ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 12:47
ޒަކާތް ދެއްކުން
ޒަކާތް ދެއްކުން
ރައީސް ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރުފުރުން
ދީނީ ނަސޭހަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވިއިރު ޒަކާތް ދެއްކި މިންވަރު ވެސް އިތުރު
 
2021 ވަނަ އަހަރު 86 މިލިއަން ރުފިޔާ ޒަކާތަށް ލިބިފައިވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުޅެން ޖެހުނީ ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައެވެ. ކޮވިޑު-19 އާއެކު އެތައް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. އެކަމުގެ އަސަރު ސަރުކާރު ހިންގާ އެކި ވުޒާރާތަކަށާއި އާންމުން ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކުރިމަތިވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، މެންޑޭޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށެވެ.

އެގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަލީ ވެސް މެންޑޭޓްގައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ކަމަކީ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެއްވުން ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވިއެވެ.  

ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. އެގޮތުން 5581 ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި އޮފީސް މުވައްޒަފުންނާއި ރަމަޟާން މަހު ހިންގި ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ނަމާދު ގަޑިތަކަށްފަހު ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނެއެވެ.

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ސަބަބުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ކުރިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުން މިފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފައިވާއިރު އެކި ޖަމިއްޔާތަކުންނާއި ކައުންސިލްތަކުން ވެސް އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީގައި އެދެމުންދެއެވެ. މީގެއިތުރުން އޮކްޓޯބަރު މަހު މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އިސްމާއިލް މެންކް (މުފްތީ މެންކް)އަށް ދައުވަތު ދެއްވާ ރާއްޖެ ގެންނެވިއެވެ. މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން އައްޑޫސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ވެސް ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. މިކަމަށް އާންމުން ގިނަ ރައްޔިތުންނެއްގެ ތަރުހީބު ލިބިގެންދިޔައެވެ.  

Advertisement

މި ސަރުކާރުން އަމާޒުހިފީ ކޮންމެ އަހަރު އެއްފަހަރު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ދީނީ އިލްމުވެރިޔަކު ފޮނުވާ ދީނީ ނަސޭހަތްދިނުމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ އަމާޒަށް ވާސިލްވެފައެވެ. ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި އާންމު ގިނަ ރައްޔިތުންނެއް ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ވެސް ބަލިކަށިވެގެންދިޔައެވެ. އެފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ދީނީގޮތުން އާންމުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް އެކި މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެކި ވީޑިއޯ ކްލިޕްތައް އާންމު ކުރުމާއި ދީނީ ނަސޭހަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އިމާމުން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު 91 އިމާމުން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިމަށްފަހު ގްރެޖުއޭޓްވާނެއެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ރައްޔިތުން ޒަކާތް ދައްކާފައިވާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 2019 އަހަރު 60 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު 2020 ވަނަ އަހަރު 79 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު 86 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. މިކަމުން ވެސް އަންގައިދެނީ ޒަކާތާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އޮތް މިންވަރެވެ.

ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު މި ސަރުކާރުން 17 މިސްކިތެއް އިމާރާތްކޮށް ހުޅުވާފައިވާއިރު 14 މިސްކިތްތުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވެސް އިތުރު މިސްކިތްތައް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އަންހެނުންނަށް ފަސޭހައިން ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ހުރި މިސްކިތްތަކާއި އަލަށް އަޅާ މިސްކިތްތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ވަކިން މިސްކިތަށް އެރޭނެ ގޮތާއި ނަމާދުކޮށް، ވުޟޫ ކުރެވޭނެ ގޮތާއި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ވަކިތަނެއް ވަނީ ޤާއިމިކޮށްފައެވެ. މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާލުމުން ވެސް ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތްތައް ސާފުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކީ ހުއްޓުމެއް ނެތި، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް