ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 23:30
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އިތުރު ވަމުން ދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އާބާދީ އިތުރުވާ ރޭޓް ވެއްޓެމުން ދާ ކަން، އާބާދީ ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކުރޭ
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ 8 ބިލިއަނަށް އެރުން
އާބާދީ 8 ބިލިއަނަށް: ޚިޔާލަކީ ކޮބާ؟
 
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ، 8 ބިލިއަންގެ ފާހަގަ ހުރަސްކޮށްފައި ވާ އިރު، އެންމެ ފަހުން އިތުރުވި 1 ބިލިއަން މީހުން އިތުރު ވެފައި ވަނީ މިދިޔަ 11 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 
އާބާދީއަށް މީހުން އިތުރުވި ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް މީހުން އިތުރުވެފައި ވަނީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުން
 
އިންޑިއާއިން އެކަނިވެސް 180 މިލިއަން މީހުން އިތުރުވެ، ޤައުމުގެ ޖުމުލަ އާބާދީ 1.38 ބިލިއަނަށް އަރާ ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވޭ

ނޮވެމްބަރު 15 ވީ އަންގާރަ ދުވަސް، ދުނިޔޭގެ ތަރީޚުގައި ލިޔެވިގެން ދަނީ، އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅުގެ އާބާދީ، 8 ބިލިއަންގެ ފާހަގަ ހުރަސް ކުރި ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. ދުނިޔޭގެ އާބާދީ، 8 ބިލިއަންގެ ފާހަގަ ހުރަސް ކުރި ކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެމުން، އދއިން ވަނީ އިންޒާރުގެ ވަރުގަދަ މެސެޖެއްވެސް ދީފައެވެ. މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ވަސީލަތްތަކުގެ ދަތިކަމާ މިހާރުވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ މުސްތަޤުބަލުގައި އޮތީ އިތުރު ތަކުލީފުތައް ކަމަށް އދއިން އިންޒާރު ކުރެއެވެ.

2080ގެ އަހަރުތައް އަންނައިރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީއާ އަދި އިތުރު 2.4 ބިލިއަން މީހުން ގުޅޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ އިރު، ފެނާއި ކާބޯތަކެތިން ފެށިގެން ބެޓެރީއާއި ތެލުގެ ސަޕްލައިއަށް ބެލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ އާބާދީއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނުލިބިދާނެ ކަމަށް އދގެ ލަފާ ކުރުންތަކުން ދައްކައެވެ.

އެއީ ތެދެއް. އަހަރަމެންނަކީ 8 ބިލިއަން މީހުން. އެކަމަކު، އަހަރަމެންގެ ޤައުމުގަ، އާބާދީ އިތުރުވާ ނިސްބަތް އުޅެނީ ސުމެއްގަ. ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކާ ހެދި، ޒުވާނުންނަށް ޢާއިލާއެއް ބިނާ ނުކުރެވޭ ޝަކުވާ އެބަ ކުރަން. އަހަރުތައް ފާއިތުވެގެން ދާއިރު އަހަރެން ޢުއްމީދު ކުރަން، އަދަށް ވުރެ ފަހި މުޖުތަމަޢެއްގައި، އަހަރެންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް އުޅެވޭނެ ކަމަށް.
ވިވިއާނާ ވެލަންޓޭ؛ ރޯމްގައި އަލަށް ވިހޭ މީހެއް

ދުނިޔޭގެ އާބާދީއަށް 8 ބިލިއަން މީހުން ހަމަވި މި ތާރީޚީ ވަގުތުގައި ވިހޭ މައިންގެ ޖަޒުބާތުތަކުގައިވެސް ވަނީ މަސްހުނި އިޙްސާސްތަކެކެވެ.

އިންޑިއާގެ ޣާޒީއާބާދުގައި ވިހޭ އަޕަރްނާ ޝަރުމާ ބުނި ގޮތުގައި މުސްތަޤުބަލާ މެދު އޭނާ ޖެހިލުންވެއެވެ. ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް، ވާދަވެރިކަން އިތުރު ވަމުން ދާތީއެވެ.

މުސްތަޤުބަލާ މެދު ބިރުގަނޭ. އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް، ވާދަވެރިކަން މި ދަނީ އިތުރުވަމުން. ކުދިންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ވާދަވެރިކަން ބޮޑު. އެކަމަކު، ހިނގާ ބަލަމާ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިއަސް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ، މި ވާދަވެރިކަން ހަމަ އިތުރުވަމުން ދާނީ.
އަޕަރްނާ ޝަރުމާ؛ އިންޑިއާގައި ވިހޭ އަންހެނެއް

ލުބްނާންގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގައި އުޅޭ އީމާން އަބޫ-ދާލީގެ ފިކުރު ތަފާތެވެ.

ދުނިޔޭގައި މާ ގިނަ މީހުން އުޅޭހެން މަށަކަށް ހީއެއް ނުވޭ. ޙަޤީޤަތުގަ ވިސްނަންވީ، ޙިކުމަތްތެރި ގޮތެއްގައި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަން. ހުރިހާ އެންމެނަށްވެސް، އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ވިސްނަންވީ.
އީމާން އަބޫ-ދާލީ؛ ލުބްނާންގެ އޮންކޮލޮޖިސްޓް އަދި 2 ދަރިންގެ މަންމައެއް

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ، 8 ބިލިއަންގެ ފާހަގަ ހުރަސްކޮށްފައި ވާ އިރު، އެންމެ ފަހުން އިތުރުވި 1 ބިލިއަން މީހުން އިތުރު ވެފައި ވަނީ މިދިޔަ 11 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އާބާދީއަށް މީހުން އިތުރުވި ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް މީހުން އިތުރުވެފައި ވަނީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުންނެވެ. އިންޑިއާއިން އެކަނިވެސް 180 މިލިއަން މީހުން އިތުރުވެ، ޤައުމުގެ ޖުމުލަ އާބާދީ 1.38 ބިލިއަނަށް އަރާ ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައި ވާ އިރު، ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމުގެ ރެކޯޑްވެސް އިންޑިއާއިން އުފުލާލާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ. މިވަގުތު އެ ރެކޯޑް އޮތީ 1.4 ބިލިއަން މީހުންނާއެކު ޗައިނާގައި ކަމަށް ވާއިރު، ޗައިނާ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމުގެ ރެކޯޑް، އިންޑިއާއިން އުފުލާލާނީ 2023 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އަބާދީ އިތުރުވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. އަހަރަމެންނަށް އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން. އަހަރަމެންނަށް މައްސަލައަކަށް ވަނީ، އަހަރަމެންގެ ޤައުމުގަ ސުލްޙަ ނެތީމަ. މިވަގުތު އަހަރަމެންނަށް އެންމެ މުހިންމީ، ޔޫކްރައިންއަށް ކާމިޔާބު ލިބުން.
އެނާ ސޮކުރެންކޯ؛ އަލަށް މަންމައަކަށްވީ 36 އަހަރުގެ މީހެއް

ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، 2011 ވަނަ އަހަރުން ފަށައިގެން އިންޑިއާގެ އާބާދީގެ, އިތުރު ނިސްބަތް އުޅެނީ 1.2 ޕަސެންޓްގައެވެ. އޭގެ ކުރީ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ 1.7 ޕަސެންޓާ އަޅާ ބަލާއިރު، އެއީ ދަށް ޢަދަދެކެވެ.

ޕީޑިއަޓްރިޝަންއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހަރެންގެ ޒިންމާއަކީ ތުއްތު ކުދިން ބެލުން. އަހަރަމެން ބޭނުން ވަނީ ދުޅަހެޔޮ ދަރިން. ތުއްތު ކުދިންގެ ސިއްޙަތު ދަނީ ދުޅަހެޔޮވަމުން. ކުރިން، އުފަންވާއިރު މަރުވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު ގިނަ. އެކަމަކު، މިހާރު އެކަން ދަނީ ރަނގަޅު ވަމުން. ހޮސްޕިޓަލުގައި ވިހާ މިންވަރު ދަނީ އިތުރު ވަމުން. ކުދިންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުން. އެކަމާ އަހަރަމެން އުފާ ކުރަން. ޑޮކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހަރަމެން ވަރަށް އުފާވޭ، ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތުގައި ތިބޭ ކުދިން އުފަންވާތީ. އެކަމަކު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނަށް ބަލާއިރު، އެބަ ވިސްނަން ޖެހޭ ދުނިޔެއަށް ހިފަހައްޓާލެވޭނީ ކިހާ މިންވަރެއްގެ ކުދިން ކަމާ މެދު. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ލިބޭނީ ކިހާ އާބާދީއަކަށްތޯ ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.
ޑރ ސަޗިން ޑޫބޭ؛ ޕީޑިއަޓްރިޝަން އަދި ނިއޯނޭޓޮލޮޖިސްޓް

ދުނިޔޭގެ އެހެން މަންޒިލްތަކަށް ބަލާއިރު ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކުގެ އިތުރުން އެމެރިކާ އަދި ޖަޕާނުގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު ދަނީ ދަށަށެވެ. އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު އިތުރު ކުރުމުގައި ޗައިނާއަށްވެސް ގޮންޖެހުންތަކަކާ ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. މީގެ ކުރިން ޗައިނާއަކީ ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށް 1 ދަރީގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ ޤައުމެކެވެ. އެ ސިޔާސަތަށް ބަދަލު ގެނެސްގެންވެސް، ޗައިނާގެ އާބާދީ އިތުރުވުމުގެ ބައްޓަމަށް އަދި މާ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އިތުރު ވަމުން ދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އާބާދީ އިތުރުވާ ރޭޓް ވެއްޓެމުން ދާ ކަން، އާބާދީ ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ. އެ ނިސްތަބް އުޅެނީ އަހަރަކު 1 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ދަށުގައި ކަމަށް ވާ އިރު، 2037 ގެ ކުރިން ދުނިޔޭގެ އާބާދީ 9 ބިލިއަނަށް ނާރާ ހިފަހައްޓާލެވޭނެ ކަމަށްވެސް ޑެމޯގްރާފަރުން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ. އދގެ އަންދާޒާތަކަށް ބަލާއިރު، ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑަށް އިތުރު ވާނީ 2080ގެ އަހަރުތަކުގައެވެ. އެހާތަނުގައި ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އުޅެނީ 10.4 ބިލިއަންގައި ކަމަށާ، 2100 ވަނަ އަހަރު އަންނައިރުވެސް ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އުޅޭނީ އެހާކަންވަރުގައި ކަމަށް އދގެ އަންދާޒާތަކުން ދައްކައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް