ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 13:38
ދ. މީދޫ
ދ. މީދޫ
ގެސްޓް ހައުސެސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މީދޫ ކައުންސިލް އޮޑިޓް
މީދޫ ކައުންސިލުން ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައި ނުވޭ - އޮޑިޓް
 
މީދޫ ކައުންސިލުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވޭ

މީދޫ ކައުންސިލުން ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފިއެވެ.

އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށްފަހު، އިންތިހާބުުކުރެވޭ މެންބަރުން މަގާމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު 3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެ ރަށެއްގެ ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކަަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މީދޫއަށް 2021 ވަނަ އަހަރު އިންތިހާބުވި ކައުންސިލުން އެރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައި ނުވެއެވެ. އޮޑިޓް އޮފީހުން ވަނީ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ލަފަޔާއެކު، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް އަންގާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށު ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ބިނާކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި، ބަޖެޓް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މީދޫ ކައުންސިލުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ގަވާއިދުން ބާއްވަންޖެހޭ ކައުްނސިލް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައި ނުވެއެވެ. އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވަނީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ 17 ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާއިރު، 4 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން އެ އަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ 32 ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 25 ބައްދަލުވުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
50%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ބްރޯޑްކޮމްއަށް ލިބެންޖެހޭ 24 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދިވެސް ނުލިބޭ
ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް - އޮޑިޓް
އިންތިގާލީ މުއްދަތުގައި އެލްޖީއޭގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި، ދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ
ތިމަރަފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ގެންގޮސްފައިނުވޭ - އޮޑިޓް
އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ނަހަދާ
ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިނުވޭ - އޮޑިޓް
އޮޑިޓްގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައި ނެތަސް ލޯންތަކަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
މުދަލާ ހިދުމަތް އަދި ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ތަކުގައި އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެތައްކަމެއް