ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 16:52
މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަކީ، މުޅި ދުނިޔެއަށް އިސްލާމީ ޝިޢާރު ގުގުމާލި ވަރުގަދަ ދަޢުވަތެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ސިފަ ކުރެވޭ
ޤަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022
ވޯލްޑްކަޕް 2022: ޤަތަރުގައި ފުރަތަމަ ހުކުރު ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމު
 
ހުކުރު ނަމާދު އަދާ ކުރުމަށް މިސްކިތަށް ޖަމާވި މީހުންގެ ތޫނިސްއާއި އޮމާންގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންވެސް ހިމެނޭ
 
ގިނަ މީހުންނަށް މި ފަހަރު އެންމެ ކަމުދާ އެއް ކަމަކަށްވީ، އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް އައިސް، މިސްކިތުގަ ހުކުރު ނަމާދު ކޮށްލެވޭތީ
 
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 32 ޓީމެއް ވާދަ ކުރާ މެޗުތައް ކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމްތަކުގައިވެސް ނަމާދު ކޮޓަރިތައް ހުރޭ

ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ އެންމެ ވަރުގަދަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ނުވަތަ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ މުބާރާތެއް، ޢަރަބި ގަލްފުގެ އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި ބާއްވާ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ޤައުމު ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ޤަތަރުން ވަނީ އިސްލާމް ދީނާއި އިސްލާމީ ވަންތަ ޘަޤާފަތް ކިތަންމެހާވެސް ފުރިހަމައަކަށް ދައްކުވާދީފައެވެ. ނޮވެމްބަރު 25 ވަނަ ދުވަހަކީ، މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފެށި ފަހުން ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ ހުކުރަށް ވީ އިރު، މުޅި ޤަތަރުގެ މަސްރަޙުން ކުރެވެމުން ދިޔައީ އުފާވެރި ކަމެއްގެ އިޙްސާސްއެވެ.

އެންމެ ވާދަވެރި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ހަމަލޮލުން ބަލާލުމަށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޤަތަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުންދާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު، ހުކުރު ނަމާދަށް ޖަމާވި އެއް މިސްކިތަކީ ޤަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގެ ވެސްޓް ބޭ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިބްރާހީމް ޚަލީލް މިސްކިތެވެ. އުސް މުންނާރާއި ލަކުޑީގެ ފަރުމާތަކުން ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި ވާ އެ މިސްކިތަކީވެސް ބަލާލަން ހިތްގައިމު މިސްކިތެކެވެ.

މިސްކިތް ތެރެއިން މަށަށް ފާހަގަ ކުރެވުނީ، އެ ޤައުމުތަކުގެ މީހުން އެތާ ތެރޭ އެބަތިބި ކަން. ޢަރަބިންނާއި ބިދޭސީ ނަސްލުތަކުގެ މީހުން ތިބި.
ސަޢީދު އަމްޖަދީ؛ މޮރޮކޯގެ ފޭންއެއް

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ފެށިފަހުން ބައްދަލު ކުރި ފުރަތަމަ ހުކުރު ދުވަހުގެ، ހުކުރު ނަމާދު އަދާ ކުރުމަށް މިސްކިތަށް ޖަމާވި މީހުންގެ ތޫނިސްއާއި އޮމާންގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ފުޓުބޯޅަ ޖާޒީތަކުގައި ތިބި ކުޑަކުދިންގެ އިތުރުން، ފީފާގެ ރަސްމީ ކިޓުގައި ހުރި އޮފިޝަލަކުވެސް މިސްކިތު ތެރެއިން ފެނިގެން ދިޔަ ކަމީ، އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން ޢިބުރަތް ހާސިލު ކުރުން މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 32 ޓީމެއް ވާދަ ކުރާ މެޗުތައް ކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމްތަކުގައިވެސް ނަމާދު ކޮޓަރިތައް ހުރެއެވެ. ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކާބޯތަކެއްޗަކީ ހާލާލު ކާބޯތަކެއްޗެވެ. ރަލުގެ ވިޔަފާރިއެއް ނުކުރެއެވެ.

ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ މުސްލިމް ފޭނުންނަށް، މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ޢީދެކެވެ. އެހެން މީހުން ފަދައިން، ނަމާދު ކުރާ ހޯލްތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔަ އެކަކީ އަލް އިދްބާރީއެވެ.

މި ފަހަރު އެންމެ ކަމުދާ އެއް ކަމަކީ، އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް އައިސް، ފެންނަން ތި ހުރި މިސްކިތުގަ ހުކުރު ނަމާދު ކޮށްލެވޭތީ. އަހަރެން މި ކަނީ ހަލާލު ކާބޯތަކެތި، އެކި ޤައުމުތަކުގެ މީހުންނާ އެކީ. ޢަރަބީންނާއި އޭޝިއާ މީހުންނާ އެމެރިކާ މީހުންވެސް މި ކަނީ ހަލާލު އެއްޗެހި. މި މުބާރާތާއެކު މަށަށް ލިބޭ އުފަލެއް އެއީ ހަމަ.
ޔޫސުފް އަލް އިދްބާރީ؛ މޮރޮކޯގެ ފޭންއެއް

މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަކީ، މުޅި ދުނިޔެއަށް އިސްލާމީ ޝިޢާރު ގުގުމާލި ވަރުގަދަ ދަޢުވަތެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ސިފަ ކުރެވިދާނެއެވެ. މުބާރާތް ފެށީވެސް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރާކާތުން ކަމަށް ވާ އިރު، ޤަތަރުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފެނިގެން ދަނީ ކީރިތި ރަސޫލާ صلی اللہ علیہ وسلم ގެ ހަދީޘް ބަސްފުޅުތަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
67%
0%
6%
11%
17%
ކޮމެންޓް