ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 17:03
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު މ. ނިރުފެހިގެ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު މ. ނިރުފެހިގެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ނިރުފެހިގޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
މ. ނިރުފެހިގެ ހިމެނޭހެން، 5 ގޭބީސީއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު: އެންޑީއެމްއޭ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި އެއްވެސް އާއިލާއެއް ނެތް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހިގެ ހިމެނޭހެން 6 ގޭބީސީއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް, ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖެމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ، ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގެއްލުން ލިބުނު ގޭބީސީތަކުގެ ތެރޭގައި މ. ވާދީގެ ހަތަރު ގޭބީސީއަކާއި މ. ސޭންޑްރޯސްގެ އެއް ގޭބީސީ ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މީގެތެރެއިން 5 ގޭބީސީއެއްގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅުނު އާއިލާތަކަށް (ކާރިސާތަކުގައި އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން) އެހެން ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީ، އެ މުއްދަތަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މީގެއިތުރުން އާއިލާތަކަށް އެހެން ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދެ މަހުގެ އެޑްވާންސްއާއި އެއްމަހުގެ ކުލީގެ ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން އިތުރަށް ބުނީ، މ. ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި އެއްވެސް އާއިލާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ހާދިސާ ހިނގި ނިރުފެހިގޭގައި ދިރިއުޅުނު 9 ބިދޭސީއަކަށް އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އާންމު ހާލަތަށް ބަދަލުވުމަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ރެޑްކްރެސެންޓް އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން އިތުރަށް ބުނީ، ހާދިސާގައި އަސަރުކޮށްފައިވާ ގޭގޭގެ ޑެމޭޖް އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، މިވަގުތު ކުރިއަށްދަނީ ގެއްލުންތަކުގެ އަގުމަގު ކުރުމާއި އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، މި މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި އެންމެންގެ ހަށިގަނޑުތައް އެ މީހުންގެ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މ. ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 10 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 8 މީހުން އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާއިރު ދެ މީހުން ނިސްބަތް ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް