ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:08
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު މާފުކުރަން ތާއީދެއް ނުކުރަން، މާފު ކުރާނަމަ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެކަން ނުކުރެވޭނެ: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ އެއް އިންސައްތައަށް ވަނީ ދަށްކޮށްފައި
 
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދައްކަން ދަތިވާ ކުދިންނަށް ލުއިތަކެއް ހޯދައިދޭނެ
 
ރައީސް ވަނީ ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް މަރުވި ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ލޯނު މާފުކޮށްދެއްވާފައި

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު މާފުކޮށްދިނުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ "ރާއްޖެޓީވީ" ގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ކަންކަން ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ވެސް ބޭނުންވަނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެމުން އަންނަ ލޯނާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތަފާތު އެކި ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން ދަތިވާ ދަރިވަރުން އެކަން މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާ ކުރާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކުދިންނަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލޯނު ދައްކާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން ފަދަ ލުއިތައް ހޯދައިދިނުމަށް އަބަދުވެސް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސްޓޫޑެންޓު ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ލުއިތަކެއް ހޯދައިދެވުނު ނަމަވެސް ލޯނު މާފުކޮށްދިނުމަކީ ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވަނީ މިފަދަ އެހީތަކަކީ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އެހީތަކަކަށްވެފައި، ލޯނުތައް މާފު ކޮށްދޭނަމަ އެކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ނުކުރެވޭނެތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން މިދޭ ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ލިބިގެން ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް އެ ފައިސާ ވަދެ، ރޮޓޭޓިވް ފަންޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީމަ އަންނަ އޮތް ޖީލުތަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ސަރުކާރުން ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދެވޭނީ. ކޮންމެ އަހަރަކު ބަޖެޓުން ފައިސާ ނަގައިގެން ލޯނު ދިނުމަކީ މުސްތަގުބަލުގައި އެއްވެސް ސަރުކާރަށް ކުޅަދާނަ ކަމަކަށް ނުވާނެ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ލޯނު މާފު ކޮށްދިނުން ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބާރެއް ކަމަށާއި ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް މަރުވި ދެތިން ކުއްޖެއްގެ ލޯނު ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު މާފުކުރެއްވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ތަފާތު ހާލަތެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސްޓޫންޑެންޓް ލޯނު ދިނުމުގައި މީގެ ކުރިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީގެ ގޮތުގައި 5 އިންސައްތަ ނަގަމުން އައި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރު އައިސް އެ އަދަދު އެއް އިންސައްތައަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް އެދިފައިނުވާ ދަރިވަރުން ވެސް ވީހާވެސް އަވަހަށް އެކަމަށް އެދުމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
20 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:44
Ahmed
ސަރުކާރުން ސުޓޫޑަންޓް ލޯނުތައް މާފުކޮށްދޭން ފެނޭ
20 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:43
އަހްމަދު
ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލިން މިލިޔަންޑޮލަރު މާފުކުރެވޭ. ސުޓޫޑެންޓް ލޯނުތައް މާފުކޮށްދީ
20 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:41
ލާމު
ރިސޯޓްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ނުދައްކާއިރުވެސް ރިސޯޓްވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާތީ އެކަން އެދަނީ ކުރިޔަށް. އަދި ކުލީގެ ބޮޑު ބައެއް (ކޮންމެ ރިސޯޓަކުން މިލަން ޑޮލަރު) ވަރަށް ފަހުންވެސް މާފުކޮށްދެއްވައިފި. މިކަން ކުރެވެންޏާ ސުޓޫޑަންޓް ލޯނުވެސް މާފު ކޮށްދެއްވާ