ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 15:18
ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯން ލިބި، އަމިއްލަ ގެއެއް ބިނާކުރަމުންދާ މުހައްމަދު އާސިރާއި، ނުޒުހަތު ހަސަން
ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯން ލިބި، އަމިއްލަ ގެއެއް ބިނާކުރަމުންދާ މުހައްމަދު އާސިރާއި، ނުޒުހަތު ހަސަން
ރާއްޖެއެމްވީ
ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު
އާސިރާއި ނުޒުހަތަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އުއްމީދެއް ލިބުނީ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނާއެކު
 
މި ލޯނަކީ އާންމު ރައްޔިތުން ގެދޮރުވެރިކުރުވަން ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް
 
މި ލޯނާއެކު 1 އަހަރު ތެރޭގައި އަމިއްލައަށް ގެ ހަދާލެވޭނެކަމަށް އާސިރު ދެކޭ

ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެށުމަށްފަހުގައި، ދެމަފިރިން ދެން އެންމެ ބޭނުންވާނީ އާއިލާއެއް ބިނާކުރުމަށެވެ. އާއިލާއެއް ބިނާކުރަން ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގައި ކަންކަން އޮންނަ ގޮތުން، ދެމަފިރިންކުރެ ކޮންމެވެސް އެކެއްގެ މައިންބަފައިންނާއެކު ދިރިއުޅުން ފަށައެވެ. އާއިލާގައި ހިމެނޭ އެހެން އާއިލާތަކާއެކު އެއްތަނެއްގައި ދިރިއުޅެން ފަށައެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ބައެއްފަހަރު އިޖްތިމާއީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާ ކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް އަމިއްލަ ގެއެއް ބިނާކޮށް ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރަން ބަލާއިރު، ގިނަފަހަރު އެކަން ކުރާނެ މާލީ ގާބިލިއްޔަތެއް ގިނަ ބައެއްގެ ނުހުރެއެވެ. ގޯއްޗެއް ލިބުނަސް އެތަނުގައި ބޯހިޔާކުރާނެ ގެއެއް އަޅާނެ ފެންވަރެއް ގިނަ މީހުންގެ ނުހުރެއެވެ. ދެން ޖެހެނީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ އަތުން ދަރަންޏެއް ނަގާށެވެ. ނޫނީ ބޭންކަކުން ބޮޑު އިންޓަރެސްޓުގައި ލޯނެއް ނަގާށެވެ. ގިނަ ފަހަރު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހުންނަގޮތުން ދަރަނި ދެއްކުން ވަނީ އުނދަގޫކަމަކަށެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅެއް ރޯކޮށްދީފައެވެ. ހއ. މުރައިދޫގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެ ރަށު ދެމަފިރިން ކަމުގައިވާ މުހައްމަދު އާސިރާއި، ނުޒުހަތު ހަސަން ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެށުމަށްޓަކައި ގިނަ ކަންކަން ރާވައި، ދެމީހުން ކައިވެނިކުރީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ކައިވެންޏަށްފަހު ދެމީހުން ބޭނުންވީ އަމިއްލަ ގެއެކެވެ. ގޯއްޗަކަށް އިންތިޒާރުކޮށްކޮށް ތިއްބާ ޒަމާންތަކެއް ފަހުން މުރައިދޫ ކައުންސިލުން ގޯތި ދޫކުރީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދެމަފިރިން ގޯއްޗަކަށް އެދިގެން ގޯތިވެސް ލިބިއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ބިމެއް ލިބުނަސް ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނެތެވެ. ދެން ދެމަފިރިން ބޭނުންވީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހިޔާވާނެ ފުރާޅެކެވެ. އެގޮތުގެމަތިން ގެއެއް ހެދުމަށް ދެމަފިރިން ނިންމައި މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.

މުހައްމަދު އާސިރު ކައިވެންޏަށްފަހު އުޅުނީ ރިސޯޓެއްގައެވެ. ކުދި އާބާދީތަކުގައި ރަށުގައި ހުރެގެން ވަޒީފާ ލިބުމަކީ އުނދަގޫކަމަކަށް ވުމުން، ރިސޯޓަށް ގޮސް ފައިސާ އެއްކުރަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ޒަވާޖީ ހަޔާތާއެކު އާއިލާއެއް ބިނާކުރުމަށް އަމިއްލަ ގެއެއް ހުރުމުގެ މުހިންމުކަން ވިސްނި ރަށަށް ބަދަލުުވުމަށް ނިންމިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ރަށަށް އައީ ގެއެއް އެޅުމުގެ ވިސްނުމުގަ. އަބަދުވެސް ގެއެއް އަޅާހިތްވޭ. އެހެންވެގެން ރަށަށް އައީ. އައިސްގެން ފެނަކައަށް ވަނީ 2018ގަ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރައްޓެހިންނާ، ބައްޕަމެންނާ އަންހެނުންގެ ބައްޕަގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފައުންޑޭޝަން އަޅާފަ އެހުރީ. ދެމީހުންގެ މުސާރައިން އެކަން ކުރީ. ކޮންމެ މަހެއްގަވެސް ވަރަށް ފިއްތާލައިގެން އެކަން ކުރީ. ދެމީހުންވެސް އިތުރު މަސައްކަތް ކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދައިގެން ފަށައިގެން، 2020 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރިއިރު ހަމައެކަނި ފައުންޑޭޝަން އެޅިފަ ހުރީ.
ދެމަފިރިން

އެ ދެމަފިރިން ބުނިގޮތުގައި ދެމީހުންގެ މުޅި އިންކަމްއަކުން މުޅި ގެ އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭތީ ސަރުކާރުން ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު އިޝްތިހާރުކުރުމުން، އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަށް ފެންނާތީ އެ ލޯނަށް ހުށަހެޅީއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެޕްލައިކޮށްގެން، ލޯނު ހަމަޖެހުނީ އޮގަސްޓު ހިސާބުގައި ކަމަށެވެ. ގެ ހެދުމުގެ ހުވަފެނާއެކު ކުރި މަސައްކަތަށް އިތުރު އުއްމީދެއް ލިބިގެންދިޔައީ ލޯނު ހަމަޖެހި ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓް ލިބިގެން މަސައްކަތް ފެށުނު ހިސާބުން ކަމަށް އެދެމަފިރިން ބުންޏެވެ.

