ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 12:37
ޤަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޤަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން މުބާރާތް ފަށައި، ޤަތަރުން ބަދަލުކޮށްލީ މުޅި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތާރީޚު
 
ވޯލްޑް ކަޕްގެ 92 އަހަރުވީ ދިގު ތާރީޚުގައި މިއީ ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން މުބާރާތް ފެށި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ޤަތަރުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފެށި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ޢަރަބި އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕެވެ.

ދުނިޔޭގެ ތަށްޓަަށް ކުޅޭ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ޤަތަރުގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޤައުމަށް ލިބުނީ 2010 ވަނަ އަހަރުއެެވެ. އޭގެ 12 އަހަރު ފަހުން ޤަތަރުގައި މުބާރާތް ކުޅެން ފަށާފައިވާއިރު، އެ ޤައުމުން ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާ ދައްކާފައެވެ. މުބާރާތް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޤަތަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހުނު އިރު އެ މީހުން ވަނީ އެކަން ވެސް ކޮށްފައެވެ. ޤަތަރުން ވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގައި އެމީހުން ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ދައްކައިދީފައެވެ.

ޤަތަރުގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެއެވެ. ޤަތަރުން ވަނީ އެމީހުންނަކީ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށްވާތީ، ދީނީ ގޮތުން ވަކި މިންގަނޑުތަކެއް ހިފަހައްޓަން ޖެހެނޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެކަމަށް ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުން ފާޑު ކީ ނަމަވެސް ޤަތަރުގެ މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އެކަމަށް ނުދިނެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ޤަތަރަކީ "މިސްޓޭކް" އެއް ކަަމަށް ފީފާގެ އޭރުގެ ރައީސް ވިދާޅުވުމުން އެ ވާހަކަތަކަށް ވެސް ޤަތަރުން ދިނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ.

ޤަތަރު ބޮއިކަޓް ކުރުމާއި، މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް ބޮއިކަޓް ކުރުމަށް ޔޫރަޕުން ގޮވާލަމުން ދަނިކޮށް ޤަތަރުގެ ދިފާއުގައި ތެދުވީ ފީފާގެ ރައީސްއެވެ. އިންފަންޓީނޯ އަށް އޭނާގެ ރުޅިގަނޑު ކޮންޓްރޯލު ނުކުރެވި ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ފޮނުވާލީ ފުލުފުލުންނެވެ. އިންފަންޓީނޯ ބުނީ މީގެ ކުރީގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ބައެއް ކަންކަން މަނާ ކުރި ކަމަށާއި، އޭރު އެއްވެސް މީހަކު އެ ވާހަކަ ނުދެއްކި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޤަތަރުން ހަމަ އެ ކަންކަން މަނާކުރުމުން އެ ވާހަކަ ދައްކަނީ އެއީ އިސްލާމީ ޤައުމަކުން ކުރާ ކަމަކަށް ވަތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެެވެ.

ޤަތަރުގައި މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާއިރު ސްޓޭޑިއަމްތަކުގައި ބަނގުރާ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ޕްރޮމޯޓުވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރާ މީހަކު ހައްޔަރުކުރަން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަތަރުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ކަންކަން ކުރުމަށް ޤަތަރުން ޖާގައެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ވެސް ޤަތަރުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޤަތަރުން ތައްޔާރުވަމުން އައީ ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމަ އަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތުގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޤަތަރުން ފެށީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ. އެ އުފާވެރިކަމާއެކު ޤަތަރުން ބަދަލުކޮށްލީ މުޅި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތާރީޚެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ 92 އަހަރުވީ ދިގު ތާރީޚުގައި މިއީ ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން މުބާރާތް ފެށި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ދުނިޔޭގެ އެތައް ބިލިއަން މީހުން ބެލި މި ރަސްމިއްޔާތު ޤުުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ފަށައި، ޤަތަރުން ސާބިތުކޮށްދިނީ އެ މީހުންނަނީ "ކުޑަކަކޫ" ޖަހާނެ ބައެއް ނޫން ކަމެވެ.

އެކަމުގެ އިތުރުން ވެސް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޤަތަރުން ވަނީ އެ މީހުންގެ ކުޅަދާނަ ކަމާއި، އިންސާނިއްޔަތު ކަމަށް އެ މީހުން އިސްކަން ދޭ މިންވަރާއި، ލޯބި ކުރާ މިންވަރު ދައްކުވާލާފައެވެ.

މުބާރާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ފީފާގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއީ މިހާތަނަށް ބާއްވާނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
9%
0%
18%
0%
27%
45%
ކޮމެންޓް