ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 18:56
ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ހަނަފަސް، އެކަނިވެރި ސަހަރާތަކުގެ ތެރެއިން، ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ސްޓޭޑިއަމްތަކާ ހިސާބަށް ދަތުރުކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން
ޤަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022
ވޯލްޑްކަޕަށްޓަކާ 7000 އެތައް ކިލޯމީޓަރެއް ދެފުރޮޅު މަތީ!
 
ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ހާއްސަކޮށް، ބަލަމިއްސާއާއި މާޓިން، ޤަތަރަށް ދަތުރު ފެށީ މީގެ 3 މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން
 
މާޓިން ބުނި ގޮތުގައި، މެދުއިރުމަތީގެ މަންޒިލްތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާ ކުރި ދަތުރުގައި ލިބުނު މެހެމާންދާރީގެ އަސަރުތައް ކިތަންމެހާވެސް ފޮންޏެވެ
 
ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާ ހުރަސް ކުރަން ނެގީ 4 ހަފުތާ

ކޮންމެ 4 އަހަރަކުން އެއްއަހަރު، ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ހަމަ ލޮލުން ބަލާލުމުގެ ފޮނި ހުވަފެންތައް ދެކޭ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. ވަރުގަދަ ޢަޒުމެއް ހިތުގައި ކަނޑައަޅާ، އެ ޢަޒުމަށް ވާސިލުވުމަށް، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން، ދުރާލާ މަސައްކަތް ފަށައެވެ. މިފަދަ ލިސްޓެއްގައި އެ ބައެއްގެ ނަން، ކޮންމެހެންވެސް ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭ 2 މީހުންނަކީ ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ މަހްދީ ބަލަމިއްސާއާއި ގެބްރިއޭލް މާޓިންއެވެ.

2022 ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ހާއްސަކޮށް، ބަލަމިއްސާއާއި މާޓިން، ޤަތަރަށް ދަތުރު ފެށީ މީގެ 3 މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. 7000 އެތައް ކިލޯމީޓަރެއްގެ އެ ދިގު ދަތުރުގެ ސަވާރީއަކީ 2 ފުރޮޅުލީ ބައިސްކަލެވެ.

މަށާ، މަގޭ އެކުވެރި ގެބްރިއޭލް، ފަރަންސޭސި ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ ޤައުމީ ދަނޑުން މި ދަތުރު ފެށީ އޯގަސްޓް 20 ވަނަ ދުވަހު. މިޞްރާބު ބެހެއްޓީ ދޯހާއަށް. ވޯލްޑްކަޕްގައި ފަރަންސޭސި ޓީމަށް ސަޕޯޓް ކުރަން. މިހިސާބަށް އަންނަން 3 މަސްދުވަސް ހޭދަވި. ވިލާތާއި މެދުއިރުމަތީގެ މަންޒިލްތަކުގެ ތެރެއިން 7300 ކިލޯމީޓަރަށް ދަތުރު ކުރެވުނުއިރު، ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތައް ކުރެވިއްޖެ. އަހަރަމެން 13 ޤައުމެއް ހުރަސް ކުރިން. އެއީ ވަރަށްވެސް އާދަޔާ ޚިލާފު ތަޖުރިބާއެއް. މިތާ އަހަރަމެން ތިބޭތާ މިހާރު ހަފުތާއެއް ވެއްޖެ. މި ކުރެވުނު ކަމެއް އަދިވެސް މުޅިއަކުން ފަހުމެއް ނުވޭ. ފަހަށް ރައްކާ ކުރާނެ ބައިވަރު ހަނދާންތައް އެބަހުރި. ހިސާބަކަށް ވަރުބަލިވެސްވެފަ މި ތިބީ. ފަޔަށްވެސް ކުޑަކޮށް ތަދުވޭ. އެކަމަކު، މި ތަޖުރިބާ ކޮށްލެވުނީތީ ވަރަށް އުފަލުން މި ތިބެނީ.
މަހްދީ ބަލަމިއްސާ؛ ފަރަންސޭސި ސަޕޯޓަރެއް

ދަތުރަކީ މާ ފަސޭހަ ދަތުރެއް ނޫނެވެ.

މިދިމާއިން މައްޗަށް އަރަން ވަރަށް އުނދަގު. އެކަމަކުވެސް އެބަޖެހޭ މަޑުކޮށްލަން. ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން. 4000 ކިލޯމީޓަރޭ މި ހަމަވީ. މިކަންވެއްޖެ! އަހަރަމެން އަދިވެސް މި ދަނީ ކުރިއަށް.
މަހްދީ ބަލަމިއްސާ؛ ފަރަންސޭސި ސަޕޯޓަރެއް

ނޮވެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް ފަރަންސޭސިން ނުކުތް މެޗު ބަލާލުމަށް ސްޓޭޑިއަމް 974 ކައިރިއަށް ގޮސް ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަމުން، ބަލަމިއްސާ ވަނީ އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދެމުން ދިޔަ ޝުޢޫރުތައް ހިއްސާ ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

މި ދަތުރު ހަމަ ޤައިމުވެސް އަހަރަމެން ބަދަލު ކޮށްލާނެ. ކިހާ ވަރަކަށް ކަމެއް ބުނާކަށް ނޭނގެ. އެއެއް އެނގޭނީ، އަހަރަމެންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް އެނބުރި ދިޔައިމަ. މެދުއިރުމަތިން އަހަރަމެންނަށް ލިބުނީ ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ހައިރާން ކަމެއް. ޘަޤާފަތާއި، ތަންތަނާއި އާޘާރުތަކާ... އަސްލު ބުނަން މިއުޅެނީ މެހެމާންދާރީގެ ވާހަކަ. ހުރިހާ އެންމެން ހިއްސާކުރާ ރީތި މިސާލުގެ ވާހަކަ. ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގަ ހަމަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރިން. ވަރަށް ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރުވި. އަހަރަމެންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އުޅޭ އުޅުމަށް އެކަމުން އަސަރު ކުރާނެ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް.
ގެބްރިއޭލް މާޓިން؛ ފަރަންސޭސި ސަޕޯޓަރެއް

މާޓިން ބުނި ގޮތުގައި، މެދުއިރުމަތީގެ މަންޒިލްތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާ ކުރި ދަތުރުގައި ލިބުނު މެހެމާންދާރީގެ އަސަރުތައް ކިތަންމެހާވެސް ފޮންޏެވެ. ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ހަނަފަސް، އެކަނިވެރި ސަހަރާތަކުގެ ތެރެއިން، ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ސްޓޭޑިއަމްތަކާ ހިސާބަށް ކުރި ދަތުރަކީ ކިތަންމެ ދަތި ދަތުރަކަށް ވީ ނަމަވެސް، މި އާދަޔާ ޚިލާފު ވަގުތުކޮޅުގެ ފުރިހަމަ އުފާ ހާސިލުވަމުން ދާ ކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

އެއީ ތެދެއް. މެދުއިރުމަތީގަ ބައިސްކަލު ދުއްވަމީ މާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. މާ ގިނަ މަގުތަކެއް ނެތީމަ ޖީޕީއެސްގެ މާ ބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ނުޖެހޭ. މިސާލަކަށް، އަހަރަމެން ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާ ހުރަސް ކުރަން ނެގި 4 ހަފުތާ. އެތާ އޮތީ އެންމެ މަގެއް. އެމަގުން ކުރިއަށް ދިޔައިމަ ދެވުނީ. އެކަމަކު ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ދަތި ގޮތަކަށް. ވަރަށް ހޫނު. ސަހަރާ ތެރޭގަ ވަރަށް ވައިވެސް ގަދަ. ސަޢުދީ ހުރަސްކުރި އިރު، ވެލީގެ ތޫފާންތަކުގެ ތެރެއިންވެސް އަހަރަމެންނަށް ދަތުރު ކުރެވުނު. ބޮޑެތި ސިޓީތައް ހުރަސްކުރާއިރު އަދި މާ އުނދަގޫ. މަގުތައް ހުންނަނީ ކާރުތަކަށް ހާއްސަކޮށްފަ. ކާރުތައް ދުއްވަނީ ރަސްރަސްކަލުން ހެން. ބައިސްކަލަކީ މީ އަޅުން. ސެކިއުރިޓީ ކަންކަންވެސް ހުރި. އެކަމަކު، ދެން ދެވުނު ގޮތަކަށް ދަނީ ހަމަ. ދޯހާ އަކީ އަހަރަމެންގެ ކުރި ޢުއްމީދީ ދަތުރުގެ ކުލަ ނިމުން.
މަހްދީ ބަލަމިއްސާ؛ ފަރަންސޭސި ސަޕޯޓަރެއް

އަދި އެ ވަރުން ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. ނަޞީބުވެސް އަތުގައި ހިފީއެވެ. ބަލަމިއްސާއާއި މާޓިން އަށް ވަނީ، ފަރަންސޭސި ޓީމު ޤަތަރަށް އައި ދުވަހު، އެ ޓީމުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުވެސްވެފައެވެ.

ފަރަންސޭސި ޓީމާ ބައްދަލުވުން އެއީ ރާވައިގެން ވީ ކަމެއް ނޫން. ދޯހާއަށް އަހަރަމެން އަދި ދުވަހު، އެ ނަސީބުވެސް އަތުގަ ހިފީ. ފަރަންސޭސީ ފުޓުބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނަށް އޮތީ އަހަރަމެންގެ ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފަ. އެހެންވެ، އެމީހުން ދިން ސަޕްރައިޒްއެއް އެއީ. ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގަ، އަހަރަމެންނާއި ފަރަންސޭސި ޓީމު ބައްދަލުކޮށްދިނީ. ބަހުން ފައިބައިގެން އެމީހުން އައީ އަހަރަމެންނާ ބައްދަލުކޮށް ފޮޓޯ ނަގާ ހަދަން. އަނެއް ދުވަހު ޑިޑިއޭ ޝޭޝާމްޕްއާ ބައްދަލުވީ. ހުރިހާ އެންމެންގެ ސޮއިޖެހި ޓީޝާޓްވެސް ދިން.
މަހްދީ ބަލަމިއްސާ؛ ފަރަންސޭސި ސަޕޯޓަރެއް

ބަލަމިއްސާއާއި މާޓިންގެ އިތުރުންވެސް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެތައް ބަޔަކު، އާދަޔާ ޚިލާފު އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން މިވަގުތު ޤަތަރުގައި ތިބޭނެކަން ޔަޤީނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް