެއް ނުފޯރާ... އެހެންވީމަ، މިވަރުން އަހަރަމެންނަށް ފުދޭ
އެމިލިއާނޯ ކައްރާސްކަލް؛ އާޖެނީޓާގެ ފޭންއެއް

ދޯހާއާއި ކައިރީގައި އަޅާފައިވާ ކެބިންތަކުން ކޮޓަރިއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، ރެއަކަށް 200 ޑޮލަރުގައެވެ. އެއަރބީއެންބީގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ، ޝެއަރޑް އެޕަރޓްމަންޓްތަކުގެ އަގު އުޅެނީ ރެއަކަށް 500 ޑޮލަރުގައި ކަމަށް ވާ އިރު، ކުރޫޒްލައިނަރ ކެބިންއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، ރެއަކަށް ހާސް ޑޮލަރުން މަތީގައެވެ.

ބަރްވާ ބަރަހަތުގެ ކޮޓަރިތައް ފަރުމާ ކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށެވެ. ދަގަނޑުން ހަދާފައިވާ އެނދުތަކާއި، ލޮކަރުތަކެވެ. އެންމެ އަލިގަދަ ބޮކިތައް ހަރުކޮށްފައި ވާ އިރު، ފާރުތައް މުޅިންހެން ފަޅެވެ. ތަޅުންގަނޑުގައި އޮންނަނީ މުށި ޖަހާފައެވެ. އެ ސަރަޙައްދުގައި ވަގުތީ ސުޕަރމާޓެއްވެސް ހުރެއެވެ. އަދި މެޗުތައް ބެލުމަށްޓަކާ ބޮޑު ސްކްރީންވެސް ބަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ.

ބައެއް މީހުންނަށް މިވަރުވެސް ވީ އެތައް ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތުންނެވެ.

މިތަނަށް އަންނަން އަހަރެން ބޮޑެތި ޤުރުބާނީތަކެއް ވީން. ފައިސާ އެއްކުރާތާ 2 އަހަރުވެދާނެ. އެވަރުން ކިރިއާ މިތަނަށް އާދެވޭ ވަރު މިވީ
ސަންޑިޕާން ބޯމިޗް؛ އިންޑިއާގެ ފޭންއެއް

ރައްޓެއްސަކާއެކު ކޮޓަރި ހިއްސާ ކުރަމުންދާ ސަންޑިޕާން ބޯމިޗް ބުނި ގޮތުގައި އޭނާއަށް އެވަރުންވެސް ޤަތަރުގައި މަޑުކުރެވޭނީ އެންމެ 18 ވަރަކަށް ދުވަހުއެވެ.

ކޮންމެ ގޮތެއް ވިއަސް، ބަރްވާ ބަރަހަތުއިން ފެނިގެން ދަނީ އުފާވެރި މަންޒަރެކެވެ. ވާދަވެރި ޓީމުތަކުގެ ފޭނުން އެކީގައި އުޅޭ މަންޒަރެވެ. މުޅި ފަޒާގައި ވަނީ އުފާވެރި ކަމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
11%
22%
17%
17%
6%
28%
ކޮމެންޓް