ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 19:40
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
އެމްޑީޕީ
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް
ފައްޔާޒް - ސަރުކާރަށް ފަސޭހަވާ ގޮތް ދޫކޮށްލާ، ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ އުންމީދުގައި
 
ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ކަންކަން ބައްޓަންކޮށްފައި ހުރީ ސަރުކާރަށް ފަސޭހަ ވާނެ ގޮތް ވިސްނައިގެން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި
 
އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަަދަލުތައް ގެންނާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި

ސަރުކާރަށް ފަސޭހަވާ ގޮތް ދޫކޮށްލާ، ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން ވިސްނާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި މެދު ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ކަންކަން ބައްޓަންކޮށްފައި ހުރީ ސަރުކާރަށް ފަސޭހަ ވާނެ ގޮތް ވިސްނައިގެން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އުސޫލު މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވަން ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ފުދުންތެރިބަޔަކަށް އަންހެނުން ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބޭނުން ވަރަކަށް ނުވެވޭނެ ދުވަހަކުވެސް. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އެހެރީ 900 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދީފަ. ވަރަށް ލުއި ރިޖީމްއެއްގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ. އެބަ އޮވޭ އެމްއެމްއޭގެ ގާނޫނުތަކަކާއި ގަވާއިދުތަކެއް. ވޭތުވެ ދިޔަ ސަރުކާރުން އެއްކޮށްލައިގެން ވެސް 200 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ދެވިފައި ހުންނާނެއޭ.
ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ގަވާއިދުތައް ހުންނަނީ މާ ހަރުކަށިކޮށް ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ގަވާއިދުތައް ހުރީ ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ފެތޭގޮތަށް ނޫން ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މާހައުލަށް ފެތޭގޮތަށް ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ ކަަމަށާއި އެކަން ކުރުމަށް ގެންނަން ޖެހޭ ގާނޫނީ ބަަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ލޯން ޑިފޯލްޓްވުމުން ނަގާ އިންޓްރެސްޓް ފަދަ ކަންކަން މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަަދަލުތައް ގެނެސް އިގްތިސާދަށް މިހާރަށް ވުރެ ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ވެސް ފައްޔަޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
11 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 19:51
އަލީބަލީ
އެހެންވިއްޔާ ދައުލަތުގެ ލޯގޯ ޖަހާފައި މިއޮތް ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު އެއް ތަނަކުން ފުރާ ފުރިހަމަކޮށް ރައްޔިތުމީހާ އަށް ލިބޭގޮތް ހައްދަވާދެއްވަފާނަންތޯ.