މި ލޯނާ ގުޅޭގޮތުން މުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އަލީ ސިނާން ވިދާޅުވީ، މި ލޯނަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ސްކީމެއް ކަމަށެވެ. މުރައިދޫއަށް ބަލައިލިނަމަވެސް، ގެވަޅު ލިބިފައި އެހެންނަަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ މުއްދަތެއް ވަންދެން ފައިސާގެ ދަތިކަން ހުންނާތީ ގެ ނުހެދިފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ތައާރަފްކުރި ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ސްކީމެއްގެ ގޮތުގަ ދެކެނީ. ދެން މީގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ލޯނު ތައާރަފްކުރުމާއެކު މުރައިދޫގަވެސް 2 ފަރާތަކަށް ލޯނު ހަމަޖެހިފަ ވަނީ. ދެން 3 ވަނަ ފަރާތެއް އެޕްލައިކޮށްގެން ޕްރޮސެސިންގަ ވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެނީ. ޖުމްލަކޮށް މި ލޯނާ ދޭތެރޭގައި ދެންނެވޭނީ ގެދޮރު ބޭނުންވެފަ ތިބި މީހުންނަށް ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަދެއޭ ސަރުކާރުން.
މުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އަލީ ސިނާން

މުހައްމަދު އާސިރާއި، ނުޒުހަތު ހަސަން ދެކޭގޮތުގައި މި ލޯނަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު، އާންމު ރައްޔިތުން ގެދޮރުވެރިކުރުވަން ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ވިސްނުމެކެވެ. އާންމު ފަރުދުންނަށް ސޭވިންގއިން ގެއެއް ނިންމުމަކީ ވާނެކަމެއް ކަމަކަށް އެ ދެމަފިރިން ނުދެކެއެވެ. ލޯނު ސްކީމާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށާއި، ތަކެތި ގަނެގެން އަމިއްލައަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެއެއް އަޅާލެވޭނެކަމަށް އެދެމަފިރިން ދެކެއެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯން ސްކީމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 284 ފަރާތަކަށް ޖުމްލަ 158 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ 6 އިންސައްތައެވެ. ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 20 އަހަރު ލިބެއެވެ. ލޯނުގެގޮތުގައި ދޫކުރާނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ 80 އިންސައްތައެވެެ. ބާކީ 20 އިންސައްތައަކީ ލޯނު ނަގާ ފަރާތުގެ ހިއްސާއެކެވެ. ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށްލާ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ 20 އިންސައްތަ ކަނޑައަޅާނީ، ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދާއި ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ގޯތީގެ އިމާރާތް، ނުވަތަ އިމާރާތް ނެތް ނަމަ ބިމެވެ.

ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޮޑު އިންޓަރެސްޓްގައި ލޯނު ދޫކުރަމުން އަންނާތީ ގިނަބަޔަކަށް އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ނުވަދެވި އެބަތިއްބެވެ. މި ހުރިހާ ރައްޔިތުން މި ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ލުއިތަކެއް ލިބެގެންދާނެއެވެ.

މި ލޯން ސްކީމަކީ، މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތުމުގެ ސަބަބު އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހުރަސްއެޅިފައި ތިބި އާއިލާތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ސަރުކާރުން ހުޅުވާލާފައިވާ ލުއި ލޯނު ސްކީމެކެވެ. މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ނޭޅި ތިބި މީހުންނަށް ލުއިތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. މި ލޯން ސްކީމާއެކު އަމިއްލަ ގެއެއް ހަދަން ފަށައި، މާލީ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުނިމި ހުރި ފަރާތްތަކަށް މި ލުއި ލޯން ސްކީމާއެކު ދިރުއުޅުން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް މަގު ފަހިވެގެންދާނެއެވެެ. ލޯން ސްކީމްގެ އަމާޒަކީ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
ގޯތިތައް ހަވާލުކުރުން ލާޒިމްވާ ބިލު ތަސްދީގުނުކުރެއްވުމުން އެނގެނީ އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ގޯތިތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މި ސަރުކާރުގެ ނެތްކަން - މީކާއީލް
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ހުޅުމާލެއިން 500ށް ވުރެ ގިނަ ގޯތި ދޫކޮށްފި
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދިނުމަކީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ފިކުރެއް ނޫން: މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް
މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވާ ބަޔަކަށް ގޯތިތައް ދިނުމަށް: އަކްރަމް
ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރަނިކޮށް، "ހިޔާވަހި ޕޯޓަލް" ގެ ނަމުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އާ ޕޯޓަލް އެއް
ގުޅިފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބުނު ހުރިހާ މީހުންނަށްވެސް ގޯތި ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޭނެ: ރައީސް
ފުލެޓް މަސައްކަތް ހުއްޓުވީ ސިޔާސީވެގެން، އޭސީސީން އެކަން ނުކުރެވޭނެ - އަކްރަމް