ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 08:56
4 އަހަރު ތެރޭގައި އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް
4 އަހަރު ތެރޭގައި އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް
ކަސްޓަމްސް
މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުން
4 އަހަރުތެރޭ ހިފެހެއްޓި މަސްތުވާތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 489 މިލިއަނަށް އަރާ
 
އެންމެ ގިނައިން ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ދިވެހިން
 
އެންމެ ގިނައިން އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ކޮކެއިން
 
ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ޖުމްލަ 216.21 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހިފަހައްޓާފައިވޭ

ފާއިތުވެދިޔަ 4 އަހަރު މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 489 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، 2019ން ނޮވެމްބަރު 16، 2022ގެ ނިޔަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ޖުމްލަ 216.21 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހިފަހައްޓާފައެވެ. މިގޮތުން އަތުލަައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު ޖުމްލަ 489 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ.

މި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، 2019 ވަނަ އަހަރު 53 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 37.49 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ވަނީ އަތުލައިގަނެފައެވެ. އަދި މިތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 48.54 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު 25 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 10.67 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ވަނީ އަތުލައިގަނެފައެވެ. މި ތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 17 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ.

Advertisement

2021 ވަނަ އަހަރު 26 މައްސަލައެއްގައި 50.26 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ވަނީ އަތުލައިގަނެފައެވެ. މިތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 223.53 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 27 މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ 117.79 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ވަނީ އަތުލައިގަނެފައެވެ. މިތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 200 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެލްއެސްޑީގެ 110 ސްޓިކަރ، 2020 ވަނަ އަހަރު 13 ކެނެބިސް ސީޑް އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު 358 އޮޕިއަމް ސްޓްރޯ ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށެވެ.

4 އަހަރު ތެރޭގައި އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް - ކަސްޓަމްސް

މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ހިފަހައްޓާފައިވާ މީހުން ނިސްބަތްވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި 15 ގައުމެއް ހިމެނެއެވެ. މި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، އެންމެ ގިނައިން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގަނެވުނީ ދިވެހިންނެވެ. 25 ދިވެއްސެއް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އަތުލައިގަނެފައެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައީ ޕާކިސްތާނު މީހުންނެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ 13 މީހަކު އަތުލައިގަނެފައިވާ އިރު، ބްރަޒިލްގެ 10 މީހަކާއި، އިންޑިއާގެ 5 މީހަކާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 4 މީހަކު ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 4 މީހަކާއި، ތުރުކީގެ 2 މީހަކު އަތުލައިގަނެފައިވެއެވެ. އަދި އެމެރިކާ، ކޮސްޓަރިކާ، އިކުއެޑޯ އަދި ނައިޖީރިއާ, ސައުތު އެފްރިކާ، ކެންޔާގެ އިތުރުން ލެޓްވިއާ, އޮސްޓްރޭލިއާ، މިއިން ކޮންމެ ގައުމަކުން އެކަކު ހިމެނެއެވެ.

4 އަހަރު ތެރޭގައި އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް - ކަސްޓަމްސް

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓާފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅެފައިވާ މަގުތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނައިން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅެފައިވަނީ ކުރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓް މެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ކުރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު 70 މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ވައިގެ މަގުން، ލަގެޖް ނުވަތަ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުންނެވެ. މީގެ 57 މައްސަލަ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވައިގެ މަގުން ކާގޯ ޝިޕްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ 2 މައްސަލަ، ކަނޑުމަގުން އުޅަނދުގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައަކާއި ކަނޑުމަގުން ކާގޯ ޝިޕްމަންޓުގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ.

4 އަހަރު ތެރޭގައި އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް - ކަސްޓަމްސް

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓާފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާއްވަތްތައް

 • ކެނަބިސް - 37 ގްރާމް
 • ކެނަބިސް ހަޝިޝް އޮއިލް - 27.41 ކިލޯ ގްރާމް
 • ކެނަބިސް ހަރބަލް - 31.70 ކިލޯ ގްރާމް
 • ކެނަބިސް ސީޑްސް - 9.30 ގްރާމް (13 ސީޑްސް)
 • ކޮކެއިން - 80.44 ކިލޯ ގްރާމް
 • ހެރޮއިން - 62.97 ގްރާމް
 • މެތޯރޕެން - 604.50 ގްރާމް
 • މެފެޑްރޯން - 585 ގްރާމް
 • އޮޕިއަމް ޕޮޕީ ސްޓްރޯވްސް - 358 ޕީސް
 • އެމްފެޓަމިން - 1.51 ކިލޯ ގްރާމް
 • ކެޓަމިން - 1.10 ކިލޯ ގްރާމް
 • އެލްއެސްޑީ ސްޓިކަރ - 110 ސްޓިކަރ
 • އެމްޑީއެމްއޭ - 5.95 ކިލޯ ގްރާމް
 • މެޓަމްފެޓަމިން - 1.83 ކިލޯ ގްރާމް
 • މެތްކެތިނޮން - 10 ގްރާމް
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކަސްޓަމްސްގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަކަށް ދިޔާނާ
ކަސްޓަމްސްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 41.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، ރާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
އެއާ ކާގޯ އޮޓޯމޭޓަޑް ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ނިޒާމް އިފްތިތާހްކޮށްފި
މަގުމަތީ އަގުން ހަތަރު ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވޭ: ފުލުހުން
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވުން ކުޑަކަމަށް ދެކޭތީ ބަންދުކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ބަރަހަނާ މަންޒަރު ނަގައިގެން ބްލެކްމެއިލްކުރާތީ މަޖުބޫރުވެގެން ޑްރަގް ވިއްކާކަމަށް ބުނާ ބިދޭސީ މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ޑްރަގް އެތެރެކުރުމުގެ ތަހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމަފިރިން: ލަގެޖުން 994 ގްރާމުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަދި އަތްދަބަހުން 1751 ޑޮލަރު ފެނުނު