ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 16:07
ޕޮލެންޑަށް މިސައިލް ވެއްޓުނު ސަރަހައްދު
ޕޮލެންޑަށް މިސައިލް ވެއްޓުނު ސަރަހައްދު
ރޮއިޓާސް
ޕޮލެންޑަށް ވެއްޓުނު މިސައިލް
ޕޮލެންޑަށް އެރީ ޔޫކްރެއިންގެ މިސައިލެއް، އެކަމަކު ޒިންމާ ރަޝިއާއަށް؟
 
މިކަން ވެގެންދަނީ ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ، އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށްވެސް ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ އިންޒާރުދެނިވި ރަނގަބީލަކަށް
 
މިއީ ޔޫކްރެއިންގެ ވައިގެ ދިފާއީ މިސައިލްތަކެއްކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ

ނޮވެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހު ޕޮލެންޑަށް އަމާޒުވީ ޔޫކްރައިންގެ ވައިގެ ދިފާއީ ނިޒާމުން ފޮނުވާލި މިސައިލް ހަމަލާއަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ބަޔަކީ ރަޝިއާކަމަށް، އުތުރު އަސްކަރީ އިއްތިހާދު (ނޭޓޯ)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ޖެންސް ސްޓޯލްޓަންބަރގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕޮލެންޑަށް އަމާޒުވީ ޔޫކްރެއިންގެ މިސައިލް ހަމަލާކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ ރަޝިއާއިން އުފުލަންޖެހެނީ، އިސްވެ ހަނގުރާމަ ފެށި ބަޔަކީ ރަޝިއާ ކަމުގައި ވާތީކަމަށް ސްޓޯލްޓަންބަރގް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާތަނަށް ލިބިފަ ވާ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މީ ޔޫކްރައިންގެ ވައިގެ ދިފާއީ މިސައިލްތަކެއްކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އެކަމަކު، މީ ޔޫކްރެއިންގެ މައްސަލައެއް ނޫން. ޕޮލެންޑްގަ ހިނގި ކަންކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ބަޔަކީ ރަޝިއާ. އެއީ ޔޫކްރެއިންގަ ހަނގުރާމަކުރާ ބަޔަކީ ރަޝިއާ ކަމަށް ވާތީ. އަދި ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކޮށް، ރަޝިއާއިން އެދުވަހު ސިލްސިލާ ހަމަލާތަކެއް ދީފަ އޮތުމުން.
ޖެންސް ސްޓޯލްޓަންބަރގް؛ ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަމަލާ އަމާޒުވީ ޕޮލެންޑްގައި ގޮވާމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ފެސިލިޓީއަކަށެވެ. އެ ހަމަލާގައި ޕޮލެންޑުން 2 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު، އެ ހަމަލާ ވެގެން ދިޔައީ ޔޫކްރައިންގައި ރަޝިއާއިން ކުރަމުން ދާ ހަނގުރާމަ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށްވެސް ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ އިންޒާރުދެނިވި ރަނގަބީލަކަށެވެ.

ޕޮލެންޑަށް އަމާޒުވި ހަމަލާއަކީ ރަޝިއާގެ ހަމަލާއެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ ޚަބަރުތައް ފެތުރިގެން ދިއުމާއެކު، ހިސާބަކަށް ޕްރެޝަރު ކުޑަވިއެވެ. ނަމަވެސް، ނޭޓޯގެ އެމްބެސެޑަރުންނާއެކު ކުރިއަށްގެންދެވި ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ސްޓޯލްޓަންބަރގް ވިދާޅުވީ، ޒިންމާއިން ރަޝިއާ ބަރީއަނުވާކަމަށެވެ.

ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިއަށް. ނަތީޖާ ލިބެންދެން އަހަރުމެން އެބަޖެހޭ މަޑުކުރަން. ނަމަވެސް، މިއީ ގަސްތުގަ ދިން ހަމަލާއެއްކަމުގެ ހެތްކެއް އަދި ނުލިބޭ. އަދި ނޭޓޯއާ ދެކޮޅަށް ރަޝިއާއިން އަސްކަރީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއްވެސް އަދި ލިބިފައެއް ނެތް.
ޖެންސް ސްޓޯލްޓަންބަރގް؛ ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ސްޓޯލްޓަންބަރގް ވިދާޅުވީ އެ ހަމަލާއަކީ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރު އަންގައިދޭ ހާދިސާއެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރުގެ އަންދާޒާތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި ނުވާނެކަމަށެވެ.

ވައިގެ ދިފާއަށް ބޭނުންކުރާ އިތުރު ނިޒާމުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މެމްބަރު ގައުމުތަކުން ތައްޔާރަށް އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ސްޓޯލްޓަންބަރގް ވަނީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޕޮލެންޑްގައި ހިނގި ހާދިސާގެ މާނައަކީ، މެންބަރު ގައުމުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި ނޭޓޯ ފެއިލްވުން ނޫންކަންވެސް ސްޓޯލްޓަންބަރގް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ގަސްތުގަ ދިން ހަމަލާއެއްގެ އަސަރުތަކެއް އެ ހަމަލާއަކުން ފެންނާކަށް ނެތް. އެހެންވީމަ އެކަން ހިނގި ގޮތް އެބަ ތަފްސީލުވޭ. އަދި މި ހަމަލާއަކީ، ނޭޓޯގެ ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށް، ގަސްތުގަ ބަޔަކު ދޭ ހަމަލާއަކުން މެންބަރުން ދިފާއުކުރުމަށް އަހަރުމެންގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން ހުރި ނެތް ގޮތާ މެދުވެސް އެއްޗެއް ބުނެވޭ ފަދަ ހަމަލާއެއްވެސް ނޫން.
ޖެންސް ސްޓޯލްޓަންބަރގް؛ ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމީރް ޕޫޓިންގެ އަމުރުފުޅަކަށް އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި، ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރައިންއަށް އަރައި ފެށި ހަނގުރާމައަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ލިބިދާނެކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް އަދި ފެންނާކަށް ނެތެވެ. 8 މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ހަނގުރާމަ ދިގުލައި ގޮސްފައިވާއިރު، ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް ރަޝިއާއިން އެދިފައި ނުވާކަމަށް، ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ނޮވެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް