ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 12:51
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
2024ގެ ރިޔާސީ ރޭސް: ބައިޑެންއާ ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ޑިމޮކްރެޓުން
 
ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިވަނީ ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަވާނެކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައި
 
ކަމަލާއަކީ ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ފުރަތަމަ ނައިބްރައީސް
 
ޖޯ ބައިޑެންގެ މަޤްބޫލުކަމާއި އެޕްރޫވަލް ރޭޓިންގްސް ވަނީ ނުހަނު ދަށްވެފައި

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2024 ވަނަ އަހަރު އޮންނައިރު، ދާދި ފަހުން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިވަނީ ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަވާނެކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިހާރުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންގެ މަޤްބޫލުކަމާއި އެޕްރޫވަލް ރޭޓިންގްސް ނުހަނު ދަށްވެފައިވާއިރު، ޑިމޮކްރެޓުންގެ ތެރެއިން ބައިޑެން ކުރިމަތިލައްވާނަމަ، އެ ޕާޓީން ނޮމިނީއެއް ހޮވުމަށް ބައިޑެންއާ ވާދަ ކުރައްވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ކޮން ބައެއްތޯ މިވަނީ އެކި ފަރާތްތަކުން އަންދާޒާކުރަން ފަށާފައެވެ.

ކަމަލާ ހެރިސް:

ބައިޑެން ރިޔާސީ ރޭހުން އެއްފަރާތްވެވަޑައިގެންފިނަމަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފައިދާއެއް ކުރާނެ އެއް ފަރާތަކީ ނައިބްރައީސް ކަމަލާ ހެރިސްއަށް ވާނެއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ނައިބްރައީސްކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަލާ ވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރެއްގެ މަޤާމާއި، ކެލިފޯނިއާގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގެ އިތުރުން، ސެނެޓުގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.

ނައިބްރައީސް ކަމަލާ ހެރިސް

އޭނާއަކީ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ނައިބްރައީސްއެވެ. އަދި ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ފުރަތަމަ ނައިބްރައީސް ވެސް މެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ކަމަލާ ވަނީ 85 މިނެޓު ވަންދެން ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމާވެސް ޙަވާލުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެއީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންގެ ކޮލޮނޯސްކޮޕީ އޮޕަރޭޝަނަކާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ނައިބްރައީސްއަށް ދޫކޮށްލެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ގެވިން ނިއުސަމް:

2024 ގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި ޑިމޮކްރެޓުންގެ ތެރެއިން ނަން ކިޔޭ އަނެއް ބޭފުޅަކީ ކެލިފޯނިއާގެ ގަވަރުނަރު ގެވިން ނިއުސަމްއެވެ.

ގެވިން އެންމެ ފުރަތަމަ އާންމުންނަށް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ 2004 ވަނަ އަހަރު ސެންފްރަސިސްކޯގެ މޭޔަރުކަން ފުރުއްވިއިރު، އެ ސްޓޭޓުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކައިވެންޏާއި ގުޅޭ ލައިސަންސްތަކެއް ދޫކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެއީ އެއް ޖިންސުގެ މީހުން ކައިވެނި ކުރުމާއި ގުޅޭ ލައިސަންސްއެވެ.

ކެލިފޯނިއާގެ ގަވަރުނަރު ގެވިން ނިއުސަމް

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ ބެކްގްރައުންޑެއް އޮންނަ ގެވިން ނިއުސަމް ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ޕީޓް ބުޓަޖޫޖް:

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިމްކޮރަޓިކް ޕާޓީގެ ނޮމިނީއަށް ވާދަކުރެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕީޓް ބުޓަޖޫޖަކީވެސް ރިޔާސީ ރޭހުގައި ވާދަ ކުރައްވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ޑިމޮކްރަޓުންގެ ލިސްޓުގައި ގުނޭ ފަރާތެކެވެ.

އޭނާގެ ތަައުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން، ޒުވާން އުމުރާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަކީ އޭރު ޑިމޮކްރަޓުންގެ ނޮމިނީ ހޮވުމަށް ނެގިގެން ދިޔަ ވޯޓުގައި ޕީޓްއާއި ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަވެގެން ދިޔަ ކަންކަމެވެ.

ހާވަރޑުން ގްރެޖުއޭޓުވި ޕީޓް ވަނީ ރޯޑްސްގެ ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި އޮކްސްފޯޑުގައި ތައުލީމު ޙާސިލުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އެމެރިކާގެ ނޭވީގައި އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޭނާ ވަނީ ޚިދުމަތް ކޮށްފައެވެ.

ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ނޮމިނީއަށް ވާދަކުރެއްވި ޕީޓް ބުޓަޖޫޖް

އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ލައްކައެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ސައުތް ބެންޑުގެ މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ.

ބައިޑެންގެ ސަރުކާރުގައި އޭނާއާ ޙަވާލު ކުރެއްވީ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަންގެ މަޤާމެވެ.

ބާރނީ ސެންޑަރްސް:

އުމުރުން 81 އަހަރުގެ ބާނީ ސެންޑަރސްއަކީވެސް މި ލިސްޓުގައި ކިޔާއުޅޭ ފަރާތެއް ނަމަވެސް، އޭނާގެ އުމުރުގެ ސަަަބަބުން އެކަމަށް ސުވާލު އުފައްދަމުންދާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

ސެންޑަރ އަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ހިލަރީ ކްލިންޓަންއަށްވެސް ހަނި ފުރުސަތަކުން ކުރިހޯއްދަވަން ޖެހުނު ކެނޑިޑޭޓެކެވެ.

އުމުރުން 81 އަހަރުގެ ބާނީ ސެންޑަރސް

2020 ވަނަ އަަހަރުވެސް ބައިޑެންއާ އެންމެ ވާދަވެރި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވެގެންދިޔައީ ސެންޑަރސްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